ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมการดำเนินงานวัยเรียน

วันที่ 23 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 08:00:00 น. - 17:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
1.
นางรัชนี. ปานแดงนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสพป.ปจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.
นางสาวมธุริน ประวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
3.
นางสาวน้ำทิพย์ ศิริวรรณครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคั่นกระได
4.
นางสาวมาลิณี ชัยกุลเสรีวงค์ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
5.
นางสาวณัชฌา ใจอาษาครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองหอย
6.
นางสาวอภิชญา หล่อทองครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนทราย
7.
นางสาวกฤตพร นกน่วมครูโรงเรียนวังมะเดื่อ
8.
นางสาวชนิดา สุตะวงษ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนปนะชาพิทักษ์
9.
นางสาวเปรมฤดี คงเพชรครูโรงเรียนด่านสิงขร
10.
นางสาวสุชาดา ป้อมใหญ่ครูโรงเรียนบ้านดอนสำราญ
11.
นางพรเพ็ญ กลั่นเสนาะครูโรงเรียนอุดมราชภักดี
12.
นางสาววิชญาภรณ์ อรชุนครูโรงเรียนหาดสนุกฯราษฎร์บำรุง
13.
นางสาววิชญาภรณ์ อรชุนครูโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
14.
นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมแท้ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
15.
นางสาวกรรณิกา เพ็ชรน้อยครูโรงเรียนบ้านวังยาว
16.
นางสาวญาธิดา ทิพรัตน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านยางเขา
17.
นางสาวน้ำผึ้ง ทัดแก้วครูบ้านมะเดื่อทอง
18.
นางสาวแพรนภา ยินดีครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์
19.
นางสาวชลธิชา พลตื้อครูผู้ช่วยโรงเรียนประชารังสรรค์
20.
นางกชชญ เลิศภูรินท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
21.
นางสาววรลักษณ์ ดำเนินธรรมครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองมงคล
22.
นางสาวสมทรง ชัยศิริเลิศนภากุลครูโรงเรียนบ้านหนองหิน
23.
นางสาวชุติกาญจน์ แสงเพ็ชรครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชะม่วง
24.
นางสาวขวัญเรือน ตะเภาทองครูผู้ช่วยโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต
25.
นางสาวศศิมา จันทร์เอี่ยมครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์
26.
นางสาววิจิตตรา ยาย่อครูโรงเรียนบ้านคลองชายธง
27.
นางสาวพรรณนิภา ทิพเบ็ญจะครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพุตะแบก
28.
นายสุรพงษ์ ด้วงเผือกพนักงานราชการโรงเรียนวัดทุ่งประดู่
29.
นางสาวกัญญาพัชร บุญรักษ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าฝาง
30.
นางสาวสุทธิวรรณ ชื่นจิตต์ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย
31.
นางสาววิลาสินี ไชยแก้วครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง
32.
นางสาวอธิชา ส่งมณีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านช้างเผือก
33.
นางสาวสุภาพร แพะขุนทดครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านช้างเผือก
34.
นางสาวทิวาพร มั่นมากครูโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
35.
นางสาวศรวณีย์ สืบสกุลครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง
36.
นางสาวนิตยา อุลมานครูโรงเรียนบ้านทรายทอง
37.
นางสาวเบญจวรรณ ปูลาดครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง
38.
นางสาวณัฐฐา คล้ายวิเศษครูโรงเรียนบ้านห้วยสัก
39.
นางสาวณัฐฐา คล้ายวิเศษครูโรงเรียนบ้านห้วยสัก
40.
นางสาวยุภาพร แจ้งอ่วมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านในล็อค
41.
นางสาววิภา โพธิ์แก้วพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทางหวาย
42.
นางสาวปนัสยา โหมงโก้ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านดอนทอง
43.
นางสาวนงลักษณ์ เปรมปรีดิ์ครูโรงเรียนบ้านยุบพริก
44.
นางสาวอัสรีณี บินเจ๊ะอาหลีครูโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
45.
นางสาวภูษนิศาเพชรประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลก
46.
นางสาวภูษนิศา เพชรประดับครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองปุหลก
47.
นางสาวพรนรินทร์ มีจุ้ยครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองลอย
48.
นางสาวอัจชาวดี เรืองจันทร์ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทองอินทร์
49.
นางพรทิพย์ ศิริวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
50.
นางสาววรชาครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
51.
นางสาวเพชรมณี กุดกลางครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
52.
นางสาวปวันรัตน์ นิลประเสริฐครูโรงเรียนวัดดอนยาง
53.
นางสาวมัลลิกา งามสะอาดครูโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา
54.
