ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม

วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เวลา 08:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
1.
นางทิพวัลย์ จงดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสอกุยบุรี
2.
นางสาวภัทธิรา ธรรมพร้อยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หัวหิน
3.
นางสาวเมตตา โภคากรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านทุ่งประดู่
4.
นางสาววิภาวี หลักแหลม นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนใจดี
5.
นางสาวจันทิมา จิตสวัสดิ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.บ้านอ่างทอง
6.
นางพรนภัส ทองสง่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บางสะพาน
7.
นางสาววารุณี จอมวงษ์พยาบาลวิชาชีพรพ.สต.นาหูกวาง
8.
นสสายฝน ปานน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กุยบุรี
9.
น.ส.ปัทมา ทรศัพท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกุยบุรี
10.
นางรัดเกล้า เจริญพรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกุยบุรี
11.
นางนงนุช อุประวรรณาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลทับสะแก
12.
นางสาวศรีวรรณ เพิ่มพูลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลทับสะแก
13.
นางวารี ชูแสงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตลาดเหมืองแร่
14.
นางสาวศิริขวัญ พุ่มนุ้ยนักวิชาการสาธารณสุขสสอ.ทับสะเเก
15.
นางสาวธาราพันธ์ มีเเก้วพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.บ้านหินเทิน
16.
นางสาวธาราพันธ์ มีเเก้วพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.บ้านหินเทิน
17.
นางณัฐนังคณ์ วงค์พรหมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านเนินดินแดง
18.
นางสาวทิพวรรณ อิ่มชื่นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ห้วยยาง
19.
นางสาวพนิดา ป้อมสิงห์นักวิชาการสาธารณสุขรพ.หัวหิน
20.
นางสาวรพีพร คีรีนิลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยายหนู
21.
นางวรรณา ทองตราชูนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สตหนองพลับ/สสอ.หัวหิน
22.
นางสาวจิราวรรณ เขียวไปรเวศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตำบลเขาแดง
23.
นางสาวกุสุมา เศษฐบุรีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.ช้างแรก
24.
นางสาวนฤภร ยอดเกตุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง
25.
นางอรวรรณ จิวะตุวินันท์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.บ้านบางเบิด
26.
นางสาวสุรีรัตน์ คลังนาคนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.บ้านห้วยไทรงาม
27.
นางสาวสุมิตรา เพ็ชรหนูนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสสอ.บางสะพานน้อย
28.
นางสาวจีรนันท์ ไทรชมภูนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.เขาจ้าว
29.
นางสาววรรณพร นิลวรรณาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านบางเจริญ
30.
นางสาวทรรศนีย์ ปรีดิ์เปรมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านป่าถล่ม
31.
นางนฤมล ทองบางเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต.บ้านย่านซื่อ
32.
นางสาวอังคณา ทองชิวพนักงานบริการรพ.สต.บ้านย่านซื่อ
33.
นางขนิษฐา พวงนิลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.เมือง
34.
นางนันทนา บุญรอดพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.นิคมฯกม.12
35.
นางสาวนิรมล ศรีศรังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านหนองยายเอม
36.
นางศิริธารา เวทีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด
37.
นางเฉลิมศรี บำรุงสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านห้วยน้ำพุ
38.
นายโสรัจจะ ณ วันจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านด่านสิงขร
39.
นางสาวชนกสุดา เวชยานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.ไชยราช
40.
นางสุมาลี นาคใหญ่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านศรีนคร
41.
นางสาวขนิษฐา ใจชื่นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต.ไร่เก่า
42.
นางณัฏฐนังคณ์ วงค์พรหมพยาบาลวิชาชีพรพ.สต.บ้านเนินดินแดง
43.
น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ตำบลบ่อนอก
44.
น.ส.อรุณี เกาะเกตุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านดอนซอ
45.
นางทองพิน. เพิ่มสินเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานรพสตบ้านดอนกลาง
46.
น.ส.ฐาณิญา ชีรณานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย
47.
นางสุจรรยา จันทเสนานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านหนองปุหลก
48.
นางสาวสุรัชนี ตันพิริยะวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านหนองมงคล
49.
นางมณฤดี นาคเรืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตำบลห้วยทราย
50.
นางปภาดาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว
51.
นางปภาดา อมรปิยะกฤษฐ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว
52.
นางสาวเบญจมาศ พรหมเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สตบ้านรวมไทย
53.
นางศรีวิพัฒน์ ภู่สุนทรธรรมพยาบาลวิชาชรพชำนาญการรพ.สต.บ้านไร่บน
54.
นางสาววณิชยา เพิ่มบุญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.หินเหล็กไฟ
55.
นางสาวนันทนา กำบังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
56.
นางสาวสุนิษา น้อยเมืองนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต ชัยเกษม
57.
นางดรุณี พิชิตชัยวัฒนกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านทุ่งโก
58.
น.ส.กรุณา ช่วยทุกข์เพื่อนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตำบลอ่าวน้อย
59.
นางสาวรวิภา นิลนิยมนักวิชาการสาธารณสุขสสอ.สามร้อยยอด
60.
นางสาวกุลนันท์ พ่วงพรมนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด (08748)
61.
นายกิตติพงษ์ชื่นบานรพ.สต.ทรายทอง
62.
นายกิตติพงษ์ ชื่นบานเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สต.ทรายทอง
63.
นายณัฐพล ภูทองวันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านถ้ำคีรีวงศ์
64.
นางสาวศิริพร ชื่นอารมณ์นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน
65.
นางสาวสุพพัตรา โพธิ์พิจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านทองมงคล
66.
นางสาวศุภิสรา ทรัพย์อุทัยนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่รำพึง
67.
นางสาวอุไรพร ใบธงนักวิชสาธารณสุขรพ.สต บ้านหนองหญ้าปล้อง
68.
น.ส.โสภาสินี เอี่ยมสอาดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะซาง
69.
นางสาวกนกวรรณ ลาดน้อยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.บ้านหนองตาจ่า
70.
นางสาวศุภวรรณ เที่ยงธรรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก
71.
นางสาวแวววรรณ อินตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.บึงนคร
72.
นางวิรวรรณ ธนจินดาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสามร้อยยอด
73.
นางสาวจงรักษ์ ดงพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลสามร้อยยอด
74.
พ.จ.อ.หญิงทัศนีย์ โพธิ์ทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเทศบาลเมืองหัวหิน
75.
นางทิพวัลย์ จงดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสอกุยบุรี
76.
นางสาวจรัสศรี รอบโลกนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.บ้านเขาเต่า
77.
นางธัญวรัตม์ เชยชิดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านโป่งกะสัง
78.
นางสาวดารารัตน์ ใหญ่ยิ่งนักกายภาพบำบัดสอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านนิคม กม.5
79.
นางสาววารีรัตน์ กลิ่นสุวรรณพนักงานจ้างศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ
80.
นางศิริทรัพย์สมใจจพ.สาธารณสุขชำนาญงานสสอ.ปราณบุรี
81.
นางกัลยา ไพนุชิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญก่รศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.ประจวบคีรีขันธ์
82.
นางรสสุคนธ์ เลื่อนศักดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุขแนบเคหาสน์ เทศเมืองหัวหิน
83.
นางสาววรุณยุพา ปินนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุขแนบเคหาสน์ เทศเมืองหัวหิน
84.
นางสาวนุชใหม่ พรหมเมตตาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุขแนบเคหาสน์ เทศเมืองหัวหิน
85.
นางชัชฎาภรณ์ พวงสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.อำเภอกุยบุรี
86.
นางสุภาภรณ์ อ่อนเย็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.วังก์พง
87.
นางสาวรุจิรา เพ็งตระกูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก
88.
นางสาววาสนาพูลผลรพ.สต.ปราณบุรี
89.
นายทศพลนุ่มทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านโรงสูบ
90.
นางสาววาสนาพูลผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
91.
นางสาววาสนา พูลผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ปราณบุรี
92.
นางสาวจิตสุภา หมื่นหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศสม.รพ.หัวหิน 2
93.
นายนายณัชนนท์ ศรีสมโภชน์นักวิชาการสาธารณสุขศสม.รพ.หัวหิน 2
94.
นางเวียงพยอม รัตนาธรรมวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.พระครูนิยุตธรรมสุนทร
95.
นายทศพล นุ่มทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านโรงสูบ
96.
นายธรรมนูญ ชุบทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.ปราณบุรี
97.
นางรัชฎาพรรณ แย้มพันธุ์นุ้ยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปราณบุรี
98.
นางสาวอุไรพร ใบธงนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต บ้านหนองหญ้าปล้อง
99.
นางเสาวลักษณ์ ทองสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.คลองวา่ฬ
100.
นางสาวสุริยา เกียรติภัทรชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านดอนจวง
101.
นางภัทราพร บุญขันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ร่อนทอง
102.
นางจุฬาลักษณ์ วาณิชยานันท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย
103.
นางสาววรรณา สืบสายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.พงศ์ประศาสน์
104.
นางสาวเพ็ญระวี มีฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านหนองตาเมือง
105.
นางสาวเพ็ญระวี มีฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านหนองตาเมือง
กลับหน้าหลัก