สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 21/09/65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 14/09/65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
3 14/09/65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
4 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
5 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
6 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
7 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
8 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
9 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 อาคารสถานีอนามัย อาคาร คสล.2 ชั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
10 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะซาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
11 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
12 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
13 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
14 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
15 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน บ้านวังน้ำเขียว กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
16 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน บ้านทองมงคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
17 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
18 14/09/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202