ลำดับที่วัน เดือน ปีหัวข้อการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรายชื่อ
1
09 เมษายน 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะ 3
/70
ชริดา บุญมาก
2
18 ธันวาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะ 2
/70
ชริดา บุญมาก
3
23 พฤสจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
4
10 พฤสจิกายน 2566
ประชุมชี้แจงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2567
/90
ภาสกร โสมนัส
5
26 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการ อสม. ระดับจังหวัด
/35
วิชุดา ทอดสนิท
6
19 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 12/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
7
16 ตุลาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
/70
ชริดา บุญมาก
8
04 ตุลาคม 2566
ประชุม Refer (Service Plan)
/6
กานต์ชนก ทองธานี
9
02 ตุลาคม 2566
ประชุม Refer (Service Plan)
/6
กานต์ชนก ทองธานี
10
02 ตุลาคม 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
11
29 กันยายน 2566
ประชุมเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
/6
ปิ่นมณี นาคบาตร์
12
28 กันยายน 2566
ประชุมหารือนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
13
28 กันยายน 2566
อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
14
27 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ( MCH.Board) ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting
/10
ขวัญตา เยื่อใย
15
26 กันยายน 2566
ประชุม dead case conference ไข้เลือดออก
10/10
กนกวรรณ จันทร์พรม
16
26 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
17
24 กันยายน 2566
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชาติ
/50
แสนพร ศรียารัณย
18
22 กันยายน 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
19
21 กันยายน 2566
ประชุมคระกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 11/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
20
19 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
21
19 กันยายน 2566
ประชุมเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
22
19 กันยายน 2566
ประชุม EOC ไข้เลือดออก
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
23
19 กันยายน 2566
ประชุมสรุปจัดงานวิชาการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
24
18 กันยายน 2566
ประชุมคณะทำงานวิชาการโครงการประชุมสัมมนาวิชาการสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/25
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
25
18 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
26
18 กันยายน 2566
ประชุม EOC ไข้เลือดออก
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
27
18 กันยายน 2566
ประชุม อวช ชำนาญการ นักกายฯ
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
28
18 กันยายน 2566
สอบคัดเลือก
/20
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
29
15 กันยายน 2566
ประชุม๕ระทำงานกิจกรรมสัมพันธ์ (มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ)
/20
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
30
15 กันยายน 2566
สรุปตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
31
14 กันยายน 2566
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
32
14 กันยายน 2566
ประชุมการดำเนินงานบริการจิตเวชเด้กและวัยรุ่น เขตสุขถภาพที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
33
12 กันยายน 2566
ประชุม ZOOM เตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
/3
สุทธนภ ศรีทอง
34
12 กันยายน 2566
ประชุมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/60
นายโกญจนาท สุทธิสำแดง
35
11 กันยายน 2566
ประชุม ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
36
11 กันยายน 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
37
11 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อยาตามระเบียบพัสดุ
/28
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
38
08 กันยายน 2566
ประชุมแม่บ้านสาธารณสุข ผ่านระบบZoom
/20
ขวัญตา เยื่อใย
39
08 กันยายน 2566
ประชุม กง.ยุทธศาสตร์ฯ
/12
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
40
08 กันยายน 2566
ประชุม คทง. 2 ฝ่าย จัดโครงการประชุมวิชาการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
41
08 กันยายน 2566
ประชุม
/10
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
42
07 กันยายน 2566
ประชุม คทง. 2 ฝ่าย จัดโครงการประชุมวิชาการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
43
07 กันยายน 2566
อบรมพัฒนาคุณภาพบริการให้บริการด้านการสื่อสาร
/30
แสนพร ศรียารัณย
44
07 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับแลพส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42/110
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
45
06 กันยายน 2566
ประชุมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สายใน คนสาธารณสุข
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
46
06 กันยายน 2566
ประชุม ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
47
06 กันยายน 2566
ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ(คณะที่ 1) งานประชุมวิชาการ สสจ.ปข.
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
48
06 กันยายน 2566
ประชุมเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
49
06 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
/30
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
50
06 กันยายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
/30
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
51
05 กันยายน 2566
ประชุมประธานและเลขาและผู้รับชอบงาน SP สาขาหัวใจ
/5
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
52
05 กันยายน 2566
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล
/10
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
53
05 กันยายน 2566
ประชุมต่ออายุผู้ประกอบการ
/30
แสนพร ศรียารัณย
54
05 กันยายน 2566
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอ
/20
แสนพร ศรียารัณย
55
04 กันยายน 2566
ประชุม ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
56
04 กันยายน 2566
ประชุมเตรียมการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
57
01 กันยายน 2566
ประชุมเงินเดือน
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
58
01 กันยายน 2566
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
/18
นิลรุ่ง คงอาศัย
59
01 กันยายน 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ และจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7
/6
จิตรลดา จิตต์การุณย์
60
31 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่อข่ายการพยาบาลQA
/10
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
61
31 สิงหาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
/100
กนกวรรณ จันทร์พรม
62
31 สิงหาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
63
31 สิงหาคม 2566
ประชุมเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
/5
ปิ่นมณี นาคบาตร์
64
30 สิงหาคม 2566
โยกย้าย
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
65
30 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด (ยกเว้นสายงานนิติกร) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
66
30 สิงหาคม 2566
ประชุม Mpox
/20
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
67
30 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
68
29 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
69
29 สิงหาคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
/30
นางสาวนัธมน สมสร้าง
70
29 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
/15
ชนิสรา จีบเจือ
71
28 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพและSP
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
72
28 สิงหาคม 2566
จัดประชุม หน.งานประกันสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ
/30
สุนิสา ลิสกุลรักษ์
73
28 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียนครอบครัวมั่นคง
/50
ฉลาด คงสา
74
28 สิงหาคม 2566
ประชุมหน่วยงาน Medical support การดำเนินงาน service plan สาขาหลอดเลือดสมอง
/30
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
75
25 สิงหาคม 2566
ประชุมจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
76
25 สิงหาคม 2566
ประชุมชี้แจงคู่มือการบริหารกรอบอัตรากำลัง ปี 2566 (Zoom)
/5
จิตรลดา จิตต์การุณย์
77
25 สิงหาคม 2566
ประชุมการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักในสถานบริการสุขภาพ (S&D - CQI) และโปรแกรมลดการตีตร
/40
ปวีณา บุญมี
78
24 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 10/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
79
24 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะทำงานเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
นางสาวนารีนาถ เลิศผล
80
24 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
81
24 สิงหาคม 2566
อบรมการใช้งานระบบการให้บริการยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านระบบ Biz Portal
/6
ณัฐวดี นววิชากาญจน์
82
24 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานครอบครัวมั่นคง
/50
ฉลาด คงสา
83
23 สิงหาคม 2566
ประชุมสุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
84
22 สิงหาคม 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 9/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
85
22 สิงหาคม 2566
ศาลากลางประสานใช้ห้องประชุมผ่านหัวหน้าบริหาร
/50
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
86
21 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียนการดำเนิงานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.ต้นแบบสร้างสุขภาพ)
/10
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
87
21 สิงหาคม 2566
ประชุมถอดบทเรียน ครอบครัวมั่นคง
/50
ฉลาด คงสา
88
18 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพและSP
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
89
17 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการ อสม. จังหวัด
/20
วิชุดา ทอดสนิท
90
15 สิงหาคม 2566
เข้าร่วมประชุมทบทวนเคสมารดาเสียชีวิต ( Conference Case ) ผ่านระบบZoom Meeting
/10
ขวัญตา เยื่อใย
91
15 สิงหาคม 2566
รับรายงานตัวแพทย์
/12
จิตรลดา จิตต์การุณย์
92
11 สิงหาคม 2566
คปสจ
/60
วรวัฒน์ แตงอ่อน
93
11 สิงหาคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
94
11 สิงหาคม 2566
ประชุมพัฒนาเครือข่ายระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด
/100
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
95
11 สิงหาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
ปวีณา บุญมี
96
10 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งวดที่ 3 - 5 (งวดสุดท้าย)
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
97
10 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/45
ชริดา บุญมาก
98
10 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุข?? าพ ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/45
ชริดา บุญมาก
99
10 สิงหาคม 2566
เตรียมความพร้อมประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
100
09 สิงหาคม 2566
ประชุม คกก.เร่งเรัดมาลาเรีย ประจวบคีรีขันธ์
/50
วริษา สวัสดี
101
09 สิงหาคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
102
08 สิงหาคม 2566
เตรียมความพร้อมประกวดผู้สูงอายุ
4/30
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
103
07 สิงหาคม 2566
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/120
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
104
06 สิงหาคม 2566
สอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภค น้ำแข็งและน้ำแร่
/30
แสนพร ศรียารัณย
105
04 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพและService Plan
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
106
04 สิงหาคม 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนและแนวทางแก้ปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย
/30
สุทธนภ ศรีทอง
107
03 สิงหาคม 2566
ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (ฝีดาษวานร)
/70
วริษา สวัสดี
108
03 สิงหาคม 2566
ประชุมผู้ประงานSP และคุณภาพ
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
109
27 กรกฎาคม 2566
เชิญประชุมขอรับเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
/3
พักต์ขวัญ มะลิวีลย์
110
27 กรกฎาคม 2566
ประชุมทันตบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
/60
กาญจนา เกาะเกตุ
111
27 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
อรนิดา อบเชย
112
27 กรกฎาคม 2566
เชิญประชุมเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
/4
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
113
27 กรกฎาคม 2566
โครงการบริหารจัดโครงการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/30
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
114
27 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอ FEMT
/5
ปวีณา บุญมี
115
26 กรกฎาคม 2566
อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
116
26 กรกฎาคม 2566
ประชุมการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
/5
นุจรี ยะก๊บ
117
26 กรกฎาคม 2566
การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มอสม.
/60
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
118
26 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอ FEMT
/5
ปวีณา บุญมี
119
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมติดตามโซลาเ
/2
นุจรี ยะก๊บ
120
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมติดตามค่าป่วยการ อสม.
/30
วิชุดา ทอดสนิท
121
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมผู้ประกอบการรายใหม่
/35
แสนพร ศรียารัณย
122
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอ FEMT
/5
ปวีณา บุญมี
123
25 กรกฎาคม 2566
ประชุมการ ติดตามค่าป่วยการ อสม.
/20
วิชุดา ทอดสนิท
124
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 4)
/10
วริษา สวัสดี
125
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์คัดกรอง และสถานพยาบาลยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
/10
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
126
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/30
กานต์ชนก ทองธานี
127
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดน
/45
ปวีณา บุญมี
128
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8 /2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
129
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คณะทำงานและเลขานุการ คณทำงานและผู้ช่วย
5/20
สุทธนภ ศรีทอง
130
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมนำเสนอผลงาน
/7
จุฑาทิพย์ พูลสุข
131
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขประจำปี 2567
/25
กาญจนา เกาะเกตุ
132
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
133
21 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
134
20 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 9/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
135
20 กรกฎาคม 2566
ประชุมผ่าน ZOOM (จองแทนให้ คบส.)
/5
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
136
20 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภืในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
137
19 กรกฎาคม 2566
ประชุมแนวทางบูรณาการดำเนินงาน ส่งเสริม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
อุมาภรณ์ ภิญโญ
138
19 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/25
กานต์ชนก ทองธานี
139
19 กรกฎาคม 2566
ประชุมการพัฒนาโภชนาการของเด็กในถิ่นทุรกันดาร
/60
ฉลาด คงสา
140
18 กรกฎาคม 2566
ประชุม อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
141
18 กรกฎาคม 2566
พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน คล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
22/100
สุทธนภ ศรีทอง
142
18 กรกฎาคม 2566
ประชุม
/10
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
143
17 กรกฎาคม 2566
คัดเลือก ผอ รพสต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
144
17 กรกฎาคม 2566
ประชุม
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
145
17 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
/7
จุฑาทิพย์ พูลสุข
146
17 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
88/160
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
147
14 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/15
กานต์ชนก ทองธานี
148
12 กรกฎาคม 2566
ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพัก สสจ.ปข
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
149
12 กรกฎาคม 2566
ประชุม อวช นวก
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
150
12 กรกฎาคม 2566
ประชุมลชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
/90
ศศิวิมล บุญนาค
151
11 กรกฎาคม 2566
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 3)
/10
วริษา สวัสดี
152
11 กรกฎาคม 2566
ประชุมแนวทางบูรณาการดำเนินงาน ส่งเสริม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
พิริยา แสงเดช
153
11 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ประจวบคีรีขันธ์
/30
อุมาภรณ์ ภิญโญ
154
11 กรกฎาคม 2566
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/60
สุทธนภ ศรีทอง
155
10 กรกฎาคม 2566
ระชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรค ใน
22/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
156
07 กรกฎาคม 2566
ประชุมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
/15
กานต์ชนก ทองธานี
157
07 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/130
ศุภมาศ สุขกันตะ
158
06 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑
/1
นางสาวนัธมน สมสร้าง
159
05 กรกฎาคม 2566
ประชุม EOC ไข้เลือดออก
/20
วริษา สวัสดี
160
04 กรกฎาคม 2566
ประชุมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
161
04 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะทำงานโครงการอ่อนหวาน
/15
วรัญญา เรืองวิญญูเวช
162
04 กรกฎาคม 2566
พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเป็นกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล
7/100
สุทธนภ ศรีทอง
163
04 กรกฎาคม 2566
อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมการประเมินหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับพื้นฐาน
65/65
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
164
03 กรกฎาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำแผน HSP และ BCP
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
165
03 กรกฎาคม 2566
ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
166
30 มิถุนายน 2566
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
/20
วริษา สวัสดี
167
30 มิถุนายน 2566
ประชุมติดตามข้อมูลและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
168
29 มิถุนายน 2566
ขอเชิญประชุมค่าตอบแทนหน่วยบริการ
/15
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
169
29 มิถุนายน 2566
ประชุมชมรม อสม.
/30
วิชุดา ทอดสนิท
170
28 มิถุนายน 2566
ติดต่อคุณ นุชจรี ประชุมซูมมม
/2222
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
171
28 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการตรวจประเมินและบังคับใช้กฏหมาย
/20
อรนิดา อบเชย
172
27 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลตามโครงสร้างระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
173
27 มิถุนายน 2566
รับฟังการประชุมชี้แจงการแนวทางการขอเปิดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
/3
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
174
27 มิถุนายน 2566
ประชุม ชมรม อสม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
วิชุดา ทอดสนิท
175
27 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคบส
/30
แสนพร ศรียารัณย
176
26 มิถุนายน 2566
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 2)
/10
วริษา สวัสดี
177
26 มิถุนายน 2566
ประชุมจัดหาคอม
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
178
26 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลตามโครงสร้างระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
179
26 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล
/50
ขวัญตา เยื่อใย
180
26 มิถุนายน 2566
อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมการประเมินหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสูง
25/30
น.ส.ขวัญใจ คล้ายเพ็ง
181
23 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
182
22 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 8/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
183
22 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567
/20
รัชนี ศรีชาติ
184
22 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ
/3
นางสาวเพ็ญศรี ปีติภัทรฉัตรยา
185
22 มิถุนายน 2566
ติดตามผลการดำเนินงานจาก สคร.5 ราชบุรี
/15
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
186
22 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/100
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
187
21 มิถุนายน 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
188
21 มิถุนายน 2566
ประชม Lab, X-ray
/10
วิชุดา ทอดสนิท
189
21 มิถุนายน 2566
ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอ ตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV
/10
ศุภมาศ สุขกันตะ
190
20 มิถุนายน 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7 /2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
191
19 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการ
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
192
19 มิถุนายน 2566
ประชุมตรวจรับงานจ้างบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งวดที่ 1
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
193
19 มิถุนายน 2566
ประชุม อวช 4 สาขา
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
194
19 มิถุนายน 2566
รับรายงานตัวพนง.ราชการตำแหน่งเภสัชกร
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
195
16 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รพ .สามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
196
16 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567
/20
รัชนี ศรีชาติ
197
16 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามเกณฑ์ตำบล มหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
100/100
วรัญญา มังกรแก้ว
198
15 มิถุนายน 2566
ประชุมพัฒนาระบบบริการและการจัดการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด
18/40
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
199
15 มิถุนายน 2566
อ่าน อวช ชำนาญงาน ชำนาญการ
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
200
15 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
/30
แสนพร ศรียารัณย
201
15 มิถุนายน 2566
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพชอ.
/5
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
202
14 มิถุนายน 2566
ตรวจประเมินสถานที่ผลิต Online
/5
แสนพร ศรียารัณย
203
14 มิถุนายน 2566
ประชุมนวทางการบริการจัดการสายงานแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 5
/10
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
204
14 มิถุนายน 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่ 4 และ 18 กรกฎาคม 2566 ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
ปณิธี แก้วประไพ
205
14 มิถุนายน 2566
ประชุมเชองปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
/30
อุมาภรณ์ ภิญโญ
206
13 มิถุนายน 2566
ประชุม อวช เภสัชกร
/12
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
207
13 มิถุนายน 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
208
13 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รพ.สามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
209
13 มิถุนายน 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
210
13 มิถุนายน 2566
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ศูนย์แจ้งเตือนภัย (อสม.นักวิทย์)
/6
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
211
13 มิถุนายน 2566
รับประเมินทีม SAT ทีม JIT
/15
กนกวรรณ จันทร์พรม
212
12 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะทำงานกำจักโรคไข้มาลาเรีย
/20
กนกวรรณ จันทร์พรม
213
12 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
214
12 มิถุนายน 2566
คณะกรรกมการกำหนดราคากลาง รพ.สามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
215
12 มิถุนายน 2566
ประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ในกิจการ 5 ประเภท
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
216
11 มิถุนายน 2566
สอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภค น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
แสนพร ศรียารัณย
217
09 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงพยาบาลสามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
218
09 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการ MCH.board ระดับจังหวัดประจวบฯ
1/45
ขวัญตา เยื่อใย
219
08 มิถุนายน 2566
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
220
08 มิถุนายน 2566
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
/12
กนกวรรณ จันทร์พรม
221
08 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบ ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566
9/30
ขวัญตา เยื่อใย
222
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
223
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/200
วรวัฒน์ แตงอ่อน
224
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
225
06 มิถุนายน 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
226
02 มิถุนายน 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. บูรณาการร่วมกับโครงการราชทัณฑ์ปัญสุข
/20
ปณิธี แก้วประไพ
227
02 มิถุนายน 2566
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์
/25
กาญจนา เกาะเกตุ
228
02 มิถุนายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
62/100
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
229
02 มิถุนายน 2566
ประชุมระบบส่งต่อ
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
230
02 มิถุนายน 2566
ประชุม
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
231
01 มิถุนายน 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
232
01 มิถุนายน 2566
สอบสัมภาษณ์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
233
01 มิถุนายน 2566
ประชุมการส่งต่อผู้ป่วย
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
234
31 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
/4
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
235
31 พฤษภาคม 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
45/45
จารุณี ศราภัยวานิช
236
31 พฤษภาคม 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและเครือข่าย
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
237
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมการส่งต่อ
/10
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
238
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
/10
ศุภมาศ สุขกันตะ
239
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารทางการพยาบาล( QA)
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
240
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมงานสุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
241
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบฯ
/30
ขวัญตา เยื่อใย
242
29 พฤษภาคม 2566
รับรายงานตัวทันตแพทย์
/10
จิตรลดา จิตต์การุณย์
243
29 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
244
29 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
245
26 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
/25
กาญจนา เกาะเกตุ
246
26 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการMCH.Board
/50
ขวัญตา เยื่อใย
247
25 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงการบันทึกผลการประเมินคุณภาพมาตราฐานในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health / PCU)
/10
กานต์ชนก ทองธานี
248
24 พฤษภาคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. บูรณาการร่วมกับโครงการราชทัณฑ์ปัญสุข
/20
ปณิธี แก้วประไพ
249
24 พฤษภาคม 2566
ประชุม อวช พยาบาล
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
250
24 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
251
24 พฤษภาคม 2566
การสอบคัดเลือดบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
252
24 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ
/40
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
253
23 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
254
22 พฤษภาคม 2566
ประชุมตรวจรับคณะอนุกรรมการโครงการ To be number one รอบลงพื้นที่
/50
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
255
22 พฤษภาคม 2566
ประชุม Zoom ตำแหน่งว่าง
/3
ฐิตารีย์ หูทิพย์
256
22 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 Health For Wealth
/5
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
257
22 พฤษภาคม 2566
TOT ประสานหัวหน้าบริหารทั่วไป ขอใช้ห้องประชุม
/100
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
258
19 พฤษภาคม 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
259
19 พฤษภาคม 2566
เตรียมความพร้อมรับคณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE
/10
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
260
19 พฤษภาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการระดับจังหวัด โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
/35
สันติชัย โอสถสถาน
261
19 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะทำงาน Lab ,x-ray
/30
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
262
18 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 7/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
263
18 พฤษภาคม 2566
ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ สอ.สสจ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
/45
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
264
18 พฤษภาคม 2566
รับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ฺสาธารณสุขจังหวัดเพฃรบูรณ์ จำกัด
/40
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
265
18 พฤษภาคม 2566
รับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
/40
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
266
18 พฤษภาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดประจวบคีรีขั
11/50
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
267
18 พฤษภาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน SMI-V จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
268
17 พฤษภาคม 2566
อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
269
16 พฤษภาคม 2566
อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
270
15 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา
/10
พรรณชนก ดิสโร
271
15 พฤษภาคม 2566
ประชุมประสานแผนโรคไข้มาลาเรีย
/16
ปวีณา บุญมี
272
15 พฤษภาคม 2566
รับรายงานตัวแพทย์บรรจุใหม่+ทำประวัติ
/40
ฐิตารีย์ หูทิพย์
273
15 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
274
15 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
/10
วรัญญา มังกรแก้ว
275
12 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
24/35
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
276
12 พฤษภาคม 2566
จัดสรรแพทย์
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
277
12 พฤษภาคม 2566
ประชุมการจัดงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
ศุภมาศ สุขกันตะ
278
11 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
/65
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
279
11 พฤษภาคม 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
280
10 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 1/2566
/50
ปวีณา บุญมี
281
10 พฤษภาคม 2566
ประชุม ZOOM มาตรการโควิด-19
/10
วริษา สวัสดี
282
10 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาการจัดบริการแพทย์ทางไกล telemed
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
283
10 พฤษภาคม 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
284
09 พฤษภาคม 2566
ประชุมฝ่าย
/3
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
285
08 พฤษภาคม 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
286
08 พฤษภาคม 2566
รองสมเนตรประชุมกับกลุ่มงาน
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
287
03 พฤษภาคม 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
288
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานพคบ.
