แบบฟอร์มในการขออนุญาตจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์
   
        เอกสารในการขออนุญาต    
        - คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงาน (สบ.1)   พิมพ์    
        - ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียด (สบ.5)   พิมพ์    
        - ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)        
                 
       
เอกสารหลักฐานประกอบ
     
        - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน        
        - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล        
        - ผลการวิเคราะห์อาหารของหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง        
        - ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์        
        - ฉลากผลิตภัณฑ์      
                 
                 
                   
                 
                 
                   
                 
                   
 
               
                   
                 
                 
                 
         
 
@ Copyright 2007. All rights reserved. Contact : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์ 03-2603-760 @
 
กลับสู่หน้าหลัก