head

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายใน สสจ.
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานนิติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสถานบริการ
ข้อมูลให้บริการ
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
รายงานประจำปี
สถิติสาธารณสุข สนย.
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลปกครอง
ภายในสาธารณสุข
จองห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฯ
หนังสือเชิญและสรุปรายงานการประชุมกวป.
แบบฟอร์มเอกสาร
สถานการณ์โรคเฝ้าระวัง
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับจังหวัด
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
Slide 3
Slide 3
Slide 1
Slide 1
Slide 3

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข สปสช สำนักงาน กพ. HIIM HIIMPCK HDC HDCPCK REPORT CMI
หน่วยงานสาธารณสุข
  • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • โรงพยาบาลหัวหิน
  • โรงพยาบาลสามร้อยยอด
  • โรงพยาบาลทับสะแก
  • โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
  • สสอ.บางสะพานน้อย