ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
28 ตุลาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
2
28 ตุลาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
3
28 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/15
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
4
28 ตุลาคม 2564
ประชุม คคก.บริหาร สสจ.ปข.
/25
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
5
29 ตุลาคม 2564
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
/25
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
6
29 ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจง พชอ.
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
ดูข้อมูลทั้งหมด