สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 25/01/66 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 20/01/66 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกปัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เภสัขกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 19/01/66 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 6/1/66 เผยแพร่บทความ ข้อมูลการรังวัดที่ดิน, อุทธรณ์ซ้ำ, ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน, ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ, ข้อมูลของสมาคม กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
5 4/1/66 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 29/12/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
7 29/12/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
8 27/12/65 ประกาศเรื่องเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าหนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 27/12/65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10 27/12/65 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิทินการจองห้องประชุม
แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202