/8
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
289
03 พฤษภาคม 2566
รองสมเนตรนัดประชุมกับกลุ่มงานทันตกรรม
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
290
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
291
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาชน
/50
อรนิดา อบเชย
292
03 พฤษภาคม 2566
ประชุมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาชน
/35
จุฑาทิพย์ พูลสุข
293
02 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
/50
ศุภมาศ สุขกันตะ
294
01 พฤษภาคม 2566
ประชุม
/20
ยุทธศาสตร์ IT
295
28 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจง กำหนดจัดงานภายใต้โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙
/10
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
296
28 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการ อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
297
28 เมษายน 2566
ฉีดวัคซีน
/10
วริษา สวัสดี
298
27 เมษายน 2566
สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลัง
/5
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
299
27 เมษายน 2566
ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ครั้งที่ 4/2566
/8
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
300
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/7
นิลรุ่ง คงอาศัย
301
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
302
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการอ่าน อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
303
27 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
วริษา สวัสดี
304
26 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดย อสม. ผ่าน Smart อสม. ผ่านระบบ Webex
/10
จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
305
25 เมษายน 2566
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
306
25 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการวินัย สป.สธ.
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
307
24 เมษายน 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
308
24 เมษายน 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
309
24 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการวินัย สป.สธ.
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
310
24 เมษายน 2566
ประชุมเลื่อนเงินเดือน+ประชุมคกก.คัดเลือกนักรังสีฯ
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
311
21 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/7
นิลรุ่ง คงอาศัย
312
21 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
ศศิวิมล บุญนาค
313
21 เมษายน 2566
ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า รูปแบบonline
/5
ขวัญตา เยื่อใย
314
20 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 6/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
315
20 เมษายน 2566
อบรมการใช้งาน แอปพลิเคชั่น
/10
วิชุดา ทอดสนิท
316
19 เมษายน 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัด ชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดหน่วยบริการปฐมภูมิ
/6
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
317
19 เมษายน 2566
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดหน่วยบริการปฐมภูมิ
/6
กานต์ชนก ทองธานี
318
19 เมษายน 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
319
19 เมษายน 2566
ประชุมคณะทำงานและแพทย์ผู้ดูแลการใช้ Long Acting Antibody (LAAB) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 /2566
10/10
วริษา สวัสดี
320
18 เมษายน 2566
ชี้แจงการจัดทำแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุงระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
/5
นุจรี ยะก๊บ
321
18 เมษายน 2566
พิจารณาผลอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามร้อยยอด
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
322
18 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอมฯ
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
323
17 เมษายน 2566
ประชุมพรบ.สุขภาพจิต
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
324
12 เมษายน 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
325
12 เมษายน 2566
การเงิน ธุรการ ประชุมกิจกรรม
/10
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
326
12 เมษายน 2566
คปสจ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
327
11 เมษายน 2566
การเงิน ธุรการ จองใช้งานเตรียมกิจกรรม
/10
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
328
11 เมษายน 2566
ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดน
/15
ศศิวิมล บุญนาค
329
11 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
330
11 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
331
11 เมษายน 2566
ประชุมค่าป่วยการ อสม.
/10
วิชุดา ทอดสนิท
332
10 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
333
10 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2566
/10
อรนิดา อบเชย
334
07 เมษายน 2566
ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2566
/30
รัชนี ศรีชาติ
335
05 เมษายน 2566
อวช พยาบาล
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
336
05 เมษายน 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุขในการทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน ( Individual Wellness Plan )
34/100
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
337
05 เมษายน 2566
ประชุม Wellness Plan ( Zoom )
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
338
05 เมษายน 2566
ประชุมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
339
04 เมษายน 2566
กิจกรรมวันสงกรานต์
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
340
04 เมษายน 2566
คัดเลือก ผอ รพสต
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
341
04 เมษายน 2566
ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของผู้ตรวจ
/20
ยุทธศาสตร์ IT
342
03 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
343
03 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบปกติ ปีการศึกษา 2567
/21
รัชนี ศรีชาติ
344
03 เมษายน 2566
ประชุม คัดเลือก ผอ รพ สต
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
345
03 เมษายน 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ
/11
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
346
03 เมษายน 2566
รับรายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันพระบรมราชชนก โควตา จ.ประจวบคีรีขันธ์
/45
รัชนี ศรีชาติ
347
03 เมษายน 2566
รับรายงานตัวข้าราชการ /พนักงานกระทรวง / ลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน)
/50
จิตรลดา จิตต์การุณย์
348
31 มีนาคม 2566
ประชุม อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
349
30 มีนาคม 2566
ประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์
/20
จิตรลดา จิตต์การุณย์
350
30 มีนาคม 2566
ประชุม CM ผู้สูงอายุ เขต5
/10
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
351
29 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
352
29 มีนาคม 2566
ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพระดับอำเภอ
/25
พรรทิภา คำแก้ว
353
29 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุมิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
354
28 มีนาคม 2566
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
355
28 มีนาคม 2566
อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
356
28 มีนาคม 2566
การจัดทำแผนเงินบำรุง
/25
นุจรี ยะก๊บ
357
27 มีนาคม 2566
ประชุมคณะการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข
/32
ศศิวิมล บุญนาค
358
27 มีนาคม 2566
รับคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าศึกษาดูงาน
/55
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
359
27 มีนาคม 2566
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค
20/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
360
24 มีนาคม 2566
ประชุมคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ใน อปท. ผ่าน ZOOM
10/10
ปวีณา บุญมี
361
24 มีนาคม 2566
ประชุม Online
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
362
24 มีนาคม 2566
เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
363
23 มีนาคม 2566
คัดเลือก ผอ รพสต
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
364
22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/6
นิลรุ่ง คงอาศัย
365
22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลจังหวัด
/30
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
366
21 มีนาคม 2566
สอบสัมภาาณ์พนง.ราชการ 3 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
367
21 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
368
21 มีนาคม 2566
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการ 3 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
369
21 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
370
20 มีนาคม 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้ 4/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
371
20 มีนาคม 2566
สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ และนักเทคนิคการแพทย์
/60
ฐิตารีย์ หูทิพย์
372
20 มีนาคม 2566
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จอง
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
373
17 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดผู้สูงอายุ
2/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
374
17 มีนาคม 2566
ประชุมหารือคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
/40
ภาสกร โสมนัส
375
17 มีนาคม 2566
ประชุม หลักเกณฑ์คัดเลือก ผอ รพสต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
376
17 มีนาคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
อรนิดา อบเชย
377
16 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 5/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
378
16 มีนาคม 2566
ประชุมสมัชชา จังหวัด
/15
วิชุดา ทอดสนิท
379
15 มีนาคม 2566
ประชุมเตรียมการความรับเสด็จฯ 905
/10
ฉลาด คงสา
380
15 มีนาคม 2566
นำเสนอโครงการสาธารณสุขชุมชน นิสิตทันตแพทย์
/10
วรัญญา เรืองวิญญูเวช
381
15 มีนาคม 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
382
15 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
383
15 มีนาคม 2566
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
/50
สุทธนภ ศรีทอง
384
15 มีนาคม 2566
นิเทศ นินิต
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
385
14 มีนาคม 2566
ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
11/20
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
386
14 มีนาคม 2566
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน NCDs
/25
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
387
14 มีนาคม 2566
คปสจ.
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
388
14 มีนาคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
389
13 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือก ผอ รพ สต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
390
10 มีนาคม 2566
อบรมสุขาภิบาลน้ำ รร.กพด.
/40
ภาสกร โสมนัส
391
10 มีนาคม 2566
ประชุมคัดกรองสายตานักเรียน
1/25
ฉลาด คงสา
392
10 มีนาคม 2566
ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน รพ.ทั่วไป
/15
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
393
09 มีนาคม 2566
ประชุม ชมรม อสม.
/30
วิชุดา ทอดสนิท
394
09 มีนาคม 2566
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน NCDs
/25
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
395
09 มีนาคม 2566
นำเสนอผลการเรียน FEMT
/3
ปวีณา บุญมี
396
08 มีนาคม 2566
ประชุมนักศึกษาทันตแพทย์ฝึกงาน
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
397
08 มีนาคม 2566
นำเสนอผลการเรียน FEMT
/3
ปวีณา บุญมี
398
07 มีนาคม 2566
ประชุม อสม.
/10
วิชุดา ทอดสนิท
399
07 มีนาคม 2566
หัวหน้าบริหารทั่วไปจอง
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
400
07 มีนาคม 2566
ประกวดผู้สูงอายุ
/30
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
401
07 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
402
07 มีนาคม 2566
ประกวดระดับจังหวัด ผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบลLTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
403
07 มีนาคม 2566
วัฒนธรรมจังหวัดประสานขอให้ห้องประชุม อยู่ในช่วงการประสานทำหนังสือขอใช้งาน
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
404
07 มีนาคม 2566
โครงการอบรมพัฒนาระบบควบคุมภาย และศักยภาพบุคลากรฯ
14/160
นิลรุ่ง คงอาศัย
405
03 มีนาคม 2566
อวช นวก 2/66
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
406
02 มีนาคม 2566
ประชุมค่าป่วยการ อสม.1
/10
วิชุดา ทอดสนิท
407
02 มีนาคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41/50
สุทธนภ ศรีทอง
408
01 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
409
01 มีนาคม 2566
อบรมสุขาภิบาลน้ำ รร.กพด.
/35
ภาสกร โสมนัส
410
01 มีนาคม 2566
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
/15
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
411
01 มีนาคม 2566
คณะกรรมการสรรหา พนักงานราชการ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
412
01 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการพรบ.สุขภาพจิต
/60
จารุณี ศราภัยวานิช
413
28 กุมภาพันธ์ 2566
อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
414
28 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงการคัดกรองสายตาในนักเรียน
/25
ฉลาด คงสา
415
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
416
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
417
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
/17
นิลรุ่ง คงอาศัย
418
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสรุปผลตรวจสอบภายในฯ
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
419
23 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
420
22 กุมภาพันธ์ 2566
รับตรวจราชการกัญชาทางการแพทย์
/8
อรนิดา อบเชย
421
22 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/100
วรวัฒน์ แตงอ่อน
422
20 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
423
20 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
424
20 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
425
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมกรรมการเงินกู้
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
426
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
427
16 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 4/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
428
16 กุมภาพันธ์ 2566
อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
429
16 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุใสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
430
16 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
431
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมสภากาแฟ
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
432
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการ บค ครั้งที่1-66
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
433
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคกก.คัดเลือพยาบาล+นักเทคนิค
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
434
15 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ
111/120
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
435
15 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร
/126
เรณู พิมพ์สอ
436
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่ 21 ก.พ. 66 (ครั้งที่ 3)
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
437
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 21 ก.พ.66 (ครั้งที่ 3)
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
438
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมนิสิตนักษาทันตแพทย์
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
439
14 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
440
13 กุมภาพันธ์ 2566
ต้อนรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์
/10
กาญจนา เกาะเกตุ
441
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคกก.บค ครั้งที่1/66
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
442
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการCSO
/60
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
443
10 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการละเมิดฯ
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
444
10 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมติดตามการดำเนินงาน HIV ในเรือนจำ
/10
วริษา สวัสดี
445
10 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
446
09 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
447
09 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเลขา และผู้ช่วยเลขา ของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
สุทธนภ ศรีทอง
448
09 กุมภาพันธ์ 2566
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พนง.ราชการทั่วไปตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
449
08 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ครั้งที่ 1 (ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.)
/25
สุทธนภ ศรีทอง
450
08 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. (คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ)
21/50
สุทธนภ ศรีทอง
451
08 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
452
07 กุมภาพันธ์ 2566
อวช พยาบาล
/13
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
453
07 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริม?? ูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
454
06 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
455
06 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรค
22/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
456
03 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับบ้านพัก สสจ.ปข
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
457
03 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเครือข่าย Lab & X-ray ครั้งที่ 1 -2566
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
458
02 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 21 ก.พ.66
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
459
02 กุมภาพันธ์ 2566
อวชนักกาย
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
460
02 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะทำงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge GREEN & CLEAN Sub-District Health Promoting Hospital จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
461
01 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
462
01 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะทำงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge GREEN & CLEAN Sub-District Health Promoting Hospital จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/55
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
463
31 มกราคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัยรุ่น (PM วัยรุ่น)
/25
สุทธนภ ศรีทอง
464
31 มกราคม 2566
คปสจ.
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
465
31 มกราคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
466
31 มกราคม 2566
คปสจ.
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
467
30 มกราคม 2566
อวช (นวก)
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
468
30 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
469
30 มกราคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรค
1/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
470
28 มกราคม 2566
Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
471
27 มกราคม 2566
ประชุมเครือข่าย X-Ray
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
472
27 มกราคม 2566
ประชุมจัดหาคอมzoom
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
473
27 มกราคม 2566
เตรียมห้องประชุม kick off ผส.อายุ
/30
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
474
27 มกราคม 2566
ประชุม เครือข่าย LAB
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
475
26 มกราคม 2566
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
476
26 มกราคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัยรุ่น (PM วัยรุ่น)
/35
สุทธนภ ศรีทอง
477
25 มกราคม 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมมอบของขวัญผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
478
24 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินศูนย์เวสเนส(Wellness center)
/6
ขนิษฐา จินดาวัฒนวงศ์
479
24 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรม e-Claim ร่วมกับการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลติดตามสุขภาพประจำวัน (โปรแกรม AMED) กรณีการดูแลแบบผู้ป่ว
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
480
24 มกราคม 2566
ประชุม PM วัยเรียน
/20
ฉลาด คงสา
481
23 มกราคม 2566
ประชุมตรวจราชการ PHEM
/15
ปวีณา บุญมี
482
23 มกราคม 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขศาลาพระราชทาน
/30
ฉลาด คงสา
483
20 มกราคม 2566
ประชุมเงินกู้ ครั้งที่ 2/2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
484
20 มกราคม 2566
ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
485
20 มกราคม 2566
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
7/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
486
20 มกราคม 2566
ประชุม EOC
/25
ปวีณา บุญมี
487
20 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงนโยบาย
/10
วิชุดา ทอดสนิท
488
19 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 3/2566
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
489
19 มกราคม 2566
ประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา กัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
/30
อรนิดา อบเชย
490
19 มกราคม 2566
ประชุมคกก.สรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
491
19 มกราคม 2566
ประชุม อวช นักเทคนิค
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
492
19 มกราคม 2566
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
/8
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
493
19 มกราคม 2566
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
/5
วรัญญา มังกรแก้ว
494
18 มกราคม 2566
อ่าน อวช ชำนาญการ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
495
18 มกราคม 2566
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
496
18 มกราคม 2566
ประชุมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
497
17 มกราคม 2566
ประชุมPM ผู้สูงอายุ /ประชุมคณะกรรมการ LTC (Zoom)
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
498
16 มกราคม 2566
ประชุมคกก.สรรหาพนง.ราชการ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
499
16 มกราคม 2566
ประกวด อสม.ดีเด่น
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
500
16 มกราคม 2566
ประกวด อสม. ดีเด่นภาคกลาง ระดับเขต ภาค วันที่ 3
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
501
16 มกราคม 2566
ประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
502
13 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงการตรวจราชการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
503
13 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
504
12 มกราคม 2566
ประชุมพัฒนางานการแพทย์แผนไทยฯ
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
505
12 มกราคม 2566
อบรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวินัยข้าราชการ พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
506
12 มกราคม 2566
ประกวด อสม. ดีเด่น ระดับเขต ภาค วันที่ 2 สาขา 5-8
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
507
12 มกราคม 2566
ประกวด อสม ดีเด่น
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
508
11 มกราคม 2566
การจัดทำแผนเงินบำรุง
/15
นุจรี ยะก๊บ
509
11 มกราคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ครั้งที่ 1 (ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.)
/50
สุทธนภ ศรีทอง
510
11 มกราคม 2566
ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ผ่านระบบ On line
/10
สุทธนภ ศรีทอง
511
10 มกราคม 2566
ประกวดอ อสม ดีเด่น วันที่ 1
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
512
10 มกราคม 2566
ประกวด อสม. ดีเด่น ระดับเขต ภาค // สาขา 1-4 วันที่ 1
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
513
10 มกราคม 2566
ประชุมคกก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการทั่วไป
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
514
10 มกราคม 2566
ประกวด อสม ดีเด่น
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
515
09 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์เภสัชกร นักรังสี จพ.วิทย์ จพ.ทันต
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
516
09 มกราคม 2566
ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ผ่านระบบ On line
/5
สุทธนภ ศรีทอง
517
09 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจง ประกวด อสม ระดับเขตภาค
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
518
06 มกราคม 2566
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการลงตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/10
วริษา สวัสดี
519
06 มกราคม 2566
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร
35/100
สุทธนภ ศรีทอง
520
05 มกราคม 2566
ติดตามแผนผู้ตรวจราชการ
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
521
03 มกราคม 2566
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
522
03 มกราคม 2566
ประชุม อวช ชำนาญการ นวก ครั้งที่ 6/2565
/9
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
523
28 ธันวาคม 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข. ครั้งที่ 9/2565
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
524
28 ธันวาคม 2565
ประชุมรับเสด็จ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
525
28 ธันวาคม 2565
ประชุมเตรียมรับเสด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ด้านการป้องกันควบคุมโรค
/10
ปวีณา บุญมี
526
28 ธันวาคม 2565
อบรมพัฒนาบุคลากรฯ
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
527
28 ธันวาคม 2565
รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
528
27 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
/5
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
529
27 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
530
27 ธันวาคม 2565
CNOP QA การพยาบาล
/35
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
531
27 ธันวาคม 2565
อบรมพัฒนาบุคลากร
/150
นิลรุ่ง คงอาศัย
532
26 ธันวาคม 2565
ชี้แจงการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566
/15
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
533
23 ธันวาคม 2565
พิจารณาผลการประกวดราคารถโดยสาร
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
534
23 ธันวาคม 2565
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
/30
ศศิวิมล บุญนาค
535
23 ธันวาคม 2565
ประชุม ZOOM HIV Info HUB กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง (สสจ.เป็น Host)
/15
ปวีณา บุญมี
536
22 ธันวาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/2
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
537
22 ธันวาคม 2565
ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
/10
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
538
22 ธันวาคม 2565
ประชุม คกก.ปฐมภูมิ + สช + PMQA (ผู้รับผิดชอบงาน)
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
539
21 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/ 2566
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
540
21 ธันวาคม 2565
ประชุมการจัดทำแผนรายรับ รายจ่ย เงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/22
นุจรี ยะก๊บ
541
21 ธันวาคม 2565
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
/50
ฉลาด คงสา
542
21 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
13/13
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
543
21 ธันวาคม 2565
เตรียมการรับเสด็จ 919
/30
ฉลาด คงสา
544
21 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
17/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
545
20 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
546
20 ธันวาคม 2565
คัดเลือก ผอ.รพ.สต.
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
547
20 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รพ.สามร้อยยอด
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
548
20 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่นระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
549
19 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 36/2565
/30
วริษา สวัสดี
550
19 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ปข./ผอ.ศป.ปส.อ.
/30
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
551
19 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
552
19 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
553
19 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ปข./ผอ.ศป.ปส.อ. เพื่อหารือแนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/70
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
554
16 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลเครื่องเอกซเรย์
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
555
16 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/17
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
556
16 ธันวาคม 2565
ชี้แจง มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิ (สป สธ)
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
557
15 ธันวาคม 2565
ประชุมผู้รับผิดชองาน พัฒนาระบบปฐมภูมิ+สุช./อสม.+PMQA จังหวัดประจวบฯ
/40
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
558
15 ธันวาคม 2565
เตรียมควมพร้อม ประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
559
15 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม ดีเด่น ระดับภาค
/15
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
560
14 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการพิจาณรผลอาคารอนามัย บ้านวังน้ำเขียว
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
561
14 ธันวาคม 2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานวัยรุ่น
/50
สุทธนภ ศรีทอง
562
14 ธันวาคม 2565
ชี้แจงตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
563
13 ธันวาคม 2565
ประชุมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
564
13 ธันวาคม 2565
ประชุมกีฬาสาธารณสุข
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
565
13 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
566
09 ธันวาคม 2565
ประชุมทีมสาธารณสุขอำเภอ
/15
พิริยา แสงเดช
567
09 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public
/15
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
568
09 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม
/30
วิชุดา ทอดสนิท
569
09 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
570
09 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
571
09 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม.
/20
วิชุดา ทอดสนิท
572
08 ธันวาคม 2565
ชี้แจงการทำสัญญาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (ผ่านทางระบบ Zoom)
/3
รัชนี ศรีชาติ
573
08 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมออกหน่วย พอ.สว.
/10
สุทธนภ ศรีทอง
574
08 ธันวาคม 2565
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
575
08 ธันวาคม 2565
ชี้แจงระบบปฐมภูมิ (สป.สธ)
/9
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
576
08 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน (รพ.+สสอ.)
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
577
08 ธันวาคม 2565
ประกวด อสม. ระดับจังหวัด
/30
วิชุดา ทอดสนิท
578
07 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง และ ITA (รพ.+สสอ.)
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
579
07 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมประกวด อสม.ดีเด่น
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
580
07 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
581
07 ธันวาคม 2565
เตรียมความพร้อมประกวด อสม.ดีเด่น
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
582
06 ธันวาคม 2565
ประชุม ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
583
06 ธันวาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง และ ITA (สสจ.)
