สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 31/03/66 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 23/05/66 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 19/05/66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 19/05/66 รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5 16/05/66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานพัสดุ
6 16/05/66 บทความ ประจำเดือน เมษายน 2566 กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
7 12/05/66 ประกําศส ํานักงํานสําธํารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายยชื่อผู้มีสิทธิเข้ํารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 9/05/66 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 8/05/66 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 12/04/66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 31/03/66 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ปฏิทินการจองห้องประชุม
แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202