ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
17 ตุลาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 12/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
2
19 กันยายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 11/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
3
15 สิงหาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 10/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
4
14 สิงหาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการMCH.Board ระดับจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 2/67 ผ่านระบบ Zoom Meeting
/10
ขวัญตา เยื่อใย
5
13 สิงหาคม 2567
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนวก.พัสดุ สสจ.ประจวบฯ
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
6
09 สิงหาคม 2567
รายงานตัวบรรจุข้าราชการ/ทำประวัติ พยาบาลวิชาชีพ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
7
08 สิงหาคม 2567
ประชุม Zoomเตรียมพร้อมประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
8
07 สิงหาคม 2567
คณะกรรมการคัดเลือก ชพ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
9
06 สิงหาคม 2567
ประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/35
ธิดารัตน์ คงทัพ
10
31 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการอ่าน อวช นวก
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
11
31 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการ อสม
/40
วิชุดา ทอดสนิท
12
30 กรกฎาคม 2567
ประชุม อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
13
30 กรกฎาคม 2567
สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ
/40
ฐิตารีย์ หูทิพย์
14
30 กรกฎาคม 2567
ประชุม
/35
วิชุดา ทอดสนิท
15
26 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการ อวช พยาบาล
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
16
25 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรมมการ อสม.ระดับจังหวัด
/35
วิชุดา ทอดสนิท
17
24 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ครั้งที่ 5/2567
/20
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
18
24 กรกฎาคม 2567
เก็บข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผล (ช่วงต้นแผน) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด ปี 2566-2570
/10
วริษา สวัสดี
19
24 กรกฎาคม 2567
เก็บข้อมูลตรวจราชการ รอบ 2 2567 จังหวัดเพชบุรี ประเด็นสถานชีวาภิบาล
/5
สุทธนภ ศรีทอง
20
24 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการ พชจ
/35
อรณิชชา หวังอีน
21
23 กรกฎาคม 2567
ประชุมชี้แจง / ติดตามงานสุขภาพปฐมภูมิ
/20
อรณิชชา หวังอีน
22
23 กรกฎาคม 2567
เก็บข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผล (ช่วงต้นแผน) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด ปี 2566-2570
/50
วริษา สวัสดี
23
19 กรกฎาคม 2567
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 9/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
24
19 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์
/5
ยุทธศาสตร์ IT
25
19 กรกฎาคม 2567
กองการพยาบาล สำักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน
/50
สุทธนภ ศรีทอง
26
19 กรกฎาคม 2567
ประชุมเร่งรัดมาลาเรีย
/40
วริษา สวัสดี
27
18 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 9/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
28
17 กรกฎาคม 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
29
15 กรกฎาคม 2567
สอบคัดเลือกพนง.ราชการตำแหน่งนวก.พัสดุของรพ.ชุมชน 2 แห่ง
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
30
15 กรกฎาคม 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
31
15 กรกฎาคม 2567
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
32
15 กรกฎาคม 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
33
12 กรกฎาคม 2567
คัดกรองวัณโรค (TB)
/10
วริษา สวัสดี
34
12 กรกฎาคม 2567
ประชุมผู้ประสานคุณภาพ และ Service Plan
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
35
12 กรกฎาคม 2567
ประชุมจัดสรรพื้นที่ แพทย์ประจำบ้าน ทุนเขตสุขภาพที่ 5 ที่จบการศึกษา ปี พ.ศ. 2568
/10
กันติชา อยู่เจริญ
36
11 กรกฎาคม 2567
คัดกรองวัณโรค (TB)
/10
วริษา สวัสดี
37
11 กรกฎาคม 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดไวแวกซ์ขั้นหายขาดอย่างเหมาะสมด้วยยาทาฟีโนควิน
/10
วริษา สวัสดี
38
11 กรกฎาคม 2567
ประชุม คกก.บริหาร สสจ. และ คปสจ.
/45
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
39
11 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะทำงานครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2567
1/30
สุทธนภ ศรีทอง
40
10 กรกฎาคม 2567
การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน - สช (ปณิธี)
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
41
10 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กิจกรรมเฉพาะกิจ
/50
วรัญญา มังกรแก้ว
42
10 กรกฎาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
/50
วรัญญา มังกรแก้ว
43
10 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กิจกรรมเฉพาะกิจ
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
44
10 กรกฎาคม 2567
ประชุม คณะกรรมการ พชจ.
/25
อรณิชชา หวังอีน
45
10 กรกฎาคม 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
46
09 กรกฎาคม 2567
การติดตามประเมินผลงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุง
/10
กนกวรรณ จันทร์พรม
47
09 กรกฎาคม 2567
ประชุมไกล่เกลี่ยผู้ใช้บริการ
/7
มนตรี สุนทโรวิทย์
48
09 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต (เลื่อนจากวันที่ 24 มิถุนายน 2567)
/35
เรณู พิมพ์สอ
49
09 กรกฎาคม 2567
นพ.สสจ.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting : TMM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 17/2567
/20
ยุวดี จ่าบาล
50
08 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ครั้งที่ 1/2567
/20
วริษา สวัสดี
51
08 กรกฎาคม 2567
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. กิจกรรมเพราะกิจ
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
52
05 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
/80
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
53
05 กรกฎาคม 2567
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์
/5
อารีนา ชมสอิ้ง
54
04 กรกฎาคม 2567
หัวหน้าบริหารจอง (ประชุมคณะทำงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน)
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
55
04 กรกฎาคม 2567
นพ.สสจ.นัดหมายประชุมสรุปการจัดกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน
/20
ยุวดี จ่าบาล
56
04 กรกฎาคม 2567
ประชุม
/20
วิชุดา ทอดสนิท
57
04 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะทำงานครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี ปีงบประมาณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2567
/30
สุทธนภ ศรีทอง
58
03 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียและแผนการป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ ระดับจังหวัด
47/50
วริษา สวัสดี
59
03 กรกฎาคม 2567
ประชุมคกก.คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
60
03 กรกฎาคม 2567
ประชุมาลาเรีย
/10
วริษา สวัสดี
61
03 กรกฎาคม 2567
ประชุมณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ขังในเรือนจำ
/30
อรณิชชา หวังอีน
62
02 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะทำงานต้อนรับโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ
/25
ปณิธี แก้วประไพ
63
02 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะทำงานต้อนรับพาหมอไปหาประชาชน
/25
ปณิธี แก้วประไพ
64
02 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะทำงานด้านอาหาร โครงการหมอพบประชาชน Zoom
/10
น.ส.อัจฉรา พุกดำ
65
02 กรกฎาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EOC Assessment Tool สสจ.ปข.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
66
02 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. งานเฉพาะกิจ
/50
วรัญญา มังกรแก้ว
67
01 กรกฎาคม 2567
คณะทำงานด้านอาหาร โครงการหมอพบประชาชน
/10
น.ส.อัจฉรา พุกดำ
68
01 กรกฎาคม 2567
ประชุมมอบหมายภารกิจ น้ำพระพุทธมนต์
/15
ฉลาด คงสา
69
01 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะทำงานพืธีกร/พิธีการ ขับเคลื่อนโครงการหาหมอไปหาประชาชนฯ
/30
นางสาวนัธมน สมสร้าง
70
01 กรกฎาคม 2567
คณะกรรมการพาหมอไปพบประชาชน
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
71
01 กรกฎาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ พยาบาลวิชาชีพ
/5
ฐิตารีย์ หูทิพย์
72
28 มิถุนายน 2567
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด
/5
อารีนา ชมสอิ้ง
73
28 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะทำงานต้อนรับ โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ
/25
ปณิธี แก้วประไพ
74
28 มิถุนายน 2567
ประชุมแจ้งการดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
/10
ปวีณา บุญมี
75
28 มิถุนายน 2567
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
/5
อารีนา ชมสอิ้ง
76
28 มิถุนายน 2567
ประชุมขอรับ/ยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ และขอปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และประชุมขอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่
/5
พรรทิภา คำแก้ว
77
27 มิถุนายน 2567
รับรองผลการตรวจประเมิน lab นอก รพ
/18
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
78
27 มิถุนายน 2567
อบรมศูนย์จัดเก็บรายได้ (ด้าน IT)
/20
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
79
27 มิถุนายน 2567
อบรมศูนย์จัดเก็บรายได้ (ด้านการบัญชี และการเงิน)
/30
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
80
26 มิถุนายน 2567
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
/10
ปวีณา บุญมี
81
26 มิถุนายน 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
/100
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
82
25 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะอำนวยการโครงการพาหมอไปหาประชาชน
/70
นางสาวนัธมน สมสร้าง
83
25 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพาหมอไปหาประชาชน ครั้งที่ 2/2567
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
84
25 มิถุนายน 2567
ประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
/15
ภาสกร โสมนัส
85
25 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โครงการสมเด็จย่าฯ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
86
24 มิถุนายน 2567
ประชุมผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. เพื่อเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. งานเฉพาะกิจ
5/30
วรัญญา มังกรแก้ว
87
24 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะอำนวยการโครงการพาหมอไปหาประชาชน
/70
นางสาวนัธมน สมสร้าง
88
24 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ (Special Health Emergency Response Team : SHERT) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team
/30
วริษา สวัสดี
89
24 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
เรณู พิมพ์สอ
90
24 มิถุนายน 2567
สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
/8
ฐิตารีย์ หูทิพย์
91
20 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
92
20 มิถุนายน 2567
หัวหน้าบริหารจอง
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
93
19 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. งานเฉพาะกิจ
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
94
19 มิถุนายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานตำบล LTC
89/150
สุทธนภ ศรีทอง
95
19 มิถุนายน 2567
ประชุมผู้รับผิดชอบงานผิดชอบงาน พอ.สว.
/20
วรัญญา มังกรแก้ว
96
19 มิถุนายน 2567
ป.สรุปผลการ Internal Audit LAB & X-ray 2567
/30
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
97
18 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
98
18 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะทำงานต้อนรับ
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
99
18 มิถุนายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
วริษา สวัสดี
100
18 มิถุนายน 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
101
17 มิถุนายน 2567
ประชุม คกก.พาหมอไปหาประชาชน คกก.พิธีการ พิธีกร ประสานงาน
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
102
17 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2567
/18
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
103
17 มิถุนายน 2567
ประชุม Internal Audit LAB&X-ray
/18
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
104
17 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระดับจังหวัด
/70
นางสาวนัธมน สมสร้าง
105
14 มิถุนายน 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านอาหาร พาหมอมาหาประชาชน
/30
ธิดารัตน์ คงทัพ
106
14 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2568
/25
กันติชา อยู่เจริญ
107
14 มิถุนายน 2567
ประชุมผู้รับผิดชอบงานผิดชอบงาน พอ.สว.
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
108
13 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะอำนวยการโครงการพาหมอไปหาประชาชน
/70
นางสาวนัธมน สมสร้าง
109
12 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/20
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
110
12 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/20
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
111
11 มิถุนายน 2567
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ Health gate
/8
ปณิธี แก้วประไพ
112
11 มิถุนายน 2567
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/4
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
113
11 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
114
11 มิถุนายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานตำบล LTC
/80
สุทธนภ ศรีทอง
115
11 มิถุนายน 2567
ประชุมติดตามการดำเนินงานคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ต้องขังรับใหม่
/40
ปวีณา บุญมี
116
09 มิถุนายน 2567
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
แสนพร ศรียารัณย
117
09 มิถุนายน 2567
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็งและน้ำแร่
/15
แสนพร ศรียารัณย
118
07 มิถุนายน 2567
พาหมอพบประชาชน
/13
เรณู พิมพ์สอ
119
07 มิถุนายน 2567
สอบสัมภาษณ์พกส.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคล
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
120
07 มิถุนายน 2567
ประชุมชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
/50
นางสาวนัธมน สมสร้าง
121
06 มิถุนายน 2567
ประชุมคกก.คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
122
06 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยและนวัตกรรม (CKO)
/60
อรนิดา อบเชย
123
06 มิถุนายน 2567
ประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16/30
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
124
05 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศพาหมอไปหาประชาชน
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
125
05 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
126
05 มิถุนายน 2567
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปจอง
/60
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
127
05 มิถุนายน 2567
ประชุมการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค เขตสุขภาพที่ 5
/5
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
128
05 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะทำงานพิธีการ พิธี และประสานงาน โครงการพาหมอไปหาประชาชน
/25
นางสาวนัธมน สมสร้าง
129
05 มิถุนายน 2567
ประชุมผู้รับผิดชอบงานผิดชอบงาน พอ.สว.
/25
วรัญญา มังกรแก้ว
130
04 มิถุนายน 2567
หัวหน้าบริหารจอง (ประชุมคณะทำงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน)
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
131
04 มิถุนายน 2567
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขศึกษาและระบบ Health gate
/10
ปณิธี แก้วประไพ
132
31 พฤษภาคม 2567
ประชุมขอรับ/ยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ และขอปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และประชุมขอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่
/5
พรรทิภา คำแก้ว
133
30 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมพาหมอไปหาประชาชร (คณะทำงานต้อนรับ)
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
134
30 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะกกรมการCNOP และผูัเกี่ยวข้อง ประเมินผลการตรวจนิเทศQA
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
135
30 พฤษภาคม 2567
ประชุมเพิ่มรายรับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
/15
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
136
29 พฤษภาคม 2567
ประชุมชี้แจงการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้ผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
/5
กนกวรรณ จันทร์พรม
137
29 พฤษภาคม 2567
ประชุมกรรมการบ้านพัก (หัวหน้าบริหารจอง)
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
138
29 พฤษภาคม 2567
ประชุมชี้แจงการขยายผล และอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการยื่นขออนุญาตงานสถานพยาบาล Biz Portal
/5
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
139
28 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
140
28 พฤษภาคม 2567
หัวหน้าบริหารจอง
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
141
28 พฤษภาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
วริษา สวัสดี
142
28 พฤษภาคม 2567
ประชุมคัดกรอง HPV เชิงรุก
10/35
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
143
27 พฤษภาคม 2567
ประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
144
27 พฤษภาคม 2567
ประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
145
27 พฤษภาคม 2567
จัดประชุมสุขภาพจิต
/30
นางสาวเพ็ญศรี ปีติภัทรฉัตรยา
146
24 พฤษภาคม 2567
ประชุม คกก.
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
147
24 พฤษภาคม 2567
ประชุมติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุข
/60
กาญจนา เกาะเกตุ
148
24 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะทำงานมาลาเรียระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ RAI4E. เพื่อชี้แจงโครงการRAI4E และหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและCSO ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
สันติชัย โอสถสถาน
149
24 พฤษภาคม 2567
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข. ครั้งที่ 3/2567
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
150
23 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
151
23 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2567
/30
นางสาวนัธมน สมสร้าง
152
23 พฤษภาคม 2567
ประชุมชี้แจงแผนโครงการ RAI4E และ พัฒนาศักยภาพ อปท.
/50
วริษา สวัสดี
153
21 พฤษภาคม 2567
ประชุม อวช นวก /พยาบาล / นักรังสี
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
154
21 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ จพ.เวชสถติ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
155
21 พฤษภาคม 2567
เก็บข้อมูลวิจัย
/30
วริษา สวัสดี
156
20 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
157
20 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะทำงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการแขนขาขาด
/35
ขวัญตา เยื่อใย
158
20 พฤษภาคม 2567
ประชุม EOC กรณีเกิดการระบาดโรคไอกรน ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
159
20 พฤษภาคม 2567
ประชุม อวช นักวิชาการสาธารณสุข
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
160
17 พฤษภาคม 2567
ประชุมงานผู้พิการ
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
161
17 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.
/25
อรณิชชา หวังอีน
162
17 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
/25
วรัญญา มังกรแก้ว
163
17 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบบัญชียาร่วมระดับจังหวัด
15/15
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
164
17 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.
/30
อรณิชชา หวังอีน
165
17 พฤษภาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
วริษา สวัสดี
166
16 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะทำงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฯ
/30
ขวัญตา เยื่อใย
167
16 พฤษภาคม 2567
ประชุมไอกรน
/20
วริษา สวัสดี
168
16 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.
/35
อรณิชชา หวังอีน
169
16 พฤษภาคม 2567
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/5
จิตรลดา จิตต์การุณย์
170
15 พฤษภาคม 2567
ประชุมจัดสรรโควตานักศึกษาพยาบาลวิชาชีพและสาขารังสีการแพทย์
/5
กันติชา อยู่เจริญ
171
15 พฤษภาคม 2567
ประชุม คณะกรรมการ อวช นักจัดการงานทั่วไป
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
172
15 พฤษภาคม 2567
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ ต้นแบบสุขภาพดี
2/50
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
173
15 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อม เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.
/35
อรณิชชา หวังอีน
174
14 พฤษภาคม 2567
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1
/15
ศศิวิมล บุญนาค
175
14 พฤษภาคม 2567
ประชุมด่านอาหารและยา
/26
จุฑาทิพย์ พูลสุข
176
14 พฤษภาคม 2567
ป.เตรียมความพร้อม พชอ. (พี่น้ำ อรณิชชา)
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
177
13 พฤษภาคม 2567
รับรายงานตัวนักศึกษาแพทย์
/50
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
178
13 พฤษภาคม 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัยรุ่น (PM วัยรุ่น)
/30
สุทธนภ ศรีทอง
179
13 พฤษภาคม 2567
ประชุมด่านอาหารและยา
/20
จุฑาทิพย์ พูลสุข
180
10 พฤษภาคม 2567
ประชุมงานคุ้มครองผู้บริโภค
/11
จุฑาทิพย์ พูลสุข
181
09 พฤษภาคม 2567
จัดสรรแพทย์
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
182
09 พฤษภาคม 2567
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
183
08 พฤษภาคม 2567
ประชุมลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สม
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
184
08 พฤษภาคม 2567
นักท่องเที่ยวปลอดภัย
/10
วริษา สวัสดี
185
08 พฤษภาคม 2567
ประชุมเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น
/10
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
186
08 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/15
นางสาวธันย์ชนก สินไชย
187
07 พฤษภาคม 2567
ประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2567
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
188
07 พฤษภาคม 2567
สนง.จว. ประสานขอใช้ห้องประชุมผ่านหัวหน้าบริหาร
/60
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
189
07 พฤษภาคม 2567
นพ.วัชรพงษ์ นัดประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอประเด็นนักท่องเที่ยวปลอดภัย ในการต้อนรับ รมช.กระทรวงสาธารณสุข
/10
ยุวดี จ่าบาล
190
07 พฤษภาคม 2567
นพ.วัชรพงษ์ นัดประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอประเด็นนักท่องเที่ยวปลอดภัย ในการต้อนรับ รมช.กระทรวงสาธารณสุข
/10
ยุวดี จ่าบาล
191
07 พฤษภาคม 2567
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting : TMM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14/2567
/10
ยุวดี จ่าบาล
192
03 พฤษภาคม 2567
ประชุมจัดหาคอม
/30
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
193
03 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 5
/5
กันติชา อยู่เจริญ
194
02 พฤษภาคม 2567
ประชุมหารือเรื่องหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
195
02 พฤษภาคม 2567
ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหางานแม่และเด็ก
/20
ขวัญตา เยื่อใย
196
01 พฤษภาคม 2567
อบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ตามแนวทางการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
/35
สุทธนภ ศรีทอง
197
30 เมษายน 2567
ประชุมขอรับ/ยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ และขอปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และประชุมขอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่
/5
พรรทิภา คำแก้ว
198
30 เมษายน 2567
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 13 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
199
30 เมษายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม
105/200
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
200
29 เมษายน 2567
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom meeting
/25
ขวัญตา เยื่อใย
201
29 เมษายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัยรุ่น (PM วัยรุ่น)
/30
สุทธนภ ศรีทอง
202
29 เมษายน 2567
ประชุมขอรับ/ยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ และขอปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
/15
พรรทิภา คำแก้ว
203
26 เมษายน 2567
ประชุมท่องเที่ยวปลอดภัย
/10
วริษา สวัสดี
204
26 เมษายน 2567
ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตามแนวชายแดน ของจังหวัดชายแดน (Border Health)
/20
วริษา สวัสดี
205
25 เมษายน 2567
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ประเด็น สถานชีวาภิบาล เขตสุขภาพที่ 5
/10
สุทธนภ ศรีทอง
206
25 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอสม. ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
ปณิธี แก้วประไพ
207
25 เมษายน 2567
งานสุขภาพจิต (MI)
/35
เรณู พิมพ์สอ
208
25 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรม อสม.ระดับจังหวัด
/35
วิชุดา ทอดสนิท
209
25 เมษายน 2567
อบรม อสม. การตรวจ HPV (ปณิธี)
/80
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
210
24 เมษายน 2567
สอบสัมสัมภาษณ์พกส. ตำแหน่งนวก.สธ. กง.ควบคุมโรคติดต่อ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
211
24 เมษายน 2567
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ค่าป่วยการ
/15
วิชุดา ทอดสนิท
212
23 เมษายน 2567
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting : TMM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 12/2567
2/10
ยุวดี จ่าบาล
213
23 เมษายน 2567
ประชุมการดำเนินงานวัยเรียน
105/120
ฉลาด คงสา
214
23 เมษายน 2567
การดำเนินการวัยเรียน
/30
ฉลาด คงสา
215
22 เมษายน 2567
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
216
22 เมษายน 2567
ประชุม คกก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
217
22 เมษายน 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
/100
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
218
19 เมษายน 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ครั้งที่ 4/2567
/25
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
219
19 เมษายน 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ครั้งที่ 4/2567
/25
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
220
19 เมษายน 2567
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
/10
วริษา สวัสดี
221
19 เมษายน 2567
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมแพทย์แผนไทย
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
222
18 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
223
18 เมษายน 2567
ระชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการใช้งานระบบ CL UCCARE ผ่านระบบออนไลน์
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
224
18 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการ MCH.Board ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/45
ขวัญตา เยื่อใย
225
17 เมษายน 2567
ประชุมคกก.คัดเลือก ตน.จพ.เวชสถิติ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
226
17 เมษายน 2567
ประชุม คกก.คัดเลือก จพ.เวชสถิติ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
227
10 เมษายน 2567
จองใช้แต่งตัวนักแสดงงานสงกรานต์
/10
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
228
09 เมษายน 2567
ติดตามการประชุมกิจกรรมงานสงกรานต์ (ประเพณี 4 ภาค)
/25
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
229
09 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
/8
จิตรลดา จิตต์การุณย์
230
09 เมษายน 2567
เลื่อนเงินเดือน
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
231
09 เมษายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะ 3
/70
ชริดา บุญมาก
232
09 เมษายน 2567
ใช้อุปกรณ์ไปจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
20/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
233
05 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
234
05 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/40
ศุภมาศ สุขกันตะ
235
04 เมษายน 2567
ประชุมกลุ่มงานกฎหมาย
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
236
04 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินเดือนข้าราชการ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
237
04 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประสานงานสุขภาพภาคประชาชน
/40
ปณิธี แก้วประไพ
238
04 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน สุขภาพภาคประชาชน
/30
วิชุดา ทอดสนิท
239
04 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/30
วริษา สวัสดี
240
03 เมษายน 2567
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
241
03 เมษายน 2567
ประชุมคณะทำงาน PHEM ครั้งที่ 1/2567
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
242
03 เมษายน 2567
ประชุมคณะทำงาน PHEM ครั้งที่ 1/2567
/15
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
243
03 เมษายน 2567
ประชุมผูัประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
244
03 เมษายน 2567
ประชุมผูัประสานงานคุณภาพ
/20
วิชุดา ทอดสนิท
245
02 เมษายน 2567
ประชุมคณะทำงาน PHEM ครั้งที่ 1/2567
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
246
02 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/5
จิตรลดา จิตต์การุณย์
247
02 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/5
จิตรลดา จิตต์การุณย์
248
01 เมษายน 2567
ประชุมติกตามกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค
/25
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
249
01 เมษายน 2567
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค
/25
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
250
01 เมษายน 2567
หารือกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค
/25
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
251
01 เมษายน 2567
ประชุมออนไลน์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
/10
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
252
01 เมษายน 2567
ประชุมติดตาม COVID เรือนจำ
/10
ปวีณา บุญมี
253
01 เมษายน 2567
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
/46
กันติชา อยู่เจริญ
254
01 เมษายน 2567
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
/50
จิตรลดา จิตต์การุณย์
255
29 มีนาคม 2567
ประชุม คปสจ
/50
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
256
29 มีนาคม 2567
ประชุมเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อบต.ทับใต้
/10
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
257
29 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/40
วริษา สวัสดี
258
29 มีนาคม 2567
ประชุมเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อบต.ทับใต้
/10
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
259
29 มีนาคม 2567
ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ
/5
พรรทิภา คำแก้ว
260
29 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
261
28 มีนาคม 2567
ประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็นสาธารณสุขชายแดนพื้นที่เฉพาะและกลุ่มเปราะบาง ผ่านระบบออนไลน์
/5
ศศิวิมล บุญนาค
262
28 มีนาคม 2567
ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ
/5
พรรทิภา คำแก้ว
263
28 มีนาคม 2567
ประชุมคณะจัดทำข้อมูลจังหวัด
/30
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
264
28 มีนาคม 2567
คณะทำงานพัฒนาข้อมูลจังหวัด
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
265
27 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/50
วริษา สวัสดี
266
27 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก จพ ทันต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
267
27 มีนาคม 2567
คัดเลือก พยาบาล ชพ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
268
27 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการคัดคัดเลือก
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
269
27 มีนาคม 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
/100
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
270
27 มีนาคม 2567
ประชุมติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)
/25
กาญจนา เกาะเกตุ
271
27 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
/50
วรัญญา มังกรแก้ว
272
27 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
11/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
273
26 มีนาคม 2567
ประชุมฟิ้นฟูองค์ความรู้ ข้อกฏหมาย หลักสำคัญในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
/25
จุฑาทิพย์ พูลสุข
274
26 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2567
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
275
26 มีนาคม 2567
อบรมพัฒนามาตรฐาน SAT&JIT
/40
วริษา สวัสดี
276
26 มีนาคม 2567
อบรมพัฒนามาตรฐาน SAT&JIT / จัดทำแผนควบคุมโรคติดต่อ
/50
วริษา สวัสดี
277
26 มีนาคม 2567
ประชุมฟื้นฟูองค์ความรู้ ข้อกฎหมาย หลักสำคัญในการปฎบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
/30
อรนิดา อบเชย
278
26 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง
/25
ขนิษฐา จินดาวัฒนวงศ์
279
26 มีนาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ (ครั้งที่ 3)
/10
ชนิสรา จีบเจือ
280
25 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/50
วริษา สวัสดี
281
25 มีนาคม 2567
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 67
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
282
25 มีนาคม 2567
ประชุมจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
283
22 มีนาคม 2567
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมในงานบริการสุขภาพ (Service Plan) : Case Study
/5
อรนิดา อบเชย
284
22 มีนาคม 2567
ประชุม อวช พยบ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
285
22 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการ PM กลุ่มวัยผู้สูงอายุและคณะกรรมการตำบล LTC
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
286
21 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
287
21 มีนาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ความร้อน ปี 2567
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
288
20 มีนาคม 2567
ประชุมงานเลขานุการฯ สสจ.ปข.
/10
พิริยา แสงเดช
289
20 มีนาคม 2567
ป. SP ทารกแรกเกิด (ดุจเดือน)
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
290
19 มีนาคม 2567
นพ.วัชรพงษ์ ประชุมคณะกรรมการนักท่องเที่ยวปลอดภัย
/30
ยุวดี จ่าบาล
291
19 มีนาคม 2567
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
/135
อินทร์ธนัต ลิบลับ
292
19 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการ PM กลุ่มวัยผู้สูงอายุและคณะะกรรมการ LTC
14/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
293
18 มีนาคม 2567
ประชุม คัดเลือกชำนาญการพิเศษ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
294
18 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
295
18 มีนาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
296
18 มีนาคม 2567
คัดเลือก พยบ ชพ 2 ตำแหน่ง
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
297
18 มีนาคม 2567
พิจารณาปรับปรุงตำแหน่ง
/10
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
298
15 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองระบบรับยาร้านยาโมเดล 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
นางสาวธันย์ชนก สินไชย
299
15 มีนาคม 2567
คลินิกรักษาสุขภาพทางการเงิน
/80
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
300
15 มีนาคม 2567
ประชุมงานสุขภาพจิต
/30
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
301
15 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
26/50
วริษา สวัสดี
302
14 มีนาคม 2567
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานทีมพิเศษฉุกเฉินสุขภาพ (SHERT) จังหวัด
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
303
14 มีนาคม 2567
ประชุมพิจาราณาผลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
/5
อารีนา ชมสอิ้ง
304
14 มีนาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมเกณฑ์มาตรฐานการระเมิน EPI
/10
วริษา สวัสดี
305
14 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
/10
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
306
13 มีนาคม 2567
นพ.สสจ.นัดประชุมตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
ยุวดี จ่าบาล
307
13 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการCSO และคณะทำงานSP
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
308
13 มีนาคม 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
/100
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
309
12 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัว ในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Iris scan)
/50
นางสาวนัธมน สมสร้าง
310
12 มีนาคม 2567
ประชุม SP สาขา Trauma (ดุจเดือน)
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
311
12 มีนาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัว ในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (iris scan)
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
312
12 มีนาคม 2567
ZOOM ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพในผู้เดินทาง
/20
วริษา สวัสดี
313
11 มีนาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/50
สุทธนภ ศรีทอง
314
11 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
/10
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
315
11 มีนาคม 2567
ประชุมซ้อมแผนกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR - JEE) และงานสุขภาพผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๕
/40
วริษา สวัสดี
316
10 มีนาคม 2567
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
แสนพร ศรียารัณย
317
08 มีนาคม 2567
ปรับปรุงวตำแหน่งให้สูงขึ้น
/10
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
318
08 มีนาคม 2567
ประชุม อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
319
08 มีนาคม 2567
ประชุมเข้าร่วมรับนิเทศ สนับสนุน การดำเนินงานเครือข่ายในการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการจราจรทางถนน
/20
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
320
08 มีนาคม 2567
ประชุม คกก.ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2567 ด้านนักท่องเที่ยวปลอดภัย จังหวัดประจวบฯ
/40
วริษา สวัสดี
321
08 มีนาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ด้านนักท่องเที่ยวปลอดภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
วริษา สวัสดี
322
08 มีนาคม 2567
นิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็ดและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
/20
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
323
07 มีนาคม 2567
ประชุม อวช นวก
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
324
07 มีนาคม 2567
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินจังหวัดอาหารปลอดภัย ปี 2567
/5
จุฑาทิพย์ พูลสุข
325
07 มีนาคม 2567
ปรับปรุงวตำแหน่งให้สูงขึ้น
/10
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
326
07 มีนาคม 2567
ประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
ศศิวิมล บุญนาค
327
06 มีนาคม 2567
อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
328
06 มีนาคม 2567
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครัง้ที่ 1/2567
/50
สุทธนภ ศรีทอง
329
06 มีนาคม 2567
หัวหน้าบริหาร (พี่ยอด สนง.ปข. ประสานทางพี่เบญขอใช้ห้องประชุม พี่พงษ์อนุญาต)
/30
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
330
06 มีนาคม 2567
ประชุมกลุ่มงานแผนไทย
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
331
05 มีนาคม 2567
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคลีเจียนแนร์
/10
วริษา สวัสดี
332
05 มีนาคม 2567
ประชุมกลุ่มงาน
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
333
04 มีนาคม 2567
คณะทำงานรับรองผลประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาระดับจังหวัด
/35
แสนพร ศรียารัณย
334
04 มีนาคม 2567
ประชุมซ้อมแผนกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR - JEE) และงานสุขภาพผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๕
/50
วริษา สวัสดี
335
01 มีนาคม 2567
ประชุมกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
336
01 มีนาคม 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567
/25
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
337
29 กุมภาพันธ์ 2567
Cyber SEcurity ความปลอดภัยทางไซเบอร์
/15
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
338
29 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจำปีงนประมาณ พศ.2567
/10
ขวัญตา เยื่อใย
339
29 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินจังหวัดอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
/4
จุฑาทิพย์ พูลสุข
340
29 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์
/5
พรรทิภา คำแก้ว
341
29 กุมภาพันธ์ 2567
ตรวจสุขภาพประจำปี 2567
/50
ฉลาด คงสา
342
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะทำงานรับรองผลประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาเขต 5
/20
อรนิดา อบเชย
343
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2567
/9
กานต์ชนก ทองธานี
344
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมQA
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
345
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางอาชีวอนามัย
/110
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
346
28 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามผลการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ
/25
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
347
27 กุมภาพันธ์ 2567
ทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาของนศ.พยาบาล
/90
กันติชา อยู่เจริญ
348
27 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมปรับปรุงประเมินผลงาน
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
349
27 กุมภาพันธ์ 2567
ชมรม อสม. จังหวัดประจวบฯ
/35
วิชุดา ทอดสนิท
350
23 กุมภาพันธ์ 2567
ทำสัญญานักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566
/90
กันติชา อยู่เจริญ
351
23 กุมภาพันธ์ 2567
ทำสัญญาพยาบาล
/90
ฐิตารีย์ หูทิพย์
352
22 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการCNOP
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
353
21 กุมภาพันธ์ 2567
ตรวจราชการ
/150
วรวัฒน์ แตงอ่อน
354
19 กุมภาพันธ์ 2567
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
355
19 กุมภาพันธ์ 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
356
19 กุมภาพันธ์ 2567
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
357
16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่ 4/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
358
16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมเตรียมต้อนรับคณะตรวจราชการ
/10
สารินทร์ สมมาก
359
16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
360
16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
19/50
วรัญญา มังกรแก้ว
361
16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมติดตามความก้าวหน้าประเด็นที่ 13 ZOOM
/10
ปวีณา บุญมี
362
15 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
363
15 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคชายแดน Zoom
/10
วริษา สวัสดี
364
15 กุมภาพันธ์ 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
365
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ครั้งที่ 2/2567
/10
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
366
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 4/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
367
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
/35
วรัญญา มังกรแก้ว
368
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมตรวจราชการ ปฐมภูมิ
/10
วิชุดา ทอดสนิท
369
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
/25
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
370
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
/50
วรัญญา มังกรแก้ว
371
13 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
/35
วรัญญา มังกรแก้ว
372
13 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมสมาคมข้าราชการบำเหน็จ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
373
13 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/30
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
374
12 กุมภาพันธ์ 2567
คัดเลือกอำเภอดีเด่น "การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)
/5
กานต์ชนก ทองธานี
375
12 กุมภาพันธ์ 2567
รับรองทีม สสอ.สามร้อยยอด
/10
ยุวดี จ่าบาล
376
12 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/30
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
377
09 กุมภาพันธ์ 2567
Eoc
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
378
09 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/30
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
379
09 กุมภาพันธ์ 2567
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
380
08 กุมภาพันธ์ 2567
คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านสถานชีวาภิบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2567
20/100
สุทธนภ ศรีทอง
381
08 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/30
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
382
08 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
/35
วรัญญา มังกรแก้ว
383
08 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/30
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
384
08 กุมภาพันธ์ 2567
จับฉลากการจัดสรรโควตานักเรียนทุนพยาบาลวิชาชีพ
/9
กันติชา อยู่เจริญ
385
07 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ฯ ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
/10
กานต์ชนก ทองธานี
386
07 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมรับตราสัญลักษณ์
/10
สารินทร์ สมมาก
387
07 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567
/30
น.ส.นพวรรณ รุจิรคุณากร
388
07 กุมภาพันธ์ 2567
สอบสัมภาษณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
389
06 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุม
/4
มนตรี สุนทโรวิทย์
390
06 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/5
เกศรินทร์ กลัดกุ่ม
391
05 กุมภาพันธ์ 2567
อบรมครู รร.ตชด.
