หน้าแรก

บุคลากรงานการเงิน

แบบฟอร์มงานการเงิน

บัญชีเกณฑ์คงค้าง

รู้ทัน GFMIS

เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บมาฝาก.....
กล้าที่จะก้าว...
ไปเที่ยวบ้านเรานะ ... ¨
การปลูกต้นไม้ตามวันเกิด
CORPORATE LESSONS

กระดาษทำการงบการเงินรวมบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำป2548

ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2547- มีนาคม 2548

ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2548-กรกฎาคม2548

ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2548

ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2548

ครั้งที่ 5 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2548

 

 

LINK
 

ปีงบประมาณ 2549

ข้อมูลงบบุคลากรสถานีอนามัย

ข้อมูลงบกลางสถานีอนามัย

เงินงบประมาณโอนไปโรงพยาบาุลชุมชน

เงินนอกงบประมาณโอนไปโรงพยาบาลชุมชน

 

Wednesday September 21, 2005
เยี่ยมชม
ติดต่อเรา
งานการเงิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์