สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 26/09/66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 25/09/66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3 20/9/66 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างบุคคลภายนอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 15/9/66 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้รับจ้างบุคคลภายนอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นผู้รับจ้างบุคคลภายนอกสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5 31/8/66 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่สำนักงานสารารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
6 30/08/66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
7 22/08/66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
8 07/08/66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๘๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงิน 160,678,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป
9 07/08/66 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง จ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเชลล์ แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน วงเงิน 1,000,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10 27/07/66 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักจัดการงานที่ไป (เลขานุการ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202