สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติสำนักงานสาธารณสุข

ประวัติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในปี พ.ศ. 2500 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ชื่อเดิมว่า ที่ทำการอนามัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีตำแหน่งนายแพทย์อนามัยประจวบคีรีขันธ์เป็น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
นายแพทย์สุวัฒน์ หาวารี ดำรงตำแหน่งนายแพทย์อนามัยจังหวัด ฯ ในขณะนั้น และได้ใช้อาคารสถานที่ของ
ศาลากลางเป็น ที่ทำการ โดยในเขตเทศบาลมีสถานบริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
และสุขศาลา อาคารสุขศาลาเป็นอาคารไม้สองชั้นทาสีเขียว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณก่อสร้างที่ทำการอนามัยจังหวัด และได้ใช้สถานที่ในบริเวณสุข
ศาลาก่อสร้างเป็นอาคารตึกสองชั้นจนแล้วเสร็จและเปิดทำการในปีเดียว โดยยังคงใช้ชื่อที่ทำการอนามัยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เช่นเดิม และในเวลาต่อมาได้รื้อถอนอาคารสุขศาลาออกไป

ในปี พ.ศ. 2515 มีการเปลี่ยนชื่อที่ทำการอนามัยจังหวัด เป็นสำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัดและ
เปลี่ยนชื่อหัวหน้าผู้บริหารงานจากนายแพทย์อนามัยจังหวัดเป็นนายแพทย์ใหญ่จังหวัด

ในปี พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อสำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัดเป็นสำนักงานสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อ
นายแพทย์ใหญ่จังหวัดเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เชื่อมต่อกับอาคารเดิม
โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการในปี พ.ศ. 2541

ปี พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เชื่อมต่อกับอาคารเดิมที่
ก่อสร้างเมื่อ ปี 2540 โดยก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเก่าที่ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2512
ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-611053 แฟกซ์ 032-611053-202