ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564
วันที 27 มกราคม 2564

ข่าวการประชุม
กิจกรรม/จัดประชุม
ริวิว เปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สิทธิบัตรทอง ผ่านมือถือ
ผลงานเด่น
บริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ
บริหารจัดการกองทุน
งานคุ้มครองสิทธิ
บริการข้อมูล
หนังสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ลำดับที่
รายการหนังสือ
ดาวน์โหลด
1
- ปข 0032./ว 3095 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564

- สำเนาคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 12397/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2
- ปข 0032./ว 273 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564  เรื่อง ขอเชิญประชุม หัวหน้างานประกันสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง
   ในวันที่  27  มกราคม  2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom


- ระเบียบวาระการประชุม
QR Code Group
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 9 ถนนก้องเกียรติ  ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-611437 , 032-611053 ต่อ 314
โทรสาร 032-602002 ต่อ 202


ประชุมพิจารณาคำร้องช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41
วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564