ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
24 มิถุนายน 2567
สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
/8
ฐิตารีย์ หูทิพย์
2
24 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
เรณู พิมพ์สอ
3
24 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ (Special Health Emergency Response Team : SHERT) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team
/30
วริษา สวัสดี
4
24 มิถุนายน 2567
ประชุมผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. เพื่อเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. งานเฉพาะกิจ
2/30
วรัญญา มังกรแก้ว
5
24 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะอำนวยการโครงการพาหมอไปหาประชาชน
/70
นางสาวนัธมน สมสร้าง
6
25 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โครงการสมเด็จย่าฯ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
7
25 มิถุนายน 2567
ประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
/15
ภาสกร โสมนัส
8
26 มิถุนายน 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
/100
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
9
26 มิถุนายน 2567
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
/10
ปวีณา บุญมี
10
27 มิถุนายน 2567
รับรองผลการตรวจประเมิน lab นอก รพ
/18
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
11
27 มิถุนายน 2567
อบรมศูนย์จัดเก็บรายได้ (ด้าน IT)
/20
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
12
27 มิถุนายน 2567
อบรมศูนย์จัดเก็บรายได้ (ด้านการบัญชี และการเงิน)
/30
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
13
28 มิถุนายน 2567
ประชุมแจ้งการดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
/10
ปวีณา บุญมี
14
28 มิถุนายน 2567
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
/5
อารีนา ชมสอิ้ง
15
28 มิถุนายน 2567
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด
/5
อารีนา ชมสอิ้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด