ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
09 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม.
/20
วิชุดา ทอดสนิท
2
09 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
3
09 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
4
09 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม
/30
วิชุดา ทอดสนิท
5
09 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public
/15
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
6
09 ธันวาคม 2565
ประชุมทีมสาธารณสุขอำเภอ
/15
พิริยา แสงเดช
7
13 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
8
14 ธันวาคม 2565
ชี้แจงตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
9
14 ธันวาคม 2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานวัยรุ่น
/50
สุทธนภ ศรีทอง
10
15 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
11
15 ธันวาคม 2565
ประชุมผู้รับผิดชองาน พัฒนาระบบปฐมภูมิ+สุช./อสม.+PMQA จังหวัดประจวบฯ
/40
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
12
15 ธันวาคม 2565
เตรียมควมพร้อม ประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
13
16 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
14
16 ธันวาคม 2565
ชี้แจง มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิ (สป สธ)
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
15
16 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลเครื่องเอกซเรย์
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
16
19 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
17
19 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
18
19 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 36/2565
/30
วริษา สวัสดี
19
20 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่นระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
20
20 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
21
20 ธันวาคม 2565
คัดเลือก ผอ.รพ.สต.
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
22
21 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/13
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
23
21 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
24
21 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/ 2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
25
22 ธันวาคม 2565
ประชุม คกก.ปฐมภูมิ + สช + PMQA (ผู้รับผิดชอบงาน)
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
26
22 ธันวาคม 2565
ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
/10
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
27
23 ธันวาคม 2565
ประชุม ZOOM HIV Info HUB กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง (สสจ.เป็น Host)
/15
ปวีณา บุญมี
28
23 ธันวาคม 2565
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
/30
ศศิวิมล บุญนาค
29
27 ธันวาคม 2565
CNOP QA การพยาบาล
/35
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
30
27 ธันวาคม 2565
อบรมพัฒนาบุคลากร
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
31
27 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
32
28 ธันวาคม 2565
อบรมพัฒนาบุคลากรฯ
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
ดูข้อมูลทั้งหมด