นางสาวสุฎาภ์รัชฆ์ ไชยวงค์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหินเทิน ต.แสงอรุณอ.ทับสะแกจ.ประจวบฯ
55.
นางสุพัทธรัตน์ ตันสกุลครูโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
56.
นางสาววรรณนิดา แพ่งอินทร์ครูโรงเรียนธนาคารออมสิน
57.
นายธีรชัย กล่ำดีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางเจริญ
58.
นางสาวเอมอร วงรินยองครูโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
59.
นางสาวจตุพร อรุณโรจน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินดินแดง
60.
นางสาววรรณทิพย์ น้อยเมืองครูโรงเรียนบ้านไชยราช
61.
นางสาวเบญจวรรณ นาคเตี้ยครูชำนการโรงเรียนบ้านหนองกก
62.
นางสาวเบญจวรรณ นาคเตี้ยครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองกก
63.
นางสาวภัทรวรินทร์ แซ่อุ๋ยครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองมะค่า
64.
นางสาวฐิตินันท์ พัฒน์ทองครูโรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
65.
นางสาวนาตารี จันทร์รอดครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขามัน
66.
นางสาวธนัชญา สุขเกษมครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย
67.
นางสาวธิดารัตน์เสวตวงศ์รร.บ้านย่านซื่อ
68.
นางสาวฐิรญาดา โชตธนาบูรณ์ครูคศ.3โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
69.
นางสาวฐิรญาดา โชตธนาบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
70.
นางสาวธารทิพย์ วิรุฬพรรณ์ครู คศ.1โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
71.
นางสาวนิภาภรณ์ โชคลาภครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
72.
นางสาวศุภกานต์ ชูจิตต์ครูผู้ช่วยโรงเรียนอ่างทองพัฒนา
73.
นางธนพร แน่นแคว้นครูโรงเรียนบ้านคลองวาฬ
74.
นางสาวธนัญกรณ์. รักคำครู คศ.2โรงเรียนบ้านดอนสง่า
75.
นางสาวภควดี ชูทุ่งยอพนักงานราชการโรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
76.
นางสาวกฤตพร นกน่วมครูโรงเรียนวังมะเดื่อ
77.
นางสาวปวีณา อุดมพนักงานราชการโรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง
78.
นางสาวชลธิชา เปรมปานครู คศ. 2โรงเรียนบ้านปากแพรก
79.
นางสาวนันทรัตน์ แซ่เหงาครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
80.
นายวิชิต พูลทรัพย์ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาล้อม
81.
นางสาวพิชญา ดวงมาลาครูโรงเรียนบ้านวังยาง
82.
นางสาวธนัชชา อ. สุวรรณครูอัตราจ้างโรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
83.
นางสาวกัญญาภัค ฉวีภักดิ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองระแวง
84.
นางสาวดวงพร กมุทชาติพนักงานราชการโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์
85.
นายพีรพัฒน์ เยื่อใยครูผู้ช่วยโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี1
86.
นางบัวผัน ขวัญเรือนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงไม้งาม
87.
นายปรีชา สวดโสมครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหินกอง อ.บางสะพาน จะ.ประจวบคีรีขันธ์
88.
นางบัวผัน ขวัญเรือนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงไม้งาม
89.
นางกานต์ศิริ บุตบัณฑิตย์ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านวังยาว
90.
นางนัตดา. เพนเทศครูโรงเรียนบ้านบึง
91.
นางสาวปิยาภรณ์ เพชรประดับครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
92.
นางสาวศัลยา ก้อนแก้วครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
93.
น่างสาววิมลรัตน์ ฐิตะฐานครู คศ.2โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
94.
นางน้ำผึ้ง ยานนาวาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาหูกวาง
95.
นางสาวอธิชา ส่งมณีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านช้างเผือก
96.
นางสาวพรพิมล เพชรขวัญครูโรงเรียนวัดดอนตะเคียน
97.
นางสาวปนัดดา ตะเพียนทองครูรร.อนุบาลทับสะแก
98.
นางณิศณัฐ ประพันธ์บัณฑิตครูรร บ้านธรรมรัตน์
99.
นางสาวสุภาพร แพะขุนทดครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านช้างเผือก
100.
นางสาวนางสาวชนิดา สุตะวงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนประชาพิทักษ์
101.
นางสาวกฤตพร นกน่วมครูโรงเรียนวังมะเดื่อ
102.
นางสาวเอมอร วงรินยองครูโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
103.
นางสาวจตุพร อรุณโรจน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินดินแดง
104.
นางสาวสุฎาภ์รัช ไชยวงค์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหินเทิน
105.
นางสาวสุฎาภ์รัช ไชยวงค์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหินเทิน
กลับหน้าหลัก