ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567

เวลา 08:00:00 น. - 17:00:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก