สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางจันทนา ศิริโยธิพันธ์ุ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายคมสัน ไชยวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการวิชาการ)

นางศิริพรรณ กลีบจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-611053 แฟกซ์ 032-611053-202