สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 17/05/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขัน รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 29/02/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 30/04/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 29/04/67 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 17) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5 19/04/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 17/04/67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลัง(เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
8 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
9 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดเลนส์แก้วตามเทียมด้วยเลเซอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
10 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
11 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
12 15/03/67 ศูนย์รับเรื่องบริการด้านสาธาณณสุขบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
13 14/03/67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202