ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
01 มีนาคม 2564
ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน
/20
ฉลาด คงสา
2
01 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
นันทพร แก้วประสิทธิ์
3
02 มีนาคม 2564
เปิดศูนย์ไตเทียม
/6
ปริศนา เทพประดิษฐ์
4
02 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2564
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
5
02 มีนาคม 2564
ประชุม LTC เข้าใหม่
/46
อัจฉรา โชติอุทยางกูร
6
03 มีนาคม 2564
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
/20
สุกัญญา เจียรวนานนท์
7
03 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564
/30
นันทพร แก้วประสิทธิ์
8
03 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
/40
อัจฉรา โชติอุทยางกูร
9
03 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
/33
จิตรลดา จิตต์การุณย์
10
04 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
11
04 มีนาคม 2564
ประชุมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานLab และXray
/20
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
12
04 มีนาคม 2564
ประชุม PM กลุ่มวัยสูงอายุ
/20
สุกัญญา เจียรวนานนท์
13
04 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2564
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
14
05 มีนาคม 2564
ประชุมทีมประเมิน รพ.สต ติดดาว
/30
วิชุดา ทอดสนิท
15
05 มีนาคม 2564
ประชุม Smart kid Coacher
1/60
ฉลาด คงสา
16
09 มีนาคม 2564
ประชุมการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
/30
ขวัญตา เยื่อใย
17
10 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
/30
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
18
10 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
19
10 มีนาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE
/40
สุทธิ วิเชียรฉาย
20
11 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคลีนิกผู้สูงอายุ
/40
อัจฉรา โชติอุทยางกูร
21
12 มีนาคม 2564
ประชุมผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับอำเภอ ครั้งที่ 2
/30
สุทธิ วิเชียรฉาย
22
15 มีนาคม 2564
ประชุมเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 2
/80
สุทธิ วิเชียรฉาย
23
16 มีนาคม 2564
ประชุมผู้ประสานงานSP
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
24
16 มีนาคม 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564
/15
พิเชฐ ดาวสุข
25
17 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการMCH.board ครั้งที่1/2564
/45
ขวัญตา เยื่อใย
26
17 มีนาคม 2564
ประชุมทีมประเมิน รพ.สต ติดดาว
/15
วิชุดา ทอดสนิท
27
18 มีนาคม 2564
ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
28
18 มีนาคม 2564
ประชุมประจำเดือน 5/2564
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
29
22 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมิน (อวช พยาบาล)
/8
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
30
25 มีนาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ
/30
ภาสกร โสมนัส
31
26 มีนาคม 2564
ประชุมผู้บริหาร
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
32
26 มีนาคม 2564
ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์1000วัน
/80
วลิต
33
29 มีนาคม 2564
ประชุม มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต
/80
ขวัญตา เยื่อใย
34
31 มีนาคม 2564
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
ดูข้อมูลทั้งหมด