ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
01 กรกฎาคม 2565
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพระบรมราชชนก
/10
รัชนี ศรีชาติ
2
01 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เขต5 ราชบุรี (โปรแกรมZOOM)
/5
ขวัญตา เยื่อใย
3
04 กรกฎาคม 2565
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
/50
จิตรลดา จิตต์การุณย์
4
04 กรกฎาคม 2565
ประชุมจัดสรรแพทย์ฯ
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
5
05 กรกฎาคม 2565
คณะกรรมการ อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
6
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพและนักรังสีการแพทย์
/13
ฐิตารีย์ หูทิพย์
7
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 34
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
8
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
9
06 กรกฎาคม 2565
ทำสัญญานักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565
/13
รัชนี ศรีชาติ
10
06 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/25
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
11
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเรือนจำ ครั้งที่ 2
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
12
07 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงแสงสว่างภายในห้องประชุม
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
13
08 กรกฎาคม 2565
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
3/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
14
08 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงแสงสว่างภายในห้องประชุม
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
15
11 กรกฎาคม 2565
ประเมินภาวะความเครียด​
/60
จารุณี ศราภัยวานิช
16
11 กรกฎาคม 2565
ประชุมสรุปติดาว
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
17
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ 80ปีสุขภาพดีและตำบล LTC /CM/Cg/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
18
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 35
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
19
13 กรกฎาคม 2565
ศึกษาดูงาน
/50
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
20
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/100
วรวัฒน์ แตงอ่อน
21
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
22
18 กรกฎาคม 2565
ตรววจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
23
19 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 36
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
24
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
25
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
26
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
27
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
28
21 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
29
21 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
30
21 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
31
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมอสมประจำเดือน
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
32
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
33
25 กรกฎาคม 2565
ประชุม refer ผู้บริหาร รพ.ทุกแห่ง
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
34
25 กรกฎาคม 2565
อบรม it และ PM service plan NCD การจัดการฐานข้อมูล
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
35
26 กรกฎาคม 2565
Zoom ประกวดผู้สูงอายุรัดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
36
26 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 37
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
37
27 กรกฎาคม 2565
ประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
38
27 กรกฎาคม 2565
ประชุมชมรม อสม.ระดับจังหวัด
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
39
28 กรกฎาคม 2565
ประชุมท อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
ดูข้อมูลทั้งหมด