ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลจังหวัด
/30
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
2
22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/6
นิลรุ่ง คงอาศัย
3
23 มีนาคม 2566
คัดเลือก ผอ รพสต
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
4
24 มีนาคม 2566
ประชุม Online
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
5
24 มีนาคม 2566
เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
6
24 มีนาคม 2566
ประชุมคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ใน อปท. ผ่าน ZOOM
/10
ปวีณา บุญมี
7
27 มีนาคม 2566
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค
11/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
8
27 มีนาคม 2566
รับคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าศึกษาดูงาน
/55
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
9
27 มีนาคม 2566
ประชุมคณะการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข
/32
ศศิวิมล บุญนาค
10
28 มีนาคม 2566
การจัดทำแผนเงินบำรุง
/25
นุจรี ยะก๊บ
11
28 มีนาคม 2566
อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
12
29 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุมิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
13
29 มีนาคม 2566
ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพระดับอำเภอ
/25
พรรทิภา คำแก้ว
14
29 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
ดูข้อมูลทั้งหมด