/20
นิลรุ่ง คงอาศัย
584
06 ธันวาคม 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
585
02 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/15
พรรทิภา คำแก้ว
586
02 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพที่ 5
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
587
02 ธันวาคม 2565
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
588
02 ธันวาคม 2565
ประชุม GREEN & CLEAN Challenge
/110
ภาสกร โสมนัส
589
02 ธันวาคม 2565
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2566
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
590
02 ธันวาคม 2565
ประชุมรางวัลเลิศรัฐ (สป.สธ) 1-2 ธ.ค. 65
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
591
02 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลเขตสุขภาพที่ 5
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
592
01 ธันวาคม 2565
ประชุมรางวัลเลิศรัฐ (สป.สธ) 1-2 ธ.ค. 65
/3
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
593
01 ธันวาคม 2565
คปสจ.
/45
วรวัฒน์ แตงอ่อน
594
30 พฤสจิกายน 2565
เยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
/1
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
595
30 พฤสจิกายน 2565
รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่เป็นสถานบันฝึกปฏิบัติงานในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.หัวหิน ผ่านระบบ ZOOM
/5
ยุวดี จ่าบาล
596
30 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต และเตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
/10
สุทธนภ ศรีทอง
597
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
598
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข. ครั้งที่ 8/2565
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
599
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP สาขาหัวใจ
/30
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
600
29 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุม่งานส่งเสริม
/10
สุทธนภ ศรีทอง
601
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 35/2565
/20
วริษา สวัสดี
602
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง
/8
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
603
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการ คัดดเลิอก อาสุโส
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
604
28 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 35/2565
/50
วริษา สวัสดี
605
25 พฤสจิกายน 2565
เชิญประชุมเงินเพิ่มพิเศษ
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
606
25 พฤสจิกายน 2565
การประเมินคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ระดับเขตสุขภาพที่ 5
/5
สุทธนภ ศรีทอง
607
25 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP สาขา IMC
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
608
25 พฤสจิกายน 2565
พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
609
25 พฤสจิกายน 2565
แจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการ
/80
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
610
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุมประจำเดิอน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1/2566
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
611
24 พฤสจิกายน 2565
การประเมินคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ระดับเขตสุขภาพที่ 5
/5
สุทธนภ ศรีทอง
612
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 35/2565
/15
วริษา สวัสดี
613
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุม คกก.โรคติดต่อฯ ครั้งที่ 35/2565
/15
วริษา สวัสดี
614
24 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP สาขาสูติ+เด็ก
/30
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
615
24 พฤสจิกายน 2565
แจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการ
/100
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
616
23 พฤสจิกายน 2565
ประชุมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2565
/5
รัชนี ศรีชาติ
617
23 พฤสจิกายน 2565
ประชุมการจัดทำแผนงาน/โครงการ
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
618
22 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูติดยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2565
12/25
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
619
22 พฤสจิกายน 2565
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
620
22 พฤสจิกายน 2565
สสธท.
/15
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
621
22 พฤสจิกายน 2565
ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)
/10
วริษา สวัสดี
622
22 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคกก.คัดเลือก เภสัช + คัดเลือก ผอ.รพ.สต
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
623
21 พฤสจิกายน 2565
(นพ.สสจ.)ประชุม ZOOM ติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
/5
ยุวดี จ่าบาล
624
21 พฤสจิกายน 2565
ZOOM ประชุมการติดตามโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
/5
วริษา สวัสดี
625
21 พฤสจิกายน 2565
(รองวัชรพงษ์)ประชุม ZOOM แลกเปลี่ยนการทำงาน และติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการทำงานของ CO/PM คณะต่างๆ ประเด็น : การบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
/5
ยุวดี จ่าบาล
626
21 พฤสจิกายน 2565
,ประชุม
/11
สมเนตร ทองอยู่
627
21 พฤสจิกายน 2565
อบรมการใช้โปรแกรม MOPH X-ray
/18
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
628
18 พฤสจิกายน 2565
เตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
/15
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
629
18 พฤสจิกายน 2565
ประชุมขับเคลื่อนงานทรัพยากรบุคคลกับเขตสุขภาพที่ ๕ (zoom)
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
630
17 พฤสจิกายน 2565
ประชุม ผอ รพ สต
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
631
17 พฤสจิกายน 2565
ประชุม​ ชมรม​ อสม.จังหวัด
/25
วิชุดา ทอดสนิท
632
16 พฤสจิกายน 2565
ประชุม
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
633
16 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน
/30
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
634
16 พฤสจิกายน 2565
ทันตแพทย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566
/20
กาญจนา เกาะเกตุ
635
15 พฤสจิกายน 2565
แผนพัฒนา “สุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย” ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568
/50
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
636
15 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกีฬาสาธารณสุข
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
637
15 พฤสจิกายน 2565
แผนพัฒนา “สุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย” ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568
/20
ศศิวิมล บุญนาค
638
15 พฤสจิกายน 2565
รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8
/10
นภาลัย เกิดเรียน
639
14 พฤสจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์พยาบาลสมเด็จย่า
/5
ฐิตารีย์ หูทิพย์
640
14 พฤสจิกายน 2565
ประชุม PM งานระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอแผนฯ ระยะ 5 ปี
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
641
11 พฤสจิกายน 2565
รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่เป็นสถานบันฝึกปฏิบัติงานในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (รพ.ประจวบฯ ) ผ่านระบบ ZOOM จาก
/5
ยุวดี จ่าบาล
642
11 พฤสจิกายน 2565
ประชุม
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
643
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุ่มงานฯ
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
644
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุม ZOOM จัดทำแผนควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566
/10
วริษา สวัสดี
645
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุม บค
/40
ฐิตารีย์ หูทิพย์
646
10 พฤสจิกายน 2565
ประชุม พคบ
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
647
09 พฤสจิกายน 2565
ประชุมจัดทำแผนควบคุมโรคติดต่อ
/10
วริษา สวัสดี
648
09 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2565
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
649
08 พฤสจิกายน 2565
ประชุม PMQA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
650
07 พฤสจิกายน 2565
ขอเชิญประชุม PM งานระดับจังหวัด ตามประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพ 12 ด้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
651
04 พฤสจิกายน 2565
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
652
03 พฤสจิกายน 2565
ประชุม อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
653
02 พฤสจิกายน 2565
ประชุม zoom จัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการจากเขตสุขภาพที่ 5
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
654
02 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคกก.คัดเลือกพยาบาลสมเด็จย่า
/7
ฐิตารีย์ หูทิพย์
655
02 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
656
01 พฤสจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง บ้านพัก 3 หลัง
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
657
01 พฤสจิกายน 2565
ประชุม SP
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
658
31 ตุลาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
659
31 ตุลาคม 2565
อวช นวก ชำนาญการ
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
660
31 ตุลาคม 2565
ประชุมจัดสรรงบประมาณ NGO ผ่าน ZOOM
/10
ปวีณา บุญมี
661
28 ตุลาคม 2565
ประชุมทีมพิธีการ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
วริษา สวัสดี
662
28 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2565
/40
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
663
27 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะทำงานด้านอาหารและน้ำ
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
664
27 ตุลาคม 2565
ประชุมแจ้งแนวทางดำเนินงาน PCC
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
665
26 ตุลาคม 2565
ประชุมSp สาขาไต
/50
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
666
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/112
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
667
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
668
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
669
25 ตุลาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
670
20 ตุลาคม 2565
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
671
19 ตุลาคม 2565
ประชุม SP สาขาทารกแรกเกิด
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
672
19 ตุลาคม 2565
ประชุม
/20
สารินทร์ สมมาก
673
18 ตุลาคม 2565
ประชุมทีม Talent ครั้งที่ 1/65
/30
ยุวดี จ่าบาล
674
18 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาวุโส
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
675
18 ตุลาคม 2565
ประชุม
/100
ยุทธศาสตร์ IT
676
17 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน และ ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
677
17 ตุลาคม 2565
ประชุมสื่อสารนโยบายด้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข
/10
นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย
678
17 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
สุทธิ วิเชียรฉาย
679
17 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ของ สสจ.ปข.
/15
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
680
12 ตุลาคม 2565
ประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดทำ แผนทางการเงิน (Planfin)
/5
พรรทิภา คำแก้ว
681
12 ตุลาคม 2565
ประชุมพิจารณารายการข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุในระบบ HDC
/10
สุทธนภ ศรีทอง
682
11 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ภายใต้ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ
/10
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
683
10 ตุลาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิเบิก ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565
/10
นันทพร แก้วประสิทธิ์
684
10 ตุลาคม 2565
ประชุม
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
685
09 ตุลาคม 2565
สอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำ น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
แสนพร ศรียารัณย
686
07 ตุลาคม 2565
ประชุมเพื่อพิจารณาแบบประเมินบุคคล
/8
ฐิตารีย์ หูทิพย์
687
07 ตุลาคม 2565
ประชุมสหกรณ์
/10
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
688
06 ตุลาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
689
06 ตุลาคม 2565
ประชุม
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
690
05 ตุลาคม 2565
ประชุม Service Plan สาขา หัวใจ
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
691
04 ตุลาคม 2565
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
/8
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
692
04 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ฯ ครั้งที 2/2565 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ
21/100
ชนิสรา จีบเจือ
693
03 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คณะทำงาน)
9/100
ชนิสรา จีบเจือ
694
29 กันยายน 2565
ประชุมขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และค่ตอบแทนของโรงพยาบาลทั่วไปและชุมชน P4P
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
695
29 กันยายน 2565
คณะกรรมการอ่าน อวช
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
696
28 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
สุทธิ วิเชียรฉาย
697
28 กันยายน 2565
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/8
จิตรลดา จิตต์การุณย์
698
28 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9/100
สุทธิ วิเชียรฉาย
699
27 กันยายน 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
700
26 กันยายน 2565
ประชุม zoom ทันตแพทย์ใหม่ (รับราชการ 2563 - 2565)ทั้งจังหวัด
/20
สมเกียรติ ศรีทอง
701
26 กันยายน 2565
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE กับจังหวัดชุมพร
/30
สุทธิ วิเชียรฉาย
702
22 กันยายน 2565
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
703
22 กันยายน 2565
ประชุมประจำเดือน
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
704
21 กันยายน 2565
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/8
จิตรลดา จิตต์การุณย์
705
21 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/60
วริษา สวัสดี
706
21 กันยายน 2565
ประชุมคณะทำงานSPและคุณภาพ
/20
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
707
21 กันยายน 2565
ประชุมเครือข่ายคุณภาพ LAB, X-ray
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
708
20 กันยายน 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 11/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
709
20 กันยายน 2565
ประชุมอบรม ICS 100
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
710
19 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการ IMC
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
711
19 กันยายน 2565
ประชุมคณะทำงานวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
/25
นางสาวนัธมน สมสร้าง
712
16 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่น 4 โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน
200/200
ชนิสรา จีบเจือ
713
15 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
/30
กนกวรรณ จันทร์พรม
714
15 กันยายน 2565
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
715
15 กันยายน 2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพเครือข่าย Lab เพื่อรับรองมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือดฯ นอกรพ.
/12
ปุณยาพร กาละสังข์
716
15 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
วริษา สวัสดี
717
15 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.)
181/181
ชนิสรา จีบเจือ
718
14 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
พิเชฐ ดาวสุข
719
14 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการMCH.board ระดับจังหวัดฯ
25/45
ขวัญตา เยื่อใย
720
14 กันยายน 2565
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 2 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัท อ.หัวหิน
200/200
ชนิสรา จีบเจือ
721
13 กันยายน 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2565
/50
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
722
13 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
165/181
ชนิสรา จีบเจือ
723
12 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
/30
นันทพร แก้วประสิทธิ์
724
12 กันยายน 2565
อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
725
12 กันยายน 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
/70
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
726
12 กันยายน 2565
อบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดฯ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบฯ
110/110
ชนิสรา จีบเจือ
727
09 กันยายน 2565
ประชุม
/30
ยุทธศาสตร์ IT
728
08 กันยายน 2565
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
/20
สมเกียรติ ศรีทอง
729
08 กันยายน 2565
อบรมคุณภาพ โรงพยาบาล 2 วัน
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
730
07 กันยายน 2565
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฟันเทียม รากฟันเทียยมเฉลิมพระเกียรติฯ
/20
สมเกียรติ ศรีทอง
731
07 กันยายน 2565
ประชุมตรวจราชการนิเทศงาน
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
732
07 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการMCH.board ระดับจังหวัดฯ
/45
ขวัญตา เยื่อใย
733
06 กันยายน 2565
ประชุมพัฒนางานการแพทย์แผนไทยฯ
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
734
05 กันยายน 2565
รับรายงานตัวข้าราชการ และจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7
/6
จิตรลดา จิตต์การุณย์
735
05 กันยายน 2565
ชี้แจงแนวทางการคัดกรองมะเร้งปากมดลูกด้ววิธี HPV DNA test
130/150
ชนิสรา จีบเจือ
736
02 กันยายน 2565
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
/30
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
737
01 กันยายน 2565
ประชุมสรุปตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
738
01 กันยายน 2565
ประชุม พชอ. (สคร.5)
/5
กานต์ชนก ทองธานี
739
01 กันยายน 2565
ประชุมหัวหน้างานประกันระดับอำเภอ
/25
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
740
31 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการ ชกพ
/30
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
741
31 สิงหาคม 2565
สอบข้อเขียน ชกพ
/30
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
742
31 สิงหาคม 2565
ประชุม พชอ.(สคร.5)
/5
กานต์ชนก ทองธานี
743
30 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
นันทพร แก้วประสิทธิ์
744
30 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
745
30 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
746
30 สิงหาคม 2565
ประชุมชี้แจงการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
/50
อุมาภรณ์ ภิญโญ
747
29 สิงหาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
748
29 สิงหาคม 2565
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการขยายเวลาโครงการขับเคลื่อน พชอ.
/5
กานต์ชนก ทองธานี
749
29 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
/6
จิตรลดา จิตต์การุณย์
750
29 สิงหาคม 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข.
/25
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
751
29 สิงหาคม 2565
ชี้แจงการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
/50
อุมาภรณ์ ภิญโญ
752
26 สิงหาคม 2565
ประชุมหัวหน้างานประกันระดับอำเภอ
/25
พรรทิภา คำแก้ว
753
26 สิงหาคม 2565
ประชุม
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
754
26 สิงหาคม 2565
สัมมนาสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
/50
แสนพร ศรียารัณย
755
26 สิงหาคม 2565
ตรวจสอบค่าเสีี่ยงภัยโควิด
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
756
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
757
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
758
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
759
25 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/125
ปริศนา เทพประดิษฐ์
760