head

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index

หน่วยงานภายใน สสจ.
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานนิติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลปราณุบรี

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปและประวัติสำนักงาสาธารณสุขจังหวัด
ข้อมูลปกครอง
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลสถานบริการ
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
ข้อมูลให้บริการ
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
สถิติสาธารณสุข สนย.
รายงานประจำปี
ข้อมูลโรงเรียน
ภายในสาธารณสุข
จองห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฯ
หนังสือเชิญและสรุปรายงานการประชุมกวป.
แบบฟอร์มเอกสาร
สถานการณ์โรคเฝ้าระวัง
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ
รายงานสถานการณ์โรคประจำเดือน
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับจังหวัด
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออกตามมาตรการ 331
บันทึกข้อมูล HICI
ตรวจสอบรายงานสอบสวนโรค
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
Slide 3
Slide 3
Slide 3
Slide 1

ประมวลภาพกิจกรรมสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประชุม - อบรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข สปสช สำนักงาน กพ. HIIM HIIMPCK HDC HDCPCK HDCPCK REPORT CMI
หน่วยงานสาธารณสุข
  • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • โรงพยาบาลหัวหิน
  • โรงพยาบาลสามร้อยยอด
  • โรงพยาบาลกุยบุรี
  • โรงพยาบาลทับสะแก
  • โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
  • สสอ.บางสะพานน้อย
  • Untitled Document