ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
17 เมษายน 2567
ประชุม คกก.คัดเลือก จพ.เวชสถิติ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
2
17 เมษายน 2567
ประชุมคกก.คัดเลือก ตน.จพ.เวชสถิติ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
3
18 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการ MCH.Board ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/45
ขวัญตา เยื่อใย
4
18 เมษายน 2567
ระชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการใช้งานระบบ CL UCCARE ผ่านระบบออนไลน์
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
5
18 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
6
19 เมษายน 2567
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมแพทย์แผนไทย
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
7
19 เมษายน 2567
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
/10
วริษา สวัสดี
8
19 เมษายน 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ครั้งที่ 4/2567
/25
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
9
22 เมษายน 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
/100
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
10
22 เมษายน 2567
ประชุม คกก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
11
22 เมษายน 2567
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
12
23 เมษายน 2567
การดำเนินการวัยเรียน
/30
ฉลาด คงสา
13
23 เมษายน 2567
ประชุมการดำเนินงานวัยเรียน
59/120
ฉลาด คงสา
14
24 เมษายน 2567
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ค่าป่วยการ
/15
วิชุดา ทอดสนิท
15
24 เมษายน 2567
สอบสัมสัมภาษณ์พกส. ตำแหน่งนวก.สธ. กง.ควบคุมโรคติดต่อ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
16
25 เมษายน 2567
อบรม อสม. การตรวจ HPV (ปณิธี)
/80
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
17
25 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรม อสม.ระดับจังหวัด
/35
วิชุดา ทอดสนิท
18
25 เมษายน 2567
งานสุขภาพจิต (MI)
/35
เรณู พิมพ์สอ
19
25 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอสม. ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
ปณิธี แก้วประไพ
20
29 เมษายน 2567
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom meeting
/25
ขวัญตา เยื่อใย
21
30 เมษายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม
/80
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
ดูข้อมูลทั้งหมด