/35
ภาสกร โสมนัส
392
05 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคัดเลือกประธาน
/15
วิชุดา ทอดสนิท
393
02 กุมภาพันธ์ 2567
จัดทำเงินเดือนระบบจ่ายตรง รพ.บางสะพาน
/5
ปิ่นมณี นาคบาตร์
394
02 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
/8
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
395
01 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมขับเคลื่อนโครงการรับยาร้านยาโมเดล 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
396
01 กุมภาพันธ์ 2567
Service Plan สาขาไต (ออนไลน์)
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
397
31 มกราคม 2567
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร (Cancer Warrior) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ออนไลน์)
/10
ชนิสรา จีบเจือ
398
31 มกราคม 2567
ประชุมนำเสนอโครงการงบ PPA
/5
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
399
31 มกราคม 2567
X-Ray on Cloud
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
400
31 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือ รพ.สามร้อยยอด
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
401
30 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
402
30 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
403
29 มกราคม 2567
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
404
29 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการย้ายโอน
/35
ฐิตารีย์ หูทิพย์
405
26 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยาจังหวัดประจวบฯ
/15
แสนพร ศรียารัณย
406
26 มกราคม 2567
ประชุมเครือข่ายสถานประกอบการ
/50
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
407
26 มกราคม 2567
ประชุม สถานประกอบการ
/30
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
408
26 มกราคม 2567
ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล แนวทางการควบคุมและกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
/15
สันติชัย โอสถสถาน
409
26 มกราคม 2567
เตรียมตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
410
26 มกราคม 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
411
25 มกราคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการให้วัคซีนไอกรน (aP) ในหญิงตั้งครรภ์ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
/10
ศุภมาศ สุขกันตะ
412
25 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบภายในฯ
/36
นิลรุ่ง คงอาศัย
413
25 มกราคม 2567
ประชุมคระกรรม อสม.ระดับจังหวัด
/30
วิชุดา ทอดสนิท
414
25 มกราคม 2567
ประชุมหารือเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ
/10
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
415
25 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคที่ต้องกำจัดกวาดล้าง
/30
ศุภมาศ สุขกันตะ
416
24 มกราคม 2567
ประชุมอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
/30
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
417
24 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกรอบ
/25
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
418
24 มกราคม 2567
ประชุมคกก.ย้าย โอน
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
419
24 มกราคม 2567
ประชุมอาชีวอนามัย
/100
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
420
24 มกราคม 2567
ประชุมอาชีวอนามัย
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
421
23 มกราคม 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
422
23 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
กานต์ชนก ทองธานี
423
23 มกราคม 2567
ประชุมอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
424
23 มกราคม 2567
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
425
22 มกราคม 2567
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เลขา/ผช.เลขา)
3/10
สุทธนภ ศรีทอง
426
22 มกราคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลอัจฉริยะ
/50
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
427
21 มกราคม 2567
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
แสนพร ศรียารัณย
428
19 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่ 3/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
429
19 มกราคม 2567
ประชุมจัดหาคอมพิวเตอร์
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
430
19 มกราคม 2567
ป.งาน สช/อสม (ศสม ภาคกลาง ชลบุรี)
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
431
18 มกราคม 2567
ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
432
18 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
433
18 มกราคม 2567
ประชุมหารือเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
434
17 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom
/10
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
435
17 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
436
16 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สนับสนุนไข่และนมกล่อง ให้หญิงตั้งครรภ์ตามโครงการฯ ผ่านระบบZoom meeting
/20
ขวัญตา เยื่อใย
437
16 มกราคม 2567
ประชุมติดตามงานในเรือนจำ
/15
ศุภมาศ สุขกันตะ
438
16 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
กานต์ชนก ทองธานี
439
15 มกราคม 2567
ประชุมQA การพยาบาลผ่านZoom
/3
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
440
15 มกราคม 2567
รับเครื่องราชย์ชั้นสายสะพายฯ ปีงบประมาณ 2565 - 2566
/50
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
441
12 มกราคม 2567
ประชุมนำเสนอผลงานคัดเลือกอสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/20
ปณิธี แก้วประไพ
442
12 มกราคม 2567
คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ปี 2567
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
443
12 มกราคม 2567
คัดเลือกอสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ 2567
/50
ปณิธี แก้วประไพ
444
12 มกราคม 2567
คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ปี 2567
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
445
11 มกราคม 2567
ประชุม
/4
มนตรี สุนทโรวิทย์
446
11 มกราคม 2567
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข. ครั้งที่ 1/2567
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
447
11 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ และงานสร้างสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/35
กานต์ชนก ทองธานี
448
10 มกราคม 2567
คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ปี 2567
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
449
10 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (ระบบ Food handler)
/70
ภาสกร โสมนัส
450
10 มกราคม 2567
คัดเลือกอสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคกลาง
/35
ปณิธี แก้วประไพ
451
10 มกราคม 2567
คัดเลือกอสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ 2567
/50
ปณิธี แก้วประไพ
452
10 มกราคม 2567
คัดเลือกอสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคกลาง
/20
ปณิธี แก้วประไพ
453
09 มกราคม 2567
ซักซ้อมการนำเสนอ อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคกลาง
/9
ปณิธี แก้วประไพ
454
09 มกราคม 2567
ซักซ้อมการนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคกลาง
/9
ปณิธี แก้วประไพ
455
09 มกราคม 2567
ประชุมคัดเลือกอสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/50
ปณิธี แก้วประไพ
456
09 มกราคม 2567
ซักซ้อมการนำเสนอผลงานคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับ เขต/ภาคกลาง
/9
ปณิธี แก้วประไพ
457
08 มกราคม 2567
ป.ชี้แจงการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ปี 2567
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
458
05 มกราคม 2567
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
459
05 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินและผลงาน
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
460
05 มกราคม 2567
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สุขภาพภาคประชาชน)
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
461
05 มกราคม 2567
ประชุมคกก.พิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
462
04 มกราคม 2567
ประชุมชมรม อสม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
463
04 มกราคม 2567
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
464
03 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมอบรม Cg
/10
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
465
03 มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ/ประเด็นตรวจราชการ ปี2567
/9
กานต์ชนก ทองธานี
466
28 ธันวาคม 2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2567
/10
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
467
28 ธันวาคม 2566
ประชุมเร่งรัดการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
วริษา สวัสดี
468
28 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการ จ.ประจวบฯ
/30
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
469
28 ธันวาคม 2566
ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ
/5
พรรทิภา คำแก้ว
470
27 ธันวาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
471
27 ธันวาคม 2566
ประชุมหารือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอหัวหิน
/15
กนกวรรณ จันทร์พรม
472
27 ธันวาคม 2566
ประชุมผู้ประสาน Service Plan
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
473
27 ธันวาคม 2566
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
474
26 ธันวาคม 2566
ประชุมการใช้ระบบสารณรรณของกระทรวงสาธารณสุข
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
475
26 ธันวาคม 2566
ประชุมสามัญสมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข
/30
วไลลักษณ์ เอมโอ
476
25 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
/15
นิลรุ่ง คงอาศัย
477
25 ธันวาคม 2566
ประชุมภาคีเครือข่ายงานวัยรุ่น
/25
สุทธนภ ศรีทอง
478
25 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบายปฐมภูมิ
/6
กานต์ชนก ทองธานี
479
22 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2567 (ประชุมผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย)
/8
วรัญญา มังกรแก้ว
480
22 ธันวาคม 2566
ประชุมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ครั้งที่ 2/2567
/20
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
481
22 ธันวาคม 2566
อบรมผู้สัมผัสอาหาร (สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)
/30
ภาสกร โสมนัส
482
21 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ธค. ครั้งที่ 2/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
483
21 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ
/20
สารินทร์ สมมาก
484
21 ธันวาคม 2566
ประชุมสมัชชา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
วิชุดา ทอดสนิท
485
20 ธันวาคม 2566
ไวรัสซิกา
/10
วริษา สวัสดี
486
20 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
/14
นิลรุ่ง คงอาศัย
487
19 ธันวาคม 2566
ประชุมกีฬาสาธารณสุข (หัวหน้าบริหารทั่วไป)
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
488
19 ธันวาคม 2566
ประชุม อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
489
19 ธันวาคม 2566
ประชุม ZOOM การควบคุมป้องกัน zika ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
490
18 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสถานชีวาภิบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43/50
สุทธนภ ศรีทอง
491
18 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะ 2
/70
ชริดา บุญมาก
492
15 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 2/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
493
15 ธันวาคม 2566
อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
494
15 ธันวาคม 2566
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดนพื้นที่เฉพาะและกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/ 2566
/4
ศศิวิมล บุญนาค
495
15 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCU/NPCU, 3 หมอ, พชอ.)
1/35
กานต์ชนก ทองธานี
496
14 ธันวาคม 2566
อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
497
14 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
498
14 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCU/NPCU, 3 หมอ, พชอ.)
1/35
กานต์ชนก ทองธานี
499
13 ธันวาคม 2566
ประชุม OPOH (One Provice One Hospital)
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
500
13 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2567 (ประชุมผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย)
/8
วรัญญา มังกรแก้ว
501
13 ธันวาคม 2566
ประชุม OPOS
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
502
13 ธันวาคม 2566
ประชุมคกก.ย้ายต่างกลุ่ม ระดับปฏิบัติการ
/5
ฐิตารีย์ หูทิพย์
503
13 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
2/10
ปวีณา บุญมี
504
12 ธันวาคม 2566
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/5
อินทร์ธนัต ลิบลับ
505
12 ธันวาคม 2566
ติดตามประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
506
12 ธันวาคม 2566
ประชุมหารือการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
/15
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
507
12 ธันวาคม 2566
ประชุม OPOS
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
508
08 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
509
08 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
510
08 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอสม.
/60
ปณิธี แก้วประไพ
511
08 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
512
07 ธันวาคม 2566
ประชุมติดตามผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
513
07 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน Service Plan สาขาสถานชีวาภิบาล
/10
สุทธนภ ศรีทอง
514
06 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
515
06 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
/20
วริษา สวัสดี
516
06 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
517
04 ธันวาคม 2566
ประชุมชีวาภิบาล
/10
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
518
01 ธันวาคม 2566
นพ.วัชรพงษ์ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/15
ยุวดี จ่าบาล
519
29 พฤสจิกายน 2566
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็น มะเร็งครบวงจร (Cancer Warrior) เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2566
/5
มนัญชยา คงแท่น
520
28 พฤสจิกายน 2566
คณะทำงานการพัฒนาระบบบริการ สาขากัญชาทางการแพทย์
/10
ชริดา บุญมาก
521
28 พฤสจิกายน 2566
ประชุมราคากลาง อาคารสามร้อยยอด
/7
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
522
28 พฤสจิกายน 2566
ประชุมพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารจััดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตามเกณฑ์ EOC Assessment Tool
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
523
27 พฤสจิกายน 2566
ประชุมการรับและส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
/10
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
524
27 พฤสจิกายน 2566
happy safety
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
525
27 พฤสจิกายน 2566
ประชุมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
/10
ปวีณา บุญมี
526
24 พฤสจิกายน 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
/10
วริษา สวัสดี
527
24 พฤสจิกายน 2566
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
528
23 พฤสจิกายน 2566
ประชุมกีฬาสาธารณสุข สสจ.ปข. (หน.บริหารทั่วไป จอง)
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
529
23 พฤสจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
530
23 พฤสจิกายน 2566
ประชุมหารือข้อมูลในการประชุม กสพ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567
/10
พิริยา แสงเดช
531
23 พฤสจิกายน 2566
ประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กอายุ 3-5 ปี และผุ้สูงอายุ
/5
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
532
22 พฤสจิกายน 2566
ประกวด อสม. ดีเด่น 2567
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
533
22 พฤสจิกายน 2566
ประกวด อสม ดีเด่น 2567
/30
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
534
22 พฤสจิกายน 2566
ประกวด อสม. ดีเด่น 2567
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
535
22 พฤสจิกายน 2566
ประกวด อสม. ดีเด่น 2567
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
536
21 พฤสจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2567
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
537
21 พฤสจิกายน 2566
ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
/12
พรรทิภา คำแก้ว
538
21 พฤสจิกายน 2566
ประชุมหารือจััดทำแผนการยกระดับศักยภาพการบริการ (SAP) ของหน่วยบริการ
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
539
20 พฤสจิกายน 2566
การประชุมหารือรายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2567 เพือหข้อตกลงการโอนเงินให้ สนอ/รพ.สต.ถ่ายโอนไป อบจ.
/20
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
540
20 พฤสจิกายน 2566
ประชุมหารือจััดทำแผนการยกระดับศักยภาพการบริการ (SAP) ของหน่วยบริการ
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
541
20 พฤสจิกายน 2566
ประชุมคกก.สรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการ (นวก.คอมฯรพ.สามร้อยยอด)
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
542
20 พฤสจิกายน 2566
ประชุมคัดเลือก ชกพ
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
543
17 พฤสจิกายน 2566
ประชุมติดตามและตรวจประเมินคุณภาพด้านระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ PSM ภายใต้โครงการมาลาเรีย RA3E
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
544
16 พฤสจิกายน 2566
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2567
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
545
16 พฤสจิกายน 2566
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข นักท่องเที่ยวปลอดภัย
/20
วริษา สวัสดี
546
15 พฤสจิกายน 2566
ประชุมพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
/10
แสนพร ศรียารัณย
547
15 พฤสจิกายน 2566
ประชุมคกก.สรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการ รพ.สามร้อยยอด
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
548
15 พฤสจิกายน 2566
ประชุม
/8
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
549
15 พฤสจิกายน 2566
อบรม PMQA 2567
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
550
14 พฤสจิกายน 2566
คปสจ.
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
551
14 พฤสจิกายน 2566
คปสจ.
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
552
13 พฤสจิกายน 2566
รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ตน.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
553
13 พฤสจิกายน 2566
ประชุมเยี่ยมติดตามและประเมินผล การดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
554
13 พฤสจิกายน 2566
อบรมหลักสูตรขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
555
10 พฤสจิกายน 2566
พิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/8
นุจรี ยะก๊บ
556
10 พฤสจิกายน 2566
ประชุมชี้แจงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2567
/90
ภาสกร โสมนัส
557
10 พฤสจิกายน 2566
ป.ชี้แจงแนวทางดำเนินงานและการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดนอก รพ. ประจำปี 2567
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
558
09 พฤสจิกายน 2566
ประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน รพ.สต.ถ่ายโอน
/10
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
559
09 พฤสจิกายน 2566
ประชุมสรุปงาน HPV / Mpox
/10
วริษา สวัสดี
560
09 พฤสจิกายน 2566
ป.เตรียมความพร้อมคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด 2567
36/36
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
561
09 พฤสจิกายน 2566
ประชุมชี้แจงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 256
/90
ภาสกร โสมนัส
562
07 พฤสจิกายน 2566
ประชุมกลุ่มงาน
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
563
07 พฤสจิกายน 2566
ประชุมอนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพิ้นฐาน รอบ 2
2/8
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
564
06 พฤสจิกายน 2566
ประชุมพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน
/7
ฐิตารีย์ หูทิพย์
565
06 พฤสจิกายน 2566
ประชุม zoom ติดตามการขับเคลื่อนโครงการฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีน HPV
/10
วริษา สวัสดี
566
06 พฤสจิกายน 2566
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 13/2566
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
567
06 พฤสจิกายน 2566
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข. ครั้งที่ 5/2566
/25
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
568
06 พฤสจิกายน 2566
ป.ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงและสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดฯ
/4
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
569
05 พฤสจิกายน 2566
จัดสอบผู้ควมีคุมกระบวนการผลิตน้ำแข็งน้ำแร่และน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
/50
แสนพร ศรียารัณย
570
03 พฤสจิกายน 2566
นพ.สสจ.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางสะพาน
/10
ยุวดี จ่าบาล
571
03 พฤสจิกายน 2566
การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(saraban Flowsolt)
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
572
03 พฤสจิกายน 2566
สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ เข้ารับราชการ
/50
ฐิตารีย์ หูทิพย์
573
02 พฤสจิกายน 2566
ประชุมพัฒนาโรงพยาบาล
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
574
01 พฤสจิกายน 2566
ประชุมนำเสนอผลงานโรงพยาบาล
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
575
01 พฤสจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/50
วริษา สวัสดี
576
01 พฤสจิกายน 2566
ประชุมหารือยา refer และยาที่มีการสั่งจ่ายนอกกรอบบัญชียาโรงพยาบาล
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
577
31 ตุลาคม 2566
ประชุมสรุปผลงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
578
31 ตุลาคม 2566
ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์
/5
พรรทิภา คำแก้ว
579
31 ตุลาคม 2566
ประชุม ZOOM วัคซีน HPV
/20
วริษา สวัสดี
580
30 ตุลาคม 2566
ประชุมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ครั้งที่ 1/2567
/15
นางสาวอุไรรัตน์ พัฒนา
581
30 ตุลาคม 2566
ประชุมเตรียมการประชุมคกก.การโรคติดต่อ 2/2566
/10
วริษา สวัสดี
582
27 ตุลาคม 2566
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
583
26 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
584
26 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการ อสม. ระดับจังหวัด
/35
วิชุดา ทอดสนิท
585
25 ตุลาคม 2566
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ปข
/15
ฉลาด คงสา
586
24 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 11/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
587
24 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะพยาบาลวิทยาลัยเพชรบุรี
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
588
24 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะพยาบาลวิทยาลัยเพชรบุรี
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
589
20 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 11/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
590
20 ตุลาคม 2566
ประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
/10
สุทธนภ ศรีทอง
591
19 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 12/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
592
19 ตุลาคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมติดตามและประเมินผล การดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย จากทุกหมวดงบประมาณ เช่น PPB PPFS และกา
/10
ยุวดี จ่าบาล
593
19 ตุลาคม 2566
ประชุมออนไลน์ zoom เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการแสงน้ำใจ แก่ทางพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์
/10
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
594
19 ตุลาคม 2566
ประชุมออนไลน์ zoom เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการแสงน้ำใจ แก่ทางพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์
/10
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
595
16 ตุลาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
/70
ชริดา บุญมาก
596
12 ตุลาคม 2566
ประชุมติดตามการแพทย์ทางไกล
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
597
12 ตุลาคม 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยน
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
598
12 ตุลาคม 2566
ระชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ (ฉ.5)
/10
พรรทิภา คำแก้ว
599
12 ตุลาคม 2566
ประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข
/30
วริษา สวัสดี
600
12 ตุลาคม 2566
คณะกรรมการ ชมรม อสม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
วิชุดา ทอดสนิท
601
11 ตุลาคม 2566
โครงการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
/150
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
602
10 ตุลาคม 2566
ประชุมคกก.คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
603
10 ตุลาคม 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
604
10 ตุลาคม 2566
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ปข.
/10
วริษา สวัสดี
605
09 ตุลาคม 2566
ประชุมคกก.คัดเลือกพยาบาล
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
606
06 ตุลาคม 2566
ประชุมพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
607
06 ตุลาคม 2566
ประชุมเตรียมการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/30
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
608
05 ตุลาคม 2566
ประชุมการรับ-ส่งต่อ
/10
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
609
05 ตุลาคม 2566
ประชุมเตรียมการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/30
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
610
05 ตุลาคม 2566
ประชุมฝ่าย อวล.
/8
ธิดารัตน์ คงทัพ
611
04 ตุลาคม 2566
ประชุม
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
612
04 ตุลาคม 2566
คณะกรรมการบ้านพัก
/10
วไลลักษณ์ เอมโอ
613
04 ตุลาคม 2566
ประชุม Refer (Service Plan)
/6
กานต์ชนก ทองธานี
614
03 ตุลาคม 2566
ประชุม EOC ไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
/20
กนกวรรณ จันทร์พรม
615
02 ตุลาคม 2566
ประชุม Refer (Service Plan)
/6
กานต์ชนก ทองธานี
616
02 ตุลาคม 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
617
29 กันยายน 2566
ประชุมเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
/6
ปิ่นมณี นาคบาตร์
618
28 กันยายน 2566
ประชุมหารือนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
619
28 กันยายน 2566
อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
620
27 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ( MCH.Board) ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting
/10
ขวัญตา เยื่อใย
621
26 กันยายน 2566
ประชุม dead case conference ไข้เลือดออก
10/10
กนกวรรณ จันทร์พรม
622
26 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
623
24 กันยายน 2566
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชาติ
/50
แสนพร ศรียารัณย
624
22 กันยายน 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
625
21 กันยายน 2566
ประชุมคระกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 11/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
626
19 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
627
19 กันยายน 2566
ประชุมเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
628
19 กันยายน 2566
ประชุม EOC ไข้เลือดออก
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
629
19 กันยายน 2566
ประชุมสรุปจัดงานวิชาการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
630
18 กันยายน 2566
ประชุมคณะทำงานวิชาการโครงการประชุมสัมมนาวิชาการสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/25
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
631
18 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
632
18 กันยายน 2566
ประชุม EOC ไข้เลือดออก
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
633
18 กันยายน 2566
ประชุม อวช ชำนาญการ นักกายฯ
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
634
18 กันยายน 2566
สอบคัดเลือก
/20
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
635
15 กันยายน 2566
ประชุม๕ระทำงานกิจกรรมสัมพันธ์ (มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ)
/20
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
636
15 กันยายน 2566
สรุปตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
637
14 กันยายน 2566
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
638
14 กันยายน 2566
ประชุมการดำเนินงานบริการจิตเวชเด้กและวัยรุ่น เขตสุขถภาพที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
639
12 กันยายน 2566
ประชุม ZOOM เตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
/3
สุทธนภ ศรีทอง
640
12 กันยายน 2566
ประชุมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/60
นายโกญจนาท สุทธิสำแดง
641
11 กันยายน 2566
ประชุม ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
642
11 กันยายน 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
643
11 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อยาตามระเบียบพัสดุ
/28
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
644
08 กันยายน 2566
ประชุมแม่บ้านสาธารณสุข ผ่านระบบZoom
/20
ขวัญตา เยื่อใย
645
08 กันยายน 2566
ประชุม กง.ยุทธศาสตร์ฯ
/12
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
646
08 กันยายน 2566
ประชุม คทง. 2 ฝ่าย จัดโครงการประชุมวิชาการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
647
08 กันยายน 2566
ประชุม
/10
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
648
07 กันยายน 2566
ประชุม คทง. 2 ฝ่าย จัดโครงการประชุมวิชาการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
649
07 กันยายน 2566
อบรมพัฒนาคุณภาพบริการให้บริการด้านการสื่อสาร
/30
แสนพร ศรียารัณย
650
07 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับแลพส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42/110
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
651
06 กันยายน 2566
ประชุมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สายใน คนสาธารณสุข
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
652
06 กันยายน 2566
ประชุม ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
653
06 กันยายน 2566
ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ(คณะที่ 1) งานประชุมวิชาการ สสจ.ปข.
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
654
06 กันยายน 2566
ประชุมเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
655
06 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
/30
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
656
06 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
/30
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
657
05 กันยายน 2566
ประชุมประธานและเลขาและผู้รับชอบงาน SP สาขาหัวใจ
/5
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
658
05 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
659
05 กันยายน 2566
ประชุมต่ออายุผู้ประกอบการ
/30
แสนพร ศรียารัณย
660
05 กันยายน 2566
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอ
/20
แสนพร ศรียารัณย
661
04 กันยายน 2566
ประชุม ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
662
04 กันยายน 2566
ประชุมเตรียมการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
663
01 กันยายน 2566
ประชุมเงินเดือน
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
664
01 กันยายน 2566
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
/18
นิลรุ่ง คงอาศัย
665
01 กันยายน 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ และจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7
/6
จิตรลดา จิตต์การุณย์
666
31 สิงหาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
667
31 สิงหาคม 2566
ประชุมเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
/5
ปิ่นมณี นาคบาตร์
668
31 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่อข่ายการพยาบาลQA
/10
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
669
31 สิงหาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
/100
กนกวรรณ จันทร์พรม
670
30 สิงหาคม 2566
โยกย้าย
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
671
30 สิงหาคม 2566
ประชุม Mpox
/20
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
672
30 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด (ยกเว้นสายงานนิติกร) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
673
30 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
674
29 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
/15
ชนิสรา จีบเจือ
675
29 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
676
29 สิงหาคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
/30
นางสาวนัธมน สมสร้าง
677
28 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพและSP
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
678
28 สิงหาคม 2566
จัดประชุม หน.งานประกันสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ
/30
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
679
28 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียนครอบครัวมั่นคง
/50
ฉลาด คงสา
680
28 สิงหาคม 2566
ประชุมหน่วยงาน Medical support การดำเนินงาน service plan สาขาหลอดเลือดสมอง
/30
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
681
25 สิงหาคม 2566
ประชุมจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
682
25 สิงหาคม 2566
ประชุมชี้แจงคู่มือการบริหารกรอบอัตรากำลัง ปี 2566 (Zoom)
/5
จิตรลดา จิตต์การุณย์
683
25 สิงหาคม 2566
ประชุมการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักในสถานบริการสุขภาพ (S&D - CQI) และโปรแกรมลดการตีตร
/40
ปวีณา บุญมี
684
24 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 10/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
685
24 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะทำงานเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
686
24 สิงหาคม 2566
อบรมการใช้งานระบบการให้บริการยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านระบบ Biz Portal
/6
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
687
24 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
688
24 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานครอบครัวมั่นคง
/50
ฉลาด คงสา
689
23 สิงหาคม 2566
ประชุมสุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
690
22 สิงหาคม 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 9/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
691
22 สิงหาคม 2566
ศาลากลางประสานใช้ห้องประชุมผ่านหัวหน้าบริหาร
/50
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
692
21 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียนการดำเนิงานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.ต้นแบบสร้างสุขภาพ)
/10
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
693
21 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียน ครอบครัวมั่นคง
/50
ฉลาด คงสา
694
18 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพและSP
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
695
17 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการ อสม. จังหวัด
/20
วิชุดา ทอดสนิท
696
15 สิงหาคม 2566
เข้าร่วมประชุมทบทวนเคสมารดาเสียชีวิต ( Conference Case ) ผ่านระบบZoom Meeting
/10
ขวัญตา เยื่อใย
697
15 สิงหาคม 2566
รับรายงานตัวแพทย์
/12
จิตรลดา จิตต์การุณย์
698
11 สิงหาคม 2566
คปสจ
/60
วรวัฒน์ แตงอ่อน
699
11 สิงหาคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
700
11 สิงหาคม 2566
ประชุมพัฒนาเครือข่ายระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด
/100
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
701
11 สิงหาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
ปวีณา บุญมี
702
10 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งวดที่ 3 - 5 (งวดสุดท้าย)
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
703
10 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/45
ชริดา บุญมาก
704
10 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุข?? าพ ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/45
ชริดา บุญมาก
705
10 สิงหาคม 2566
เตรียมความพร้อมประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
706
09 สิงหาคม 2566
ประชุม คกก.เร่งเรัดมาลาเรีย ประจวบคีรีขันธ์
/50
วริษา สวัสดี
707
09 สิงหาคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
708
08 สิงหาคม 2566
เตรียมความพร้อมประกวดผู้สูงอายุ
4/30
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
709
07 สิงหาคม 2566
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/120
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
710
06 สิงหาคม 2566
สอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภค น้ำแข็งและน้ำแร่
/30
แสนพร ศรียารัณย
711
04 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพและService Plan
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
712
04 สิงหาคม 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนและแนวทางแก้ปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย
/30
สุทธนภ ศรีทอง
713
03 สิงหาคม 2566
ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (ฝีดาษวานร)
/70
วริษา สวัสดี
714
03 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประงานSP และคุณภาพ
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
715
27 กรกฎาคม 2566
เชิญประชุมขอรับเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
/3
พักต์ขวัญ มะลิวีลย์
716
27 กรกฎาคม 2566
ประชุมทันตบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
/60
กาญจนา เกาะเกตุ
717
27 กรกฎาคม 2566
โครงการบริหารจัดโครงการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/30
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
718
27 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
อรนิดา อบเชย
719
27 กรกฎาคม 2566
เชิญประชุมเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
/4
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
720
27 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอ FEMT
/5
ปวีณา บุญมี
721
26 กรกฎาคม 2566
ประชุมการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/5
นุจรี ยะก๊บ
722
26 กรกฎาคม 2566
อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
723
26 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอ FEMT
/5
ปวีณา บุญมี
724
26 กรกฎาคม 2566
การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มอสม.
/60
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
725
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมติดตามโซลาเ
/2
นุจรี ยะก๊บ
726
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมติดตามค่าป่วยการ อสม.
/30
วิชุดา ทอดสนิท
727
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมผู้ประกอบการรายใหม่
/35
แสนพร ศรียารัณย
728
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมการ ติดตามค่าป่วยการ อสม.
