ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุม dead case conference ไข้เลือดออก

วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

เวลา 13:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
1.
นางสาวพรทิพย์ สมจิตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการรพ.บางสะพานน้อย
2.
นางทิพวรรณ ปุยเงินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลบางสะพาน
3.
นางสาวศรีวรรณ เพิ่มพูลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลทับสะแก
4.
นางพัชรี พุ่มโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
5.
นสวิภารัตน รวยสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพทับสะแก
6.
นายพิเชฐ ดาวสุขนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลทับสะแก
7.
นางสาวลัดดา ฐานียการพยาบาลวิชาชีพรพ.ทับสะแก
8.
นายฉัตรชัย ปั้นไพบูลย์นักงิชาการสาธารณสุขชำนาญการสนง.สสอ.บางสะพาน
9.
นางอิศราภรณ์ ศีลเมืองพรหมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ทับสะแก
10.
นายสุเมธ สมส่วนนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.บ้านทองมงคล
กลับหน้าหลัก