Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

Logo from ICT MoPH website
Bureau of
EPIDEMIOLOGY        สำนักระบาดวิทยา
National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation

 

 

   

 

 

              ปัจจุบัน ส่วนกลางกำลังพัฒนาระบบรายงานจากข้อมูล 12 แฟ้ม, 21 แฟ้มมาตรฐาน โดยใช้ข้อมูลที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อลดการรายงานของสถานบริการ และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลหลายระบบ

              ดังนั้นการรายงานจากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความสำคัญมาก โปรแกรม Disease Surveillance (DS) เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 12 แฟ้ม, 21 แฟ้มมาตรฐาน เพื่อให้สถานบริการตรวจสอบข้อมูลในเชิงบริบท เรียกดูรายงาน และทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

           สถานบริการสามารถยืนยันรายงานก่อนส่งให้กับจังหวัด โดยนำเข้าข้อมูล แล้วเรียกดูรายงาน(เงื่อนไขรายงานเดียวกันกับจังหวัด) หากรายงานไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมการให้บริการในสถานบริการนั้นๆ แล้วจึงส่งข้อมูล
Example
- แฟ้ม Chronic (ทะเบียนโรคเรื้อรัง) เรียกรายงานมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากผิดปกติ จากการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นผ่าน ลงข้อมูลครบ รูปแบบวันที่ถูกต้อง แต่อาจเกิดจากการลงวันที่ไม่ตรงกับวันที่ตรวจพบจริง จึงต้องทำการแก้ไขวันที่ตรวจพบครั้งแรกให้ถูกต้องก่อน
- หากสถานบริการลงข้อมูลย้อนหลัง หรือแก้ไขข้อมูล หลังจากที่ได้ส่งข้อมูลให้กับจังหวัด โดยไม่ได้ส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วให้กับจังหวัด อาจทำให้จังหวัดออกรายงานไม่ตรงกับสถานบริการ
- สถานบริการเรียกรายงานจากโปรแกรมการให้บริการในสถานบริการ จังหวัดเรียกรายงานจาก PROVIS ตรวจสอบรายงานอาจไม่ตรงกัน เนื่องจากความแตกต่างของฐานข้อมูล รหัสต่างๆ และเงื่อนไขที่ใช้รายงาน เป็นต้น


การใช้งานในโปรแกรม DS
- ใช้ตรวจสอบข้อมูลในเชิงบริบท
- ใช้ตรวจสอบข้อมูลระหว่าง ข้อมูลจากโปรแกรมการให้บริการในสถานบริการนั้น กับข้อมูลที่ส่งออกมาในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน
- ใช้เปรียบเทียบรายงานระหว่าง สถานบริการ อำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ โดยออกรายงานสอดคล้องกัน จากโครงสร้างฐานข้อมูล และเงื่อนไขรายงานเดียวกัน
- ใช้ออกแบบรายงานจากฐานข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานโปรแกรมจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด


            โปรแกรม DS สามารถนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐานได้แล้ว แฟ้ม19 - 21 คือแฟ้ม ncdscreen, chronicfu, labfu สำหรับรายงานให้ประมวลผลก่อน จากนั้นกด F11 เพื่อเปิดฟอร์มรายงานข้อมูล แล้วเลือกรายงานที่ต้องการ

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคไม่ติดต่อ

Download page Softwares

 

> โปรแกรม Disease Surveillance Version 1 สำหรับติดตั้งครั้งแรก(10/3/2554)

 

> Update Disease Surveillance Version 1 Full (5/3/2555)

 

> Update Disease Surveillance Version 1 Mini (5/3/2555)

 

> ปรับปรุงรหัสอาชีพ/รหัสศาสนา/รหัสการศึกษา/รหัสต่างด้าว/รหัสสิทธิ(5/3/2555)

 

> สำหรับเคลียร์ฐานข้อมูลเปล่า (กรณีต้องการลบฐานข้อมูลทั้งหมด)

 

> mysql-connector-odbc-5.1.6-win32 สำหรับเครื่องที่ติดตั้ง odbc 5.1ไม่ได้

 

> คู่มือการใช้งาน (13/2/2555)

 

> Dataset 21 แฟ้มมาตรฐาน

 

> EditPlus3

> วิธีเรียกรายงานกองทุนโรคเรื้อรัง

> รหัสการบาดเจ็บการ 19 สาเหตุุ (แฟ้ม Surveil)

รายงานคัดกรอง DM HT

- เข้าที่เมนู รายงาน > รายงาน Excel รหัสรายงาน

ncdscreen_pcucode, ncdscreen_amphur

- เข้าที่เมนู รายงาน > รายงานข้อมูล รหัสรายงาน ncdscreen_person

 

รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ จากแฟ้ม person death service diag

เข้าที่เมนู รายงาน > รายงาน Excel > รหัสรายงาน diag_injury

 

email : msurveillance@yahoo.com สอบถามเพิ่มเติม 0821860523  

หากติดตั้งโปรแกรม Disease Surveillance แล้วเรียกใช้งาน Microsoft Office ไม่ได้

เนื่องจากระบบถามหาไฟล์สำคัญจากแผ่นที่ท่านเคยติดตั้ง Microsoft Office ไว้ วิธีแก้ไขมีดังนี้
- ติดตั้ง Microsoft Office ใหม่ โดยคัดลอกไฟล์ติดตั้ง Microsoft Office ไว้ที่ Drive D: จากนั้นให้ทำการติดตั้ง Microsoft Office จาก Drive D: แทนการติดตั้งจากแผ่น CD
- ระบบไม่ถามหาแผ่นติดตั้งอีกต่อไป เนื่องจากท่านได้คัดลอกไฟล์ติดตั้ง Microsoft Office วางใน Drive D: เรียบร้อยแล้ว

 

HOTKEY
F3 ลงบันทึกเข้า (สำหรับ Login )
F5 ฐานข้อมูล : SQL Query (สำหรับเรียกดูแฟ้มต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือกรอง เรียงลำดับช่วย)
F6 ฐานข้อมูล : SQL Execute (สำหรับ Admin Run SQL เพื่อแก้ไขข้อมูล)
F7 ฐานข้อมูล : นำเข้าข้อมูล 12 / 18 (นำเข้าข้อมูล textfile 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม)
F8 ฐานข้อมูล : ส่งออกข้อมูล 12 / 18 (สำรองข้อมูล หรือส่งออกข้อมูล textfile 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม)
F9 ตรวจสอบ : ตรวจสอบข้อมูล (ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL สามารถขอคำสั่งเพิ่มได้ทาง msurveillance@yahoo.com)
F10 รายงาน : รายงาน Excel (รายงานในรูปแบบ Excel ที่เสนอมาให้จัดทำ)
F11 รายงาน : รายงานข้อมูล (รายงานรูปแบบตารางข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือกรอง เรียงลำดับช่วย)

เฉพาะกรณีที่โปรแกรมของสถานบริการเองไม่สามารถแก้ไข หรือลงข้อมูลแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งได้ สามารถแก้ไข หรือลงข้อมูลในโปรแกรม DS นี้ได้
Shift + F1 ทะเบียนโรคเรื้อรัง (chronic)

Shift + F2 วินิจฉัยโรค (diag)

Shift + F3 จ่ายยา (drug)

Shift + F4 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ds_bloodchem)

Shift + F5 คัดกรอง DM, HT (ncdscreen)

Shift + F6 สิทธิ (card)

Shift + F7 การตรวจติดตามโรค (ds_monitoring)

Shift + F8 ภาวะแทรกซ้อนระบบต่างๆ (ds_complication)

Shift + F9 คัดกรอง>ncdprimary (ds_person_ncd)

Shift + F10 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง (surveil)

Shift + F11 ตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (chronicfu)

Shift + F12 ตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (labfu)เมนู รายงาน Excel (F10) มีตัวอย่างรายงานตามรหัสรายงานดังนี้ (หากเครื่องของท่านตั้งค่าเป็น ค.ศ. ให้ระบุวันที่เป็น ค.ศ.)