/20
วิชุดา ทอดสนิท
729
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอ FEMT
/5
ปวีณา บุญมี
730
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์คัดกรอง และสถานพยาบาลยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
/10
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
731
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 4)
/10
วริษา สวัสดี
732
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดน
/45
ปวีณา บุญมี
733
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/30
กานต์ชนก ทองธานี
734
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8 /2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
735
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คณะทำงานและเลขานุการ คณทำงานและผู้ช่วย
5/20
สุทธนภ ศรีทอง
736
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอผลงาน
/7
จุฑาทิพย์ พูลสุข
737
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขประจำปี 2567
/25
กาญจนา เกาะเกตุ
738
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
739
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
740
20 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 9/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
741
20 กรกฎาคม 2566
ประชุมผ่าน ZOOM (จองแทนให้ คบส.)
/5
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
742
20 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภืในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
743
19 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/25
กานต์ชนก ทองธานี
744
19 กรกฎาคม 2566
ประชุมแนวทางบูรณาการดำเนินงาน ส่งเสริม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
อุมาภรณ์ ภิญโญ
745
19 กรกฎาคม 2566
ประชุมการพัฒนาโภชนาการของเด็กในถิ่นทุรกันดาร
/60
ฉลาด คงสา
746
18 กรกฎาคม 2566
ประชุม อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
747
18 กรกฎาคม 2566
พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน คล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
22/100
สุทธนภ ศรีทอง
748
18 กรกฎาคม 2566
ประชุม
/10
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
749
17 กรกฎาคม 2566
คัดเลือก ผอ รพสต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
750
17 กรกฎาคม 2566
ประชุม
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
751
17 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
/7
จุฑาทิพย์ พูลสุข
752
17 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
88/160
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
753
14 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/15
กานต์ชนก ทองธานี
754
12 กรกฎาคม 2566
ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพัก สสจ.ปข
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
755
12 กรกฎาคม 2566
ประชุม อวช นวก
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
756
12 กรกฎาคม 2566
ประชุมลชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
/90
ศศิวิมล บุญนาค
757
11 กรกฎาคม 2566
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 3)
/10
วริษา สวัสดี
758
11 กรกฎาคม 2566
ประชุมแนวทางบูรณาการดำเนินงาน ส่งเสริม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
พิริยา แสงเดช
759
11 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ประจวบคีรีขันธ์
/30
อุมาภรณ์ ภิญโญ
760
11 กรกฎาคม 2566
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/60
สุทธนภ ศรีทอง
761
10 กรกฎาคม 2566
ระชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรค ใน
22/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
762
07 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/15
กานต์ชนก ทองธานี
763
07 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/130
ศุภมาศ สุขกันตะ
764
06 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑
/1
นางสาวนัธมน สมสร้าง
765
05 กรกฎาคม 2566
ประชุม EOC ไข้เลือดออก
/20
วริษา สวัสดี
766
04 กรกฎาคม 2566
ประชุมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
767
04 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะทำงานโครงการอ่อนหวาน
/15
วรัญญา เรืองวิญญูเวช
768
04 กรกฎาคม 2566
พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเป็นกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล
7/100
สุทธนภ ศรีทอง
769
04 กรกฎาคม 2566
อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมการประเมินหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับพื้นฐาน
65/65
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
770
03 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำแผน HSP และ BCP
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
771
03 กรกฎาคม 2566
ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
772
30 มิถุนายน 2566
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
/20
วริษา สวัสดี
773
30 มิถุนายน 2566
ประชุมติดตามข้อมูลและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
774
29 มิถุนายน 2566
ขอเชิญประชุมค่าตอบแทนหน่วยบริการ
/15
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
775
29 มิถุนายน 2566
ประชุมชมรม อสม.
/30
วิชุดา ทอดสนิท
776
28 มิถุนายน 2566
ติดต่อคุณ นุชจรี ประชุมซูมมม
/2222
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
777
28 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการตรวจประเมินและบังคับใช้กฏหมาย
/20
อรนิดา อบเชย
778
27 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลตามโครงสร้างระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
779
27 มิถุนายน 2566
รับฟังการประชุมชี้แจงการแนวทางการขอเปิดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
/3
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
780
27 มิถุนายน 2566
ประชุม ชมรม อสม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
วิชุดา ทอดสนิท
781
27 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคบส
/30
แสนพร ศรียารัณย
782
26 มิถุนายน 2566
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 2)
/10
วริษา สวัสดี
783
26 มิถุนายน 2566
ประชุมจัดหาคอม
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
784
26 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลตามโครงสร้างระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
785
26 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล
/50
ขวัญตา เยื่อใย
786
26 มิถุนายน 2566
อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมการประเมินหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสูง
25/30
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
787
23 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
788
22 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 8/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
789
22 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ
/3
นางสาวเพ็ญศรี ปีติภัทรฉัตรยา
790
22 มิถุนายน 2566
ติดตามผลการดำเนินงานจาก สคร.5 ราชบุรี
/15
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
791
22 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567
/20
รัชนี ศรีชาติ
792
22 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/100
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
793
21 มิถุนายน 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
794
21 มิถุนายน 2566
ประชม Lab, X-ray
/10
วิชุดา ทอดสนิท
795
21 มิถุนายน 2566
ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอ ตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV
/10
ศุภมาศ สุขกันตะ
796
20 มิถุนายน 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7 /2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
797
19 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการ
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
798
19 มิถุนายน 2566
ประชุมตรวจรับงานจ้างบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งวดที่ 1
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
799
19 มิถุนายน 2566
ประชุม อวช 4 สาขา
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
800
19 มิถุนายน 2566
รับรายงานตัวพนง.ราชการตำแหน่งเภสัชกร
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
801
16 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รพ .สามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
802
16 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567
/20
รัชนี ศรีชาติ
803
16 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามเกณฑ์ตำบล มหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
100/100
วรัญญา มังกรแก้ว
804
15 มิถุนายน 2566
ประชุมพัฒนาระบบบริการและการจัดการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด
18/40
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
805
15 มิถุนายน 2566
อ่าน อวช ชำนาญงาน ชำนาญการ
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
806
15 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
/30
แสนพร ศรียารัณย
807
15 มิถุนายน 2566
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพชอ.
/5
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
808
14 มิถุนายน 2566
ตรวจประเมินสถานที่ผลิต Online
/5
แสนพร ศรียารัณย
809
14 มิถุนายน 2566
ประชุมนวทางการบริการจัดการสายงานแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 5
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
810
14 มิถุนายน 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่ 4 และ 18 กรกฎาคม 2566 ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
ปณิธี แก้วประไพ
811
14 มิถุนายน 2566
ประชุมเชองปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
/30
อุมาภรณ์ ภิญโญ
812
13 มิถุนายน 2566
ประชุม อวช เภสัชกร
/12
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
813
13 มิถุนายน 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
814
13 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รพ.สามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
815
13 มิถุนายน 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
816
13 มิถุนายน 2566
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ศูนย์แจ้งเตือนภัย (อสม.นักวิทย์)
/6
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
817
13 มิถุนายน 2566
รับประเมินทีม SAT ทีม JIT
/15
กนกวรรณ จันทร์พรม
818
12 มิถุนายน 2566
คณะกรรกมการกำหนดราคากลาง รพ.สามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
819
12 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะทำงานกำจักโรคไข้มาลาเรีย
/20
กนกวรรณ จันทร์พรม
820
12 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
821
12 มิถุนายน 2566
ประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ในกิจการ 5 ประเภท
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
822
11 มิถุนายน 2566
สอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภค น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
แสนพร ศรียารัณย
823
09 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงพยาบาลสามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
824
09 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการ MCH.board ระดับจังหวัดประจวบฯ
1/45
ขวัญตา เยื่อใย
825
08 มิถุนายน 2566
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
826
08 มิถุนายน 2566
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
/12
กนกวรรณ จันทร์พรม
827
08 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบ ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
9/30
ขวัญตา เยื่อใย
828
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/200
วรวัฒน์ แตงอ่อน
829
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
830
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
831
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
832
02 มิถุนายน 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. บูรณาการร่วมกับโครงการราชทัณฑ์ปัญสุข
/20
ปณิธี แก้วประไพ
833
02 มิถุนายน 2566
ประชุมระบบส่งต่อ
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
834
02 มิถุนายน 2566
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์
/25
กาญจนา เกาะเกตุ
835
02 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
62/100
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
836
02 มิถุนายน 2566
ประชุม
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
837
01 มิถุนายน 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
838
01 มิถุนายน 2566
สอบสัมภาษณ์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
839
01 มิถุนายน 2566
ประชุมการส่งต่อผู้ป่วย
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
840
31 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
/4
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
841
31 พฤษภาคม 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
45/45
จารุณี ศราภัยวานิช
842
31 พฤษภาคม 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและเครือข่าย
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
843
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมการส่งต่อ
/10
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
844
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
/10
ศุภมาศ สุขกันตะ
845
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบฯ
/30
ขวัญตา เยื่อใย
846
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารทางการพยาบาล( QA)
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
847
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมงานสุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
848
29 พฤษภาคม 2566
รับรายงานตัวทันตแพทย์
/10
จิตรลดา จิตต์การุณย์
849
29 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
850
29 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
851
26 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
/25
กาญจนา เกาะเกตุ
852
26 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการMCH.Board
/50
ขวัญตา เยื่อใย
853
25 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงการบันทึกผลการประเมินคุณภาพมาตราฐานในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health / PCU)
/10
กานต์ชนก ทองธานี
854
24 พฤษภาคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. บูรณาการร่วมกับโครงการราชทัณฑ์ปัญสุข
/20
ปณิธี แก้วประไพ
855
24 พฤษภาคม 2566
การสอบคัดเลือดบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
856
24 พฤษภาคม 2566
ประชุม อวช พยาบาล
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
857
24 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
858
24 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ
/40
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
859
23 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
860
22 พฤษภาคม 2566
ประชุมตรวจรับคณะอนุกรรมการโครงการ To be number one รอบลงพื้นที่
/50
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
861
22 พฤษภาคม 2566
ประชุม Zoom ตำแหน่งว่าง
/3
ฐิตารีย์ หูทิพย์
862
22 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 Health For Wealth
/5
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
863
22 พฤษภาคม 2566
TOT ประสานหัวหน้าบริหารทั่วไป ขอใช้ห้องประชุม
/100
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
864
19 พฤษภาคม 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
865
19 พฤษภาคม 2566
เตรียมความพร้อมรับคณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE
/10
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
866
19 พฤษภาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการระดับจังหวัด โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
/35
สันติชัย โอสถสถาน
867
19 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะทำงาน Lab ,x-ray
/30
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
868
18 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 7/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
869
18 พฤษภาคม 2566
ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ สอ.สสจ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
/45
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
870
18 พฤษภาคม 2566
รับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
/40
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
871
18 พฤษภาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดประจวบคีรีขั
11/50
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
872
18 พฤษภาคม 2566
รับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ฺสาธารณสุขจังหวัดเพฃรบูรณ์ จำกัด
/40
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
873
18 พฤษภาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน SMI-V จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
874
17 พฤษภาคม 2566
อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
875
16 พฤษภาคม 2566
อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
876
15 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา
/10
พรรณชนก ดิสโร
877
15 พฤษภาคม 2566
ประชุมประสานแผนโรคไข้มาลาเรีย
/16
ปวีณา บุญมี
878
15 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
879
15 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
880
15 พฤษภาคม 2566
รับรายงานตัวแพทย์บรรจุใหม่+ทำประวัติ
/40
ฐิตารีย์ หูทิพย์
881
12 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
24/35
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
882
12 พฤษภาคม 2566
จัดสรรแพทย์
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
883
12 พฤษภาคม 2566
ประชุมการจัดงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
ศุภมาศ สุขกันตะ
884
11 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
/65
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
885
11 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
886
10 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 1/2566
/50
ปวีณา บุญมี
887
10 พฤษภาคม 2566
ประชุม ZOOM มาตรการโควิด-19
/10
วริษา สวัสดี
888
10 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
889
10 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาการจัดบริการแพทย์ทางไกล telemed
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
890
09 พฤษภาคม 2566
ประชุมฝ่าย
/3
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
891
08 พฤษภาคม 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
892
08 พฤษภาคม 2566
รองสมเนตรประชุมกับกลุ่มงาน
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
893
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานพคบ.
/8
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
894
03 พฤษภาคม 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
895
03 พฤษภาคม 2566
รองสมเนตรนัดประชุมกับกลุ่มงานทันตกรรม
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
896
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
897
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาชน
/35
จุฑาทิพย์ พูลสุข
898
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาชน
/50
อรนิดา อบเชย
899
02 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
/50
ศุภมาศ สุขกันตะ
900
01 พฤษภาคม 2566
ประชุม
/20
ยุทธศาสตร์ IT
901
28 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจง กำหนดจัดงานภายใต้โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙
/10
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
902
28 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการ อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
903
28 เมษายน 2566
ฉีดวัคซีน
/10
วริษา สวัสดี
904
27 เมษายน 2566
ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ครั้งที่ 4/2566
/8
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
905
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/7
นิลรุ่ง คงอาศัย
906
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
907
27 เมษายน 2566
สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลัง
/5
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
908
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการอ่าน อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
909
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
วริษา สวัสดี
910
26 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดย อสม. ผ่าน Smart อสม. ผ่านระบบ Webex
/10
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
911
25 เมษายน 2566
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
912
25 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการวินัย สป.สธ.
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
913
24 เมษายน 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
914
24 เมษายน 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
915
24 เมษายน 2566
ประชุมเลื่อนเงินเดือน+ประชุมคกก.คัดเลือกนักรังสีฯ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
916
24 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการวินัย สป.สธ.
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
917
21 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/7
นิลรุ่ง คงอาศัย
918
21 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
ศศิวิมล บุญนาค
919
21 เมษายน 2566
ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า รูปแบบonline
/5
ขวัญตา เยื่อใย
920
20 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 6/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
921
20 เมษายน 2566
อบรมการใช้งาน แอปพลิเคชั่น
/10
วิชุดา ทอดสนิท
922
19 เมษายน 2566
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดหน่วยบริการปฐมภูมิ
/6
กานต์ชนก ทองธานี
923
19 เมษายน 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัด ชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดหน่วยบริการปฐมภูมิ
/6
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
924
19 เมษายน 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
925
19 เมษายน 2566
ประชุมคณะทำงานและแพทย์ผู้ดูแลการใช้ Long Acting Antibody (LAAB) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 /2566
10/10
วริษา สวัสดี
926
18 เมษายน 2566
พิจารณาผลอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
927
18 เมษายน 2566
ชี้แจงการจัดทำแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุงระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
/5
นุจรี ยะก๊บ
928
18 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอมฯ
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
929
17 เมษายน 2566
ประชุมพรบ.สุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
930
12 เมษายน 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
931
12 เมษายน 2566
การเงิน ธุรการ ประชุมกิจกรรม
/10
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
932
12 เมษายน 2566
คปสจ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
933
11 เมษายน 2566
การเงิน ธุรการ จองใช้งานเตรียมกิจกรรม
/10
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
934
11 เมษายน 2566
ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดน
/15
ศศิวิมล บุญนาค
935
11 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
936
11 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
937
11 เมษายน 2566
ประชุมค่าป่วยการ อสม.
/10
วิชุดา ทอดสนิท
938
10 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
939
10 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2566
/10
อรนิดา อบเชย
940
07 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2566
/30
รัชนี ศรีชาติ
941
05 เมษายน 2566
อวช พยาบาล
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
942
05 เมษายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุขในการทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน ( Individual Wellness Plan )
34/100
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
943
05 เมษายน 2566
ประชุม Wellness Plan ( Zoom )
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
944
05 เมษายน 2566
ประชุมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
945
04 เมษายน 2566
กิจกรรมวันสงกรานต์
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
946
04 เมษายน 2566
คัดเลือก ผอ รพสต
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
947
04 เมษายน 2566
ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของผู้ตรวจ
/20
ยุทธศาสตร์ IT
948
03 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
949
03 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบปกติ ปีการศึกษา 2567
/21
รัชนี ศรีชาติ
950
03 เมษายน 2566
ประชุม คัดเลือก ผอ รพ สต
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
951
03 เมษายน 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ
/11
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
952
03 เมษายน 2566
รับรายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันพระบรมราชชนก โควตา จ.ประจวบคีรีขันธ์
/45
รัชนี ศรีชาติ
953
03 เมษายน 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ /พนักงานกระทรวง / ลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน)
/50
จิตรลดา จิตต์การุณย์
954
31 มีนาคม 2566
ประชุม อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
955
30 มีนาคม 2566
ประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์
/20
จิตรลดา จิตต์การุณย์
956
30 มีนาคม 2566
ประชุม CM ผู้สูงอายุ เขต5
/10
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
957
29 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
958
29 มีนาคม 2566
ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพระดับอำเภอ
/25
พรรทิภา คำแก้ว
959
29 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุมิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
960
28 มีนาคม 2566
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
961
28 มีนาคม 2566
อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
962
28 มีนาคม 2566
การจัดทำแผนเงินบำรุง
/25
นุจรี ยะก๊บ
963
27 มีนาคม 2566
ประชุมคณะการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข
/32
ศศิวิมล บุญนาค
964
27 มีนาคม 2566
รับคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าศึกษาดูงาน
/55
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
965
27 มีนาคม 2566
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค
20/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
966
24 มีนาคม 2566
ประชุมคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ใน อปท. ผ่าน ZOOM
10/10
ปวีณา บุญมี
967
24 มีนาคม 2566
ประชุม Online
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
968
24 มีนาคม 2566
เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
969
23 มีนาคม 2566
คัดเลือก ผอ รพสต
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
970
22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/6
นิลรุ่ง คงอาศัย
971
22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลจังหวัด
/30
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
972
21 มีนาคม 2566
สอบสัมภาาณ์พนง.ราชการ 3 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
973
21 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
974
21 มีนาคม 2566
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการ 3 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
975
21 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
976
20 มีนาคม 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ 4/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
977
20 มีนาคม 2566
สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ และนักเทคนิคการแพทย์
/60
ฐิตารีย์ หูทิพย์
978
20 มีนาคม 2566
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จอง
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
979
17 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดผู้สูงอายุ
2/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
980
17 มีนาคม 2566
ประชุมหารือคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
/40
ภาสกร โสมนัส
981
17 มีนาคม 2566
ประชุม หลักเกณฑ์คัดเลือก ผอ รพสต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
982
17 มีนาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
อรนิดา อบเชย
983
16 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 5/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
984
16 มีนาคม 2566
ประชุมสมัชชา จังหวัด
/15
วิชุดา ทอดสนิท
985
15 มีนาคม 2566
ประชุมเตรียมการความรับเสด็จฯ 905
/10
ฉลาด คงสา
986
15 มีนาคม 2566
นำเสนอโครงการสาธารณสุขชุมชน นิสิตทันตแพทย์
/10
วรัญญา เรืองวิญญูเวช
987
15 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
988
15 มีนาคม 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
989
15 มีนาคม 2566
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
990
15 มีนาคม 2566
นิเทศ นินิต
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
991
14 มีนาคม 2566
ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
11/20
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
992
14 มีนาคม 2566
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน NCDs
/25
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
993
14 มีนาคม 2566
คปสจ.
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
994
14 มีนาคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
995
13 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือก ผอ รพ สต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
996
10 มีนาคม 2566
อบรมสุขาภิบาลน้ำ รร.กพด.
/40
ภาสกร โสมนัส
997
10 มีนาคม 2566
ประชุมคัดกรองสายตานักเรียน
1/25
ฉลาด คงสา
998
10 มีนาคม 2566
ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน รพ.ทั่วไป
/15
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
999
09 มีนาคม 2566
ประชุม ชมรม อสม.
/30
วิชุดา ทอดสนิท
1000
09 มีนาคม 2566
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน NCDs
/25
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
1001
09 มีนาคม 2566
นำเสนอผลการเรียน FEMT
/3
ปวีณา บุญมี
1002
08 มีนาคม 2566
ประชุมนักศึกษาทันตแพทย์ฝึกงาน
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
1003
08 มีนาคม 2566
นำเสนอผลการเรียน FEMT
/3
ปวีณา บุญมี
1004
07 มีนาคม 2566
ประชุม อสม.
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1005
07 มีนาคม 2566
ประกวดผู้สูงอายุ
/30
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1006
07 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1007
07 มีนาคม 2566
หัวหน้าบริหารทั่วไปจอง
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
1008
07 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1009
07 มีนาคม 2566
วัฒนธรรมจังหวัดประสานขอให้ห้องประชุม อยู่ในช่วงการประสานทำหนังสือขอใช้งาน
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
1010
07 มีนาคม 2566
โครงการอบรมพัฒนาระบบควบคุมภาย และศักยภาพบุคลากรฯ
14/160
นิลรุ่ง คงอาศัย
1011
03 มีนาคม 2566
อวช นวก 2/66
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1012
02 มีนาคม 2566
ประชุมค่าป่วยการ อสม.1
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1013
02 มีนาคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41/50
สุทธนภ ศรีทอง
1014
01 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1015
01 มีนาคม 2566
อบรมสุขาภิบาลน้ำ รร.กพด.
/35
ภาสกร โสมนัส
1016
01 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
/15
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1017
01 มีนาคม 2566
คณะกรรมการสรรหา พนักงานราชการ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1018
01 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการพรบ.สุขภาพจิต
/60
จารุณี ศราภัยวานิช
1019
28 กุมภาพันธ์ 2566
อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1020
28 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงการคัดกรองสายตาในนักเรียน
/25
ฉลาด คงสา
1021
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1022
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1023
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
/17
นิลรุ่ง คงอาศัย
1024
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสรุปผลตรวจสอบภายในฯ
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
1025
23 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1026
22 กุมภาพันธ์ 2566
รับตรวจราชการกัญชาทางการแพทย์
/8
อรนิดา อบเชย
1027
22 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/100
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1028
20 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1029
20 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1030
20 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1031
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1032
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1033
16 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 4/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1034
16 กุมภาพันธ์ 2566
อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1035
16 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุใสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1036
16 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
1037
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1038
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการ บค ครั้งที่1-66
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1039
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคกก.คัดเลือพยาบาล+นักเทคนิค
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1040
15 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ
111/120
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
1041
15 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร
/126
เรณู พิมพ์สอ
1042
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่ 21 ก.พ. 66 (ครั้งที่ 3)
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1043
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 21 ก.พ.66 (ครั้งที่ 3)
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1044
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมนิสิตนักษาทันตแพทย์
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
1045
14 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1046
13 กุมภาพันธ์ 2566
ต้อนรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
1047
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคกก.บค ครั้งที่1/66
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1048
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการCSO
/60
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1049
10 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
1050
10 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมติดตามการดำเนินงาน HIV ในเรือนจำ
/10
วริษา สวัสดี
1051
10 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1052
09 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1053
09 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเลขา และผู้ช่วยเลขา ของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1054
09 กุมภาพันธ์ 2566
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พนง.ราชการทั่วไปตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1055
08 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ครั้งที่ 1 (ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.)
/25
สุทธนภ ศรีทอง
1056
08 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. (คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ)
21/50
สุทธนภ ศรีทอง
1057
08 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
1058
07 กุมภาพันธ์ 2566
อวช พยาบาล
/13
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1059
07 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริม?? ูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
1060
06 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1061
06 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรค
22/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1062
03 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับบ้านพัก สสจ.ปข
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1063
03 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเครือข่าย Lab & X-ray ครั้งที่ 1 -2566
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1064
02 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 21 ก.พ.66
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1065
02 กุมภาพันธ์ 2566
อวชนักกาย
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1066
02 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะทำงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge GREEN & CLEAN Sub-District Health Promoting Hospital จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1067
01 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะทำงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge GREEN & CLEAN Sub-District Health Promoting Hospital จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/55
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1068
01 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1069
31 มกราคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัยรุ่น (PM วัยรุ่น)
/25
สุทธนภ ศรีทอง
1070
31 มกราคม 2566
คปสจ.
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1071
31 มกราคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1072
31 มกราคม 2566
คปสจ.
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1073
30 มกราคม 2566
อวช (นวก)
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1074
30 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1075
30 มกราคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรค
1/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1076
28 มกราคม 2566
Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1077
27 มกราคม 2566
ประชุมเครือข่าย X-Ray
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1078
27 มกราคม 2566
ประชุมจัดหาคอมzoom
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1079
27 มกราคม 2566
เตรียมห้องประชุม kick off ผส.อายุ
/30
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1080
27 มกราคม 2566
ประชุม เครือข่าย LAB
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1081
26 มกราคม 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1082
26 มกราคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัยรุ่น (PM วัยรุ่น)
/35
สุทธนภ ศรีทอง
1083
25 มกราคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมมอบของขวัญผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1084
24 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินศูนย์เวสเนส(Wellness center)
/6
ขนิษฐา จินดาวัฒนวงศ์
1085
24 มกราคม 2566
ประชุม PM วัยเรียน
/20
ฉลาด คงสา
1086
24 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรม e-Claim ร่วมกับการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลติดตามสุขภาพประจำวัน (โปรแกรม AMED) กรณีการดูแลแบบผู้ป่ว
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1087
23 มกราคม 2566
ประชุมตรวจราชการ PHEM
/15
ปวีณา บุญมี
1088
23 มกราคม 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขศาลาพระราชทาน
/30
ฉลาด คงสา
1089
20 มกราคม 2566
ประชุมเงินกู้ ครั้งที่ 2/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1090
20 มกราคม 2566
ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1091
20 มกราคม 2566
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
7/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1092
20 มกราคม 2566
ประชุม EOC
/25
ปวีณา บุญมี
1093
20 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบาย
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1094
19 มกราคม 2566
ประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา กัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
/30
อรนิดา อบเชย
1095
19 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 3/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1096
19 มกราคม 2566
ประชุมคกก.สรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1097
19 มกราคม 2566
ประชุม อวช นักเทคนิค
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1098
19 มกราคม 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
/8
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1099
19 มกราคม 2566
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
/5
วรัญญา มังกรแก้ว
1100
18 มกราคม 2566
อ่าน อวช ชำนาญการ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1101
18 มกราคม 2566
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1102
18 มกราคม 2566
ประชุมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1103
17 มกราคม 2566
ประชุมPM ผู้สูงอายุ /ประชุมคณะกรรมการ LTC (Zoom)
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1104
16 มกราคม 2566
ประชุมคกก.สรรหาพนง.ราชการ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1105
16 มกราคม 2566
ประกวด อสม.ดีเด่น
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1106
16 มกราคม 2566
ประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1107
16 มกราคม 2566
ประกวด อสม. ดีเด่นภาคกลาง ระดับเขต ภาค วันที่ 3
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1108
13 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงการตรวจราชการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1109
13 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
1110
12 มกราคม 2566
ประชุมพัฒนางานการแพทย์แผนไทยฯ
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1111
12 มกราคม 2566
อบรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวินัยข้าราชการ พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
1112
12 มกราคม 2566
ประกวด อสม. ดีเด่น ระดับเขต ภาค วันที่ 2 สาขา 5-8
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1113
12 มกราคม 2566
ประกวด อสม ดีเด่น
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1114
11 มกราคม 2566
การจัดทำแผนเงินบำรุง
/15
นุจรี ยะก๊บ
1115
11 มกราคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ครั้งที่ 1 (ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.)
/50
สุทธนภ ศรีทอง
1116
11 มกราคม 2566
ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ผ่านระบบ On line
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1117
10 มกราคม 2566
ประกวดอ อสม ดีเด่น วันที่ 1
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1118
10 มกราคม 2566
ประกวด อสม ดีเด่น
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1119
10 มกราคม 2566
ประกวด อสม. ดีเด่น ระดับเขต ภาค // สาขา 1-4 วันที่ 1
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1120
10 มกราคม 2566
ประชุมคกก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการทั่วไป
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1121
09 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์เภสัชกร นักรังสี จพ.วิทย์ จพ.ทันต
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1122
09 มกราคม 2566
ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ผ่านระบบ On line
/5
สุทธนภ ศรีทอง
1123
09 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจง ประกวด อสม ระดับเขตภาค
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1124
06 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการลงตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/10
วริษา สวัสดี
1125
06 มกราคม 2566
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร
35/100
สุทธนภ ศรีทอง
1126
05 มกราคม 2566
ติดตามแผนผู้ตรวจราชการ
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1127
03 มกราคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1128
03 มกราคม 2566
ประชุม อวช ชำนาญการ นวก ครั้งที่ 6/2565
/9
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1129
28 ธันวาคม 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข. ครั้งที่ 9/2565
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1130
28 ธันวาคม 2565
ประชุมรับเสด็จ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1131
28 ธันวาคม 2565
ประชุมเตรียมรับเสด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ด้านการป้องกันควบคุมโรค
/10
ปวีณา บุญมี
1132
28 ธันวาคม 2565
อบรมพัฒนาบุคลากรฯ
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
1133
28 ธันวาคม 2565
รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1134
27 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
/5
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
1135
27 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
1136
27 ธันวาคม 2565
CNOP QA การพยาบาล
/35
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1137
27 ธันวาคม 2565
อบรมพัฒนาบุคลากร
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
1138
26 ธันวาคม 2565
ชี้แจงการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566
/15
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
1139
23 ธันวาคม 2565
พิจารณาผลการประกวดราคารถโดยสาร
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1140
23 ธันวาคม 2565
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
/30
ศศิวิมล บุญนาค
1141
23 ธันวาคม 2565
ประชุม ZOOM HIV Info HUB กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง (สสจ.เป็น Host)
/15
ปวีณา บุญมี
1142
22 ธันวาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/2
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1143
22 ธันวาคม 2565
ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
/10
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
1144
22 ธันวาคม 2565
ประชุม คกก.ปฐมภูมิ + สช + PMQA (ผู้รับผิดชอบงาน)
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1145
21 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/ 2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1146
21 ธันวาคม 2565
ประชุมการจัดทำแผนรายรับ รายจ่ย เงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/22
นุจรี ยะก๊บ
1147
21 ธันวาคม 2565
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
/50
ฉลาด คงสา
1148
21 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
13/13
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1149
21 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
17/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1150
21 ธันวาคม 2565
เตรียมการรับเสด็จ 919
/30
ฉลาด คงสา
1151
20 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
1152
20 ธันวาคม 2565
คัดเลือก ผอ.รพ.สต.
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1153
20 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รพ.สามร้อยยอด
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1154
20 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่นระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1155
19 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 36/2565
/30
วริษา สวัสดี
1156
19 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ปข./ผอ.ศป.ปส.อ.
/30
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
1157
19 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1158
19 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1159
19 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ปข./ผอ.ศป.ปส.อ. เพื่อหารือแนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
1160
16 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลเครื่องเอกซเรย์
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1161
16 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1162
16 ธันวาคม 2565
ชี้แจง มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิ (สป สธ)
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1163
15 ธันวาคม 2565
ประชุมผู้รับผิดชองาน พัฒนาระบบปฐมภูมิ+สุช./อสม.+PMQA จังหวัดประจวบฯ
/40
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1164
15 ธันวาคม 2565
เตรียมควมพร้อม ประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1165
15 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1166
14 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการพิจาณรผลอาคารอนามัย บ้านวังน้ำเขียว
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1167
14 ธันวาคม 2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานวัยรุ่น
/50
สุทธนภ ศรีทอง
1168
14 ธันวาคม 2565
ชี้แจงตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1169
13 ธันวาคม 2565
ประชุมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
1170
13 ธันวาคม 2565
ประชุมกีฬาสาธารณสุข
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
1171
13 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
1172
09 ธันวาคม 2565
ประชุมทีมสาธารณสุขอำเภอ
/15
พิริยา แสงเดช
1173
09 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public
/15
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1174
09 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม
/30
วิชุดา ทอดสนิท
1175
09 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1176
09 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1177
09 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม.
/20
วิชุดา ทอดสนิท
1178
08 ธันวาคม 2565
ชี้แจงการทำสัญญาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (ผ่านทางระบบ Zoom)
/3
รัชนี ศรีชาติ
1179
08 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมออกหน่วย พอ.สว.
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1180
08 ธันวาคม 2565
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1181
08 ธันวาคม 2565
ชี้แจงระบบปฐมภูมิ (สป.สธ)
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1182
08 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน (รพ.+สสอ.)
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
1183
08 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม. ระดับจังหวัด
/30
วิชุดา ทอดสนิท
1184
07 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง และ ITA (รพ.+สสอ.)
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
1185
07 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมประกวด อสม.ดีเด่น
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1186
07 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1187
07 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1188
06 ธันวาคม 2565
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1189
06 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
1190
06 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง และ ITA (สสจ.)
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
1191
02 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
1192
02 ธันวาคม 2565
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1193
02 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพที่ 5
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1194
02 ธันวาคม 2565
ประชุม GREEN & CLEAN Challenge
/110
ภาสกร โสมนัส
1195
02 ธันวาคม 2565
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2566
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1196
02 ธันวาคม 2565
ประชุมรางวัลเลิศรัฐ (สป.สธ) 1-2 ธ.ค. 65
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1197
02 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลเขตสุขภาพที่ 5
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1198
01 ธันวาคม 2565
ประชุมรางวัลเลิศรัฐ (สป.สธ) 1-2 ธ.ค. 65
/3
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1199
01 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/45
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1200
30 พฤสจิกายน 2565
รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่เป็นสถานบันฝึกปฏิบัติงานในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.หัวหิน ผ่านระบบ ZOOM
/5
ยุวดี จ่าบาล
1201
30 พฤสจิกายน 2565
เยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
/1
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1202
30 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต และเตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1203
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
1204
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข. ครั้งที่ 8/2565
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1205
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP สาขาหัวใจ
/30
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1206
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุม่งานส่งเสริม
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1207
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 35/2565
/20
วริษา สวัสดี
1208
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง
/8
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1209
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 35/2565
/50
วริษา สวัสดี
1210
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการ คัดดเลิอก อาสุโส
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1211
25 พฤสจิกายน 2565
เชิญประชุมเงินเพิ่มพิเศษ
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1212
25 พฤสจิกายน 2565
การประเมินคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ระดับเขตสุขภาพที่ 5
/5
สุทธนภ ศรีทอง
1213
25 พฤสจิกายน 2565
พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1214
25 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP สาขา IMC
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1215
25 พฤสจิกายน 2565
แจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการ
/80
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
1216
24 พฤสจิกายน 2565
การประเมินคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ระดับเขตสุขภาพที่ 5
/5
สุทธนภ ศรีทอง
1217
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุมประจำเดิอน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1/2566
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1218
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 35/2565
/15
วริษา สวัสดี
1219
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อฯ ครั้งที่ 35/2565
/15
วริษา สวัสดี
1220
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP สาขาสูติ+เด็ก
/30
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1221
24 พฤสจิกายน 2565
แจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการ
/100
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
1222
23 พฤสจิกายน 2565
ประชุมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2565
/5
รัชนี ศรีชาติ
1223
23 พฤสจิกายน 2565
ประชุมการจัดทำแผนงาน/โครงการ
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1224
22 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูติดยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2565
12/25
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
1225
22 พฤสจิกายน 2565
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1226
22 พฤสจิกายน 2565
สสธท.
/15
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1227
22 พฤสจิกายน 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
1228
22 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคกก.คัดเลือก เภสัช + คัดเลือก ผอ.รพ.สต
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1229
21 พฤสจิกายน 2565
(นพ.สสจ.)ประชุม ZOOM ติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
/5
ยุวดี จ่าบาล
1230
21 พฤสจิกายน 2565
ZOOM ประชุมการติดตามโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
/5
วริษา สวัสดี
1231
21 พฤสจิกายน 2565
(รองวัชรพงษ์)ประชุม ZOOM แลกเปลี่ยนการทำงาน และติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการทำงานของ CO/PM คณะต่างๆ ประเด็น : การบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
/5
ยุวดี จ่าบาล
1232
21 พฤสจิกายน 2565
,ประชุม
/11
สมเนตร ทองอยู่
1233
21 พฤสจิกายน 2565
อบรมการใช้โปรแกรม MOPH X-ray
/18
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1234
18 พฤสจิกายน 2565
เตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
/15
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1235
18 พฤสจิกายน 2565
ประชุมขับเคลื่อนงานทรัพยากรบุคคลกับเขตสุขภาพที่ ๕ (zoom)
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1236
17 พฤสจิกายน 2565
ประชุม ผอ รพ สต
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1237
17 พฤสจิกายน 2565
ประชุม​ ชมรม​ อสม.จังหวัด
/25
วิชุดา ทอดสนิท
1238
16 พฤสจิกายน 2565
ประชุม
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1239
16 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน
/30
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1240
16 พฤสจิกายน 2565
ทันตแพทย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566
/20
กาญจนา เกาะเกตุ
1241
15 พฤสจิกายน 2565
แผนพัฒนา “สุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย” ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568
/50
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1242
15 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกีฬาสาธารณสุข
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
1243
15 พฤสจิกายน 2565
แผนพัฒนา “สุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย” ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568
/20
ศศิวิมล บุญนาค
1244
15 พฤสจิกายน 2565
รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8
/10
นภาลัย เกิดเรียน
1245
14 พฤสจิกายน 2565
ประชุม PM งานระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอแผนฯ ระยะ 5 ปี
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1246
14 พฤสจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์พยาบาลสมเด็จย่า
/5
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1247
11 พฤสจิกายน 2565
รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่เป็นสถานบันฝึกปฏิบัติงานในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (รพ.ประจวบฯ ) ผ่านระบบ ZOOM จาก
/5
ยุวดี จ่าบาล
1248
11 พฤสจิกายน 2565
ประชุม
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1249
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุ่มงานฯ
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1250
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุม ZOOM จัดทำแผนควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566
/10
วริษา สวัสดี
1251
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุม บค
/40
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1252
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุม พคบ
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1253
09 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2565
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1254
09 พฤสจิกายน 2565
ประชุมจัดทำแผนควบคุมโรคติดต่อ
/10
วริษา สวัสดี
1255
08 พฤสจิกายน 2565
ประชุม PMQA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1256
07 พฤสจิกายน 2565
ขอเชิญประชุม PM งานระดับจังหวัด ตามประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพ 12 ด้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1257
04 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1258
03 พฤสจิกายน 2565
ประชุม อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1259
02 พฤสจิกายน 2565
ประชุม zoom จัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการจากเขตสุขภาพที่ 5
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1260
02 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคกก.คัดเลือกพยาบาลสมเด็จย่า
/7
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1261
02 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1262
01 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง บ้านพัก 3 หลัง
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1263
01 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1264
31 ตุลาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1265
31 ตุลาคม 2565
อวช นวก ชำนาญการ
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1266
31 ตุลาคม 2565
ประชุมจัดสรรงบประมาณ NGO ผ่าน ZOOM
/10
ปวีณา บุญมี
1267
28 ตุลาคม 2565
ประชุมทีมพิธีการ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
1268
28 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2565
/40
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1269
27 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะทำงานด้านอาหารและน้ำ
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1270
27 ตุลาคม 2565
ประชุมแจ้งแนวทางดำเนินงาน PCC
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1271
26 ตุลาคม 2565
ประชุมSp สาขาไต
/50
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1272
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1273
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1274
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/112
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1275
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1276
20 ตุลาคม 2565
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1277
19 ตุลาคม 2565
ประชุม SP สาขาทารกแรกเกิด
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1278
19 ตุลาคม 2565
ประชุม
/20
สารินทร์ สมมาก
1279
18 ตุลาคม 2565
ประชุมทีม Talent ครั้งที่ 1/65
/30
ยุวดี จ่าบาล
1280
18 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาวุโส
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1281
18 ตุลาคม 2565
ประชุม
/100
ยุทธศาสตร์ IT
1282
17 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน และ ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1283
17 ตุลาคม 2565
ประชุมสื่อสารนโยบายด้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข
/10
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
1284
17 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
สุทธิ วิเชียรฉาย
1285
17 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ของ สสจ.ปข.
/15
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1286
12 ตุลาคม 2565
ประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดทำ แผนทางการเงิน (Planfin)
/5
พรรทิภา คำแก้ว
1287
12 ตุลาคม 2565
ประชุมพิจารณารายการข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุในระบบ HDC
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1288
11 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ภายใต้ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ
/10
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1289
10 ตุลาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิเบิก ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565
/10
นันทพร แก้วประสิทธิ์
1290
10 ตุลาคม 2565
ประชุม
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1291
09 ตุลาคม 2565
สอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำ น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
แสนพร ศรียารัณย
1292
07 ตุลาคม 2565
ประชุมเพื่อพิจารณาแบบประเมินบุคคล
/8
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1293
07 ตุลาคม 2565
ประชุมสหกรณ์
/10
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1294
06 ตุลาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1295
06 ตุลาคม 2565
ประชุม
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1296
05 ตุลาคม 2565
ประชุม Service Plan สาขา หัวใจ
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1297
04 ตุลาคม 2565
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
/8
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1298
04 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ฯ ครั้งที 2/2565 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ
21/100
ชนิสรา จีบเจือ
1299
03 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คณะทำงาน)
9/100
ชนิสรา จีบเจือ
1300
29 กันยายน 2565
ประชุมขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และค่ตอบแทนของโรงพยาบาลทั่วไปและชุมชน P4P
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1301
29 กันยายน 2565
คณะกรรมการอ่าน อวช
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1302
28 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
สุทธิ วิเชียรฉาย
1303
28 กันยายน 2565
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/8
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1304
28 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9/100
สุทธิ วิเชียรฉาย
1305
27 กันยายน 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1306
26 กันยายน 2565
ประชุม zoom ทันตแพทย์ใหม่ (รับราชการ 2563 - 2565)ทั้งจังหวัด
/20
สมเกียรติ ศรีทอง
1307
26 กันยายน 2565
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE กับจังหวัดชุมพร
/30
สุทธิ วิเชียรฉาย
1308
22 กันยายน 2565
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1309
22 กันยายน 2565
ประชุมประจำเดือน
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1310
21 กันยายน 2565
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/8
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1311
21 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/60
วริษา สวัสดี
1312
21 กันยายน 2565
ประชุมเครือข่ายคุณภาพ LAB, X-ray
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1313
21 กันยายน 2565
ประชุมคณะทำงานSPและคุณภาพ
/20
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1314
20 กันยายน 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 11/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1315
20 กันยายน 2565
ประชุมอบรม ICS 100
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1316
19 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการ IMC
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1317
19 กันยายน 2565
ประชุมคณะทำงานวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
/25
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1318
16 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่น 4 โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน
200/200
ชนิสรา จีบเจือ
1319
15 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
1320
15 กันยายน 2565
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1321
15 กันยายน 2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพเครือข่าย Lab เพื่อรับรองมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือดฯ นอกรพ.
/12
ปุณยาพร กาละสังข์
1322
15 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
วริษา สวัสดี
1323
15 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.)
181/181
ชนิสรา จีบเจือ
1324
14 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
พิเชฐ ดาวสุข
1325
14 กันยายน 2565
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 2 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัท อ.หัวหิน
200/200
ชนิสรา จีบเจือ
1326
14 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการMCH.board ระดับจังหวัดฯ
25/45
ขวัญตา เยื่อใย
1327
13 กันยายน 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2565
/50
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1328
13 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
165/181
ชนิสรา จีบเจือ
1329
12 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
/30
นันทพร แก้วประสิทธิ์
1330
12 กันยายน 2565
อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1331
12 กันยายน 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/70
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1332
12 กันยายน 2565
อบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดฯ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบฯ
110/110
ชนิสรา จีบเจือ
1333
09 กันยายน 2565
ประชุม
/30
ยุทธศาสตร์ IT
1334
08 กันยายน 2565
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
/20
สมเกียรติ ศรีทอง
1335
08 กันยายน 2565
อบรมคุณภาพ โรงพยาบาล 2 วัน
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1336
07 กันยายน 2565
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฟันเทียม รากฟันเทียยมเฉลิมพระเกียรติฯ
/20
สมเกียรติ ศรีทอง
1337
07 กันยายน 2565
ประชุมตรวจราชการนิเทศงาน
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1338
07 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการMCH.board ระดับจังหวัดฯ
/45
ขวัญตา เยื่อใย
1339
06 กันยายน 2565
ประชุมพัฒนางานการแพทย์แผนไทยฯ
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1340
05 กันยายน 2565
รับรายงานตัวข้าราชการ และจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7
/6
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1341
05 กันยายน 2565
ชี้แจงแนวทางการคัดกรองมะเร้งปากมดลูกด้ววิธี HPV DNA test
130/150
ชนิสรา จีบเจือ
1342
02 กันยายน 2565
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
/30
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1343
01 กันยายน 2565
ประชุมสรุปตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
1344
01 กันยายน 2565
ประชุม พชอ. (สคร.5)
/5
กานต์ชนก ทองธานี
1345
01 กันยายน 2565
ประชุมหัวหน้างานประกันระดับอำเภอ
/25
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1346
31 สิงหาคม 2565
สอบข้อเขียน ชกพ
/30
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1347
31 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการ ชกพ
/30
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1348
31 สิงหาคม 2565
ประชุม พชอ.(สคร.5)
/5
กานต์ชนก ทองธานี
1349
30 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
นันทพร แก้วประสิทธิ์
1350
30 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1351
30 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1352
30 สิงหาคม 2565
ประชุมชี้แจงการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
/50
อุมาภรณ์ ภิญโญ
1353
29 สิงหาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1354
29 สิงหาคม 2565
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการขยายเวลาโครงการขับเคลื่อน พชอ.
/5
กานต์ชนก ทองธานี
1355
29 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/6
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1356
29 สิงหาคม 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข.
/25
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1357
29 สิงหาคม 2565
ชี้แจงการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
/50
อุมาภรณ์ ภิญโญ
1358
26 สิงหาคม 2565
ประชุมหัวหน้างานประกันระดับอำเภอ
/25
พรรทิภา คำแก้ว
1359
26 สิงหาคม 2565
ประชุม
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1360
26 สิงหาคม 2565
ตรวจสอบค่าเสีี่ยงภัยโควิด
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1361
26 สิงหาคม 2565
สัมมนาสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
/50
แสนพร ศรียารัณย
1362
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1363
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1364
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1365
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/125
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1366
25 สิงหาคม 2565
จัดสัมมนาการพัฒนากลไกลการเฝ้าระวังยาในชุมชนฯ (RDU)
5/30
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
1367
25 สิงหาคม 2565
ตรวจค่าเสี่ยงภัย
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1368
24 สิงหาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1369
24 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะทำงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
/23
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1370
24 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1371
24 สิงหาคม 2565
ประชุม PM วัยรุ่น (สรุปผลการประเมิน)
/20
สุทธนภ ศรีทอง
1372
24 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ และนักรังสีการแพทย์
/50
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1373
23 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1374
23 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการมุทิตาจิต
/23
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1375
23 สิงหาคม 2565
ประชุมสรุปตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
1376
23 สิงหาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจ
/70
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1377
22 สิงหาคม 2565
คณะกรรมการอ่าน อวช ชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1378
19 สิงหาคม 2565
ประชุมทีม กพด.แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการTriple P
/2
วรัญญา มังกรแก้ว
1379
19 สิงหาคม 2565
อบรมคุณภาพ โรงพยาบาล Day 2
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1380
19 สิงหาคม 2565
ตรวจสอบค่าเสีี่ยงภัยโควิด
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1381
18 สิงหาคม 2565
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1382
18 สิงหาคม 2565
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1383
18 สิงหาคม 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10 /2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1384
18 สิงหาคม 2565
อบรมคุณภาพ โรงพยาบาล Day 1
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1385
18 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ชกพ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1386
18 สิงหาคม 2565
ตรวจค่าเสี่ยงภัย
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1387
17 สิงหาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward)
/5
ปุณยาพร กาละสังข์
1388
17 สิงหาคม 2565
ประชุมการรายงานและการใช้โปรแกรมตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19 ของผู้รับบริการในสถานบริการ (ผ่านระบบZOOM)
/10
วริษา สวัสดี
1389
16 สิงหาคม 2565
ประชุมการรายงานตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19 ของผู้รับบริการในสถานบริการ
/10
วริษา สวัสดี
1390
16 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1391
16 สิงหาคม 2565
ประชุมพัฒนางานแพทย์แผนไทย ครั้งที่3
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1392
15 สิงหาคม 2565
ประชุมคกก.ประเมินคัดเลือกระดับ ชช.
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1393
15 สิงหาคม 2565
ประชุม
/15
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1394
15 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับราชการ
/50
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1395
15 สิงหาคม 2565
ตรวจสอบค่าเสีี่ยงภัยโควิด
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1396
15 สิงหาคม 2565
อบรม IT (PM: SP สาขา NCD)
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1397
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1398
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่นรัดับจังหวัด
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1399
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
1/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1400
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
/150
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1401
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.65
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1402
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.65
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1403
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.65
/20
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1404
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/125
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1405
10 สิงหาคม 2565
ประชุทคณะกรรมการ อ่าน อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1406
09 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1407
09 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะทำงานข้อมูลจังหวัด
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1408
08 สิงหาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1409
08 สิงหาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1410
07 สิงหาคม 2565
ดำเนินการจัดสอบผู้ควมคุมกระบวนการผลิตน้ำ น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชติ
/30
แสนพร ศรียารัณย
1411
04 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
/110
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1412
03 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
/125
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1413
02 สิงหาคม 2565
ปรึกษาหารือ
/10
ยุทธศาสตร์ IT
1414
02 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1415
02 สิงหาคม 2565
ประชุมโรคฝีดาษวานร
/10
วริษา สวัสดี
1416
02 สิงหาคม 2565
ประชุม อวช นักกาย
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1417
01 สิงหาคม 2565
ประชุมโรคฝีดาษวานรในคลินิคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
/20
วริษา สวัสดี
1418
01 สิงหาคม 2565
ประชุม ZOOM โรคฝีดาษวานรในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
/20
วริษา สวัสดี
1419
01 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำนินการย้ายฯ
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1420
01 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์ข้าราชการโอนมารับราชการ 2 ราย
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1421
28 กรกฎาคม 2565
ประชุมท อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1422
27 กรกฎาคม 2565
ประชุมชมรม อสม.ระดับจังหวัด
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1423
27 กรกฎาคม 2565
ประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
1/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1424
27 กรกฎาคม 2565
ประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1425
26 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1426
26 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 37
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1427
26 กรกฎาคม 2565
สรุป ประเมินติดดาว
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1428
26 กรกฎาคม 2565
Zoom ประกวดผู้สูงอายุรัดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1429
26 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/150
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1430
25 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1431
25 กรกฎาคม 2565
อบรม it และ PM service plan NCD การจัดการฐานข้อมูล
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1432
25 กรกฎาคม 2565
ประชุม refer ผู้บริหาร รพ.ทุกแห่ง
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1433
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1434
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมอสมประจำเดือน
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1435
22 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
5/200
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1436
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
/30
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1437
21 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1438
21 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1439
21 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1440
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1441
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1442
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1443
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1444
19 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 36
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1445
18 กรกฎาคม 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 9/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1446
18 กรกฎาคม 2565
ตรววจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1447
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/100
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1448
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1449
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1450
13 กรกฎาคม 2565
ศึกษาดูงาน
/50
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1451
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 35
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1452
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการ EMS ระดับจังหวัดประจวบฯ
/36
ปุณยาพร กาละสังข์
1453
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ 80ปีสุขภาพดีและตำบล LTC /CM/Cg/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
2/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1454
11 กรกฎาคม 2565
ประชุมคัดเลือกเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องรังสีวินิจฉัย
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
1455
11 กรกฎาคม 2565
ประชุมสรุปติดาว
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1456
11 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1457
11 กรกฎาคม 2565
ประเมินภาวะความเครียด​
/60
จารุณี ศราภัยวานิช
1458
08 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงแสงสว่างภายในห้องประชุม
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1459
08 กรกฎาคม 2565
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
7/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1460
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบริการฉีดวัคซีน
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1461
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีน สสจ.ปข.
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1462
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเรือนจำ ครั้งที่ 2
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1463
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1464
07 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงแสงสว่างภายในห้องประชุม
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1465
06 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/25
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1466
06 กรกฎาคม 2565
ประชุมผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.
19/50
สุทธนภ ศรีทอง
1467
06 กรกฎาคม 2565
ทำสัญญานักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565
/13
รัชนี ศรีชาติ
1468
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1469
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 34
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1470
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพและนักรังสีการแพทย์
/13
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1471
05 กรกฎาคม 2565
คณะกรรมการ อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1472
04 กรกฎาคม 2565
ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 5
/10
วริษา สวัสดี
1473
04 กรกฎาคม 2565
ประชุมจัดสรรแพทย์ฯ
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
1474
04 กรกฎาคม 2565
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
/50
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1475
01 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เขต5 ราชบุรี (โปรแกรมZOOM)
/5
ขวัญตา เยื่อใย
1476
01 กรกฎาคม 2565
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพระบรมราชชนก
/10
รัชนี ศรีชาติ
1477
30 มิถุนายน 2565
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านกฎหมายการเงินการคลัง (บำเหน็จบำนาญ)
/10
ฐิติพร กาละสังข์
1478
30 มิถุนายน 2565
จัดเตรียมสถานที่จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
/30
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1479
30 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
/30
พิเชฐ ดาวสุข
1480
29 มิถุนายน 2565
ประชุม คปสจ
/50
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1481
29 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานที่ผลิตนมโรงเรียนแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
1482
29 มิถุนายน 2565
ประกวดโครงงานนักเรียน
/60
ฉลาด คงสา
1483
29 มิถุนายน 2565
ประชุมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน
/15
วิชุดา ทอดสนิท
1484
28 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 33
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1485
28 มิถุนายน 2565
ประชุมแพทย์แผนไทย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1486
27 มิถุนายน 2565
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
/12
สุทธิ วิเชียรฉาย
1487
27 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินราคากลาง
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1488
24 มิถุนายน 2565
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566
/12
สุทธนภ ศรีทอง
1489
24 มิถุนายน 2565
คณะกรรมการประเมินราคากลาง
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1490
24 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุง
/25
นุจรี ยะก๊บ
1491
23 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร
/3
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1492
23 มิถุนายน 2565
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1493
23 มิถุนายน 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี
/25
นุจรี ยะก๊บ
1494
23 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
รัชนี ศรีชาติ
1495
23 มิถุนายน 2565
ประชุมประจำเดือน
1/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1496
22 มิถุนายน 2565
อวช พยาบาล
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1497
22 มิถุนายน 2565
ประชุม
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1498
22 มิถุนายน 2565
ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรค และเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
9/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1499
21 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 31
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1500
21 มิถุนายน 2565
ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัยทำงาน
/20
ฉลาด คงสา
1501
21 มิถุนายน 2565
ประชุมสาขาปลูกถ่าย
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1502
21 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566
/20
รัชนี ศรีชาติ
1503
20 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 8/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1504
20 มิถุนายน 2565
ประชุมทำแผน พอ.สว. ปีงบประมาณ 2566
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1505
20 มิถุนายน 2565
คกก.สืบสวน
/3
มนตรี สุนทโรวิทย์
1506
17 มิถุนายน 2565
ประชุมสาขากระดูก
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1507
16 มิถุนายน 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 8/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1508
16 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
รัชนี ศรีชาติ
1509
16 มิถุนายน 2565
ประชุม PM กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1510
16 มิถุนายน 2565
รายงานตัวทำสัญญาจ้างพนง.ราชการเฉพาะกิจ 13 ราย
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1511
15 มิถุนายน 2565
การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี
/5
นุจรี ยะก๊บ
1512
15 มิถุนายน 2565
อบรมฟื้นฟูศักยภาพคณะกรรมการประเมินรพ.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
/25
ขวัญตา เยื่อใย
1513
15 มิถุนายน 2565
ประชุมผู้ประสานงาน Service Plan
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
1514
15 มิถุนายน 2565
ประชุมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน lab, X-ray
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1515
14 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 30
/30
วริษา สวัสดี
1516
14 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 30
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1517
14 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการ อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1518
14 มิถุนายน 2565
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล มาตรฐานการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบ
/20
สุทธนภ ศรีทอง
1519
13 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
/30
ศศิวิมล บุญนาค
1520
13 มิถุนายน 2565
อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR 40 ชั่วโมง) รุ่น 7/2565
/60
วิฑูรย์ วัดอักษร
1521
13 มิถุนายน 2565
ปิดกิจกรรม“รวมพลัง ลดพุง มุ่งสุขภาพดี Contest”
/30
นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
1522
10 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและข้อมูลประชากรข้า่มชาติ
/20
ศศิวิมล บุญนาค
1523
10 มิถุนายน 2565
ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1524
09 มิถุนายน 2565
ประชุมกลุ่มงาน
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
1525
09 มิถุนายน 2565
ประชุมกลุ่มงาน
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1526
09 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องภาวะสมองเสื่อมและการพลัดตกหกล้ม
30/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1527
09 มิถุนายน 2565
ประชุม เครือข่ายผู้ประสานงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
/40
ปุณยาพร กาละสังข์
1528
08 มิถุนายน 2565
ประชุมจัดหาคอม เขตสุขภาพที่ 5
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1529
08 มิถุนายน 2565
คปสจ
/45
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1530
08 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการอวช พยาบาล
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1531
08 มิถุนายน 2565
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชนผ่านระบบ Zoom
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1532
07 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 29
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1533
07 มิถุนายน 2565
ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1534
07 มิถุนายน 2565
่ตรวจสถานที่ผลิตอาหารออนไลน์
/3
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1535
06 มิถุนายน 2565
ประชุมสาขาอุบัติเหตุ
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1536
06 มิถุนายน 2565
ประชุมงานสุขภาพจิต
1/80
จารุณี ศราภัยวานิช
1537
05 มิถุนายน 2565
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ และน้ำแข็ง
/50
แสนพร ศรียารัณย
1538
02 มิถุนายน 2565
คปสจ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1539
02 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
1540
02 มิถุนายน 2565
ประชุมการดำเนินการแพทย์แผนไทย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1541
02 มิถุนายน 2565
ประชุม NCDs
/20
สุทธิ วิเชียรฉาย
1542
02 มิถุนายน 2565
ประชุมการดำเนินการแพทย์แผนไทย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1543
02 มิถุนายน 2565
ประชุม QA
/100
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1544
02 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการQA /นิเทศงานQA
/50
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1545
01 มิถุนายน 2565
ประชุมรับฟังกฎหมายกัญชา กัญชง
/5
อรนิดา อบเชย
1546
01 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดฯ
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
1547
01 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
1548
31 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 28
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1549
31 พฤษภาคม 2565
ประชุม CPO
/5
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1550
31 พฤษภาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบล LTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1551
31 พฤษภาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบล LTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1552
31 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการบริหาร
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1553
30 พฤษภาคม 2565
ประชุม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1554
30 พฤษภาคม 2565
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
1555
30 พฤษภาคม 2565
ประชุมชี้แจงแผนงานกิจกรรมโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI3E ปีที่2
/30
สันติชัย โอสถสถาน
1556
30 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
/30
ศุภมาศ สุขกันตะ
1557
27 พฤษภาคม 2565
อบรมการพัฒนาน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่และครูโรงเรียน ตชด.
/35
ภาสกร โสมนัส
1558
26 พฤษภาคม 2565
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1559
26 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล เขต 5
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1560
25 พฤษภาคม 2565
ประชุม อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1561
25 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 7/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1562
25 พฤษภาคม 2565
ประะชุมคณะกรรมการประเมิน นักวิชาการสาธารณสุข
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1563
25 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการใช้เครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 5
/5
วรัญญา มังกรแก้ว
1564
25 พฤษภาคม 2565
ประชุม หลังตรวจประเมิน QA 65
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1565
24 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 27
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1566
24 พฤษภาคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ
/60
ปวีณา บุญมี
1567
24 พฤษภาคม 2565
ประกวดผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1568
24 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะทำงาน QA สรุปนิเทศประเมิน ปี 2565
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1569
23 พฤษภาคม 2565
ประชุมประจำเดือน8/65
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1570
23 พฤษภาคม 2565
ประชุมแพทย์แผนไทย
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1571
20 พฤษภาคม 2565
ประชุมเงินกู้ 7/65
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1572
20 พฤษภาคม 2565
เข้าอบรมแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี
/2
วรัญญา มังกรแก้ว
1573
20 พฤษภาคม 2565
เข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
/2
วรัญญา มังกรแก้ว
1574
20 พฤษภาคม 2565
ประชุมฟื้นฟูศักยภาพคณะกรรมการประเมินรพ.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
/25
ขวัญตา เยื่อใย
1575
20 พฤษภาคม 2565
ถอดบทเรียน
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1576
19 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1577
19 พฤษภาคม 2565
ประชุมพิจารณาคัดเลือก อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1578
19 พฤษภาคม 2565
ประชุมจัดสรรแพทย์
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1579
18 พฤษภาคม 2565
ประชุมการจัดสรรแพทย์
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1580
18 พฤษภาคม 2565
ประชุมการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านระบบ Zoom)
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
1581
18 พฤษภาคม 2565
ชี้แจงตรวจราชการรอบที่2
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1582
18 พฤษภาคม 2565
ชี้แจงตรวจราชหารรอบที่2
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1583
17 พฤษภาคม 2565
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1584
17 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 26
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1585
17 พฤษภาคม 2565
รายงานตัวแพทย์บรรจุใหม่ + ทำทะเบียนประวัติ กพ 7
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1586
17 พฤษภาคม 2565
ประชุม​งาน​สุขภาพ​จิต​
/30
จารุณี ศราภัยวานิช
1587
11 พฤษภาคม 2565
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
1588
11 พฤษภาคม 2565
ประชุม​งานสุขภาพ​จิต​
/30
จารุณี ศราภัยวานิช
1589
11 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
สุทธนภ ศรีทอง
1590
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 2/2565
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1591
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 25
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1592
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมถอดบทเรียน liaison
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1593
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมงานสุขภาพ​จิต​
/30
จารุณี ศราภัยวานิช
1594
09 พฤษภาคม 2565
ประชุมการบันทึกข้อมูล 3 หมอ
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1595
06 พฤษภาคม 2565
ประชุม
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1596
06 พฤษภาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1597
05 พฤษภาคม 2565
ประชุมทีมวิทยากรการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรม EMR
/20
สุทธิ วิเชียรฉาย
1598
05 พฤษภาคม 2565
รายงานตัว พกส (คุณดาริกาญจน์)
/35
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1599
03 พฤษภาคม 2565
ประชุม
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
1600
03 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 24
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1601
02 พฤษภาคม 2565
ประกวด TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
1602
29 เมษายน 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข.
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1603
29 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1604
29 เมษายน 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการ พรบ.สุขภาพจิต
/40
จารุณี ศราภัยวานิช
1605
29 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.เรียนต่อ
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1606
28 เมษายน 2565
ประชุมขอรับเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เดือนเมษายน 2565
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1607
28 เมษายน 2565
ทำสัญญาลาศึกษา?? ายในประเทศ
/30
รัชนี ศรีชาติ
1608
28 เมษายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องภาวะสมองเสื่อม และการพลัดตกหกล้ม
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1609
27 เมษายน 2565
การแถลงข่าว
/20
วิชุดา ทอดสนิท
1610
27 เมษายน 2565
ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1611
27 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ครั้งที่ 2/2565
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1612
27 เมษายน 2565
ประชุมออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1613
27 เมษายน 2565
ประชุมงานสุขศึกษา
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1614
26 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1615
26 เมษายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่มีความประสงคืถ่ายโอนไปยัง อบจ.
/5
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1616
26 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 23
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1617
26 เมษายน 2565
ประชุมการบริหารงบประมาณเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1618
25 เมษายน 2565
เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันขนาดกลาง
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1619
25 เมษายน 2565
ประชุมสมัชชาสุขภาพ
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1620
25 เมษายน 2565
ประชุม zoom สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2565
/15
ภาสกร โสมนัส
1621
22 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิ เขต 5
/6
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1622
22 เมษายน 2565
ประชุมอสม.ประจำเดือน
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1623
22 เมษายน 2565
ประชุมทีมวิทยากรการแพทย์ฉุกเฉิน
/15
สุทธิ วิเชียรฉาย
1624
21 เมษายน 2565
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1625
21 เมษายน 2565
ประชุม รพ.สต.ติดดาว
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1626
21 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
/10
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1627
21 เมษายน 2565
ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ปีการศึกษา 2565
/20
รัชนี ศรีชาติ
1628
20 เมษายน 2565
ประชุม มสส.ประจวบคีรีขันธ์
3/60
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1629
20 เมษายน 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบเมษายน 2565
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1630
19 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 22
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1631
19 เมษายน 2565
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พชอ. งบ สสส.
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1632
19 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการดำเนินการ และ ประชุมกรรมการเงินกู้ 6/2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1633
18 เมษายน 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบเมษายน
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1634
12 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 21
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1635
12 เมษายน 2565
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1636
11 เมษายน 2565
ประชุม ZOOM เตรียมการรับเสด็จฯ
/10
ฉลาด คงสา
1637
11 เมษายน 2565
ประชุมรับเสด