- ChronicReport (รายงานจากแฟ้ม PERSON และ CHRONIC นับคนตามเลขประชาชน 13 หลัก) เป็นรายงานแสดงจำนวนป่วยและตาย ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค จำแนกเป็นโรค ภาวะแทรกซ้อน วันที่ตรวจพบ และเพศ รวมทั้งแสดงแผนภูมิอัตราป่วย อัตราตาย (โดยกรอกจำนวนประชากรทั้งหมดใน Excel แล้วระบบจะแสดงแผนภูมิให้) สามารถเลือกเงื่อนไขวันที่ตรวจพบได้ 5 ช่วงเวลา
อาทิ รายงานป่วยตาย 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ 5 ปีย้อนหลังตามปีพ.ศ. 2549 - 2553 ให้ระบุเงื่อนไขเป็น แบบรายใหม่
1. 1/1/2549 - 31/12/2549 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายใหม่ปีพ.ศ. 2549
2. 1/1/2550 - 31/12/2550 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายใหม่ปีพ.ศ. 2550
3. 1/1/2551 - 31/12/2551 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายใหม่ปีพ.ศ. 2551
4. 1/1/2552 - 31/12/2552 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายใหม่ปีพ.ศ. 2552
5. 1/1/2553 - 31/12/2553 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายใหม่ปีพ.ศ. 2553

รายงานป่วยตาย 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังสะสม 10 ปีย้อนหลังตามปีพ.ศ. 2544 - 2553 ให้ระบุเงื่อนไขเป็น แบบสะสม
1. 1/1/2544 - 31/12/2549 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายทั้งหมดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 - 2549
2. 1/1/2544 - 31/12/2550 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายทั้งหมดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 - 2550
3. 1/1/2544 - 31/12/2551 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายทั้งหมดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 - 2551
4. 1/1/2544 - 31/12/2552 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายทั้งหมดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 - 2552
5. 1/1/2544 - 31/12/2553 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายทั้งหมดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 - 2553

รายงานป่วยตาย 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายเก่า - รายใหม่ 10 ปีย้อนหลังตามปีพ.ศ. 2544 - 2553 ให้ระบุเงื่อนไขเป็น แบบรายเก่า : รายใหม่
1. 1/1/2544 - 31/12/2552 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายเก่าปีพ.ศ. 2553
2. 1/1/2553 - 31/12/2553 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายใหม่ปีพ.ศ. 2553
3. - ไม่ใช้งาน -
4. - ไม่ใช้งาน -
5. - ไม่ใช้งาน -


- ChronicReport_Person เป็นรายงานเดียวกันกับ ChronicReport แตกต่างตรงที่รายงานนี้จะนับประชากรจากแฟ้ม PERSON มาแสดงแผนภูมิอัตราป่วย อัตราตาย(ไม่ต้องกรอกจำนวนประชากรทั้งหมดใน Excel) แต่จะใช้เวลาประมวลผลมากกว่า


- ChronicReport_Age (รายงานจากแฟ้ม PERSON และ CHRONIC นับคนตามเลขประชาชน 13 หลัก) เป็นรายงานแสดงจำนวนป่วยและตาย ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค จำแนกเป็นโรค ภาวะแทรกซ้อน วันที่ตรวจพบ เพศ และอายุ รวมทั้งแสดงแผนภูมิอัตราป่วย อัตราตาย (โดยกรอกจำนวนประชากรทั้งหมดใน Excel แล้วระบบจะแสดงแผนภูมิให้) สามารถเลือกเงื่อนไขวันที่ตรวจพบได้ 2 ช่วงเวลา และเลือกกลุ่มอายุได้ 4 กลุ่ม
อาทิ รายงานป่วยตาย 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบรายใหม่ 5 ปีย้อนหลังตามปีพ.ศ. 2545 - 2553 ให้ระบุเงื่อนไขเป็น แบบรายเก่า : รายใหม่
1. 1/1/2545 - 31/12/2552 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายเก่าปี 2553
2. 1/1/2553 - 31/12/2553 เพื่อดูรายงานผู้ป่วย / ผู้ตายรายใหม่ปีพ.ศ. 2553
3. สามารถเลือกกลุ่มอายุได้ 4 กลุ่ม


- ChronicReport_Age_Person เป็นรายงานเดียวกันกับ ChronicReport_Age แตกต่างตรงที่รายงานจะนับประชากรจากแฟ้ม PERSON มาแสดงแผนภูมิอัตราป่วย อัตราตาย(ไม่ต้องกรอกจำนวนประชากรทั้งหมดใน Excel) แต่จะใช้เวลาประมวลผลมากกว่า


- Chronic_prevDPC (รายงานจากแฟ้ม PERSON และ CHRONIC) เป็นรายงานอัตราป่วยต่อแสนประชากร จำแนกตามรายสถานบริการ โดยสามารถระบุเงื่อนไข โรค และช่วงวันที่ตรวจพบโรคได้ (สามารถแก้ไขจำนวนประชากรทั้งหมดใน Excel ได้)


- NHSO_DMHT {รายงานจากแฟ้ม PERSON, CHRONIC, SERVICE(ส่งต่อผู้ป่วย) และแฟ้มชั่วคราว ตาราง ds_bloodchemds, ds_complication และ ds_monitoring} เป็นรายงานแสดงจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงร่วม และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการลงทะเบียนและตรวจภาวะแทรกซ้อน(สปสช) (ต้องทำการประมวลผลก่อนออกรายงานนี้)


- NHSO_DMHT_21 เป็นรายงานเดียวกันกับ NHSO_DMHT แต่จะใช้ข้อมูลจาก Dataset 21 แฟ้มมาตรฐาน PERSON, CHRONIC, SERVICE(ส่งต่อผู้ป่วย), CHRONIC_FU และ LAB_FU


- Ncdprimary_Person { รายงานจากแฟ้ม PERSON และ ตาราง ds_person_ncd, ds_person_ncd_screen(ข้อมูล .sqlite ที่ส่งออกมาจากโปรแกรม NCDPRIMARY } เป็นรายงานแสดงจำนวนประชากรที่ได้รับคัดกรอง และแสดงแผนภูมิแท่ง จำแนกตามสถานบริการ และเพศ


- Appoint_In_Service (รายงานจากแฟ้ม PERSON APPOINT และ SERVICE) เป็นรายงานผู้ป่วยที่มาตามนัด เงื่อนไขให้ระบุวันที่นัด และวันที่รับบริการ
อาทิ วันที่นัด 1/1/2554 ถึง 31/1/2554 แต่ถ้ามาก่อนวันนัดหรือหลังวันนัด 3 วัน ถือว่ามาตามนัด ให้ระบุเงื่อนไข
1.วันที่นัด 1/1/2554 ถึง 31/1/2554
2.วันที่รับบริการ 29/12/2553 ถึง 3/2/2554


- Appoint_Not_Service (รายงานจากแฟ้ม PERSON APPOINT และ SERVICE) เป็นรายงานผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด เงื่อนไขให้ระบุวันที่นัด และวันที่รับบริการ
อาทิ วันที่นัด 1/1/2554 ถึง 31/1/2554 แต่ถ้ามาก่อนวันนัดหรือหลังวันนัด 3 วัน ถือว่ามาตามนัด ให้ระบุเงื่อนไข
1.วันที่นัด 1/1/2554 ถึง 31/1/2554
2.วันที่รับบริการ 29/12/2553 ถึง 3/2/2554


- Diag_Count (รายงานจากแฟ้ม PERSON และ DIAG) เป็นรายงานจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ(คน/ครั้ง) และแสดงแผนภูมิแท่ง จำแนกตามสถานบริการ
โดยสามารถระบุเงื่อนไข โรค(ICD10), จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน, บ้านเลขที่ และช่วงวันที่รับบริการ ที่ต้องการเรียกดูรายงานได้


- Diag_PID (รายงานจากแฟ้ม PERSON และ DIAG) เป็นรายงานแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มารับบริการจากรายงาน Diag_Count


- EPI01 (รายงานจากแฟ้ม EPI) เป็นรายงานแสดงข้อมูลการให้บริการวัคซีน จำแนกตามสถานบริการ โดยสามารถระบุเงื่อนไขวันที่รับบริการได้


หมายเหตุ : หลังจากส่งรายงานออกไปยัง Excel แล้ว สามารถแก้ไขข้อมูล หรือ แผนภูมิ ตามความต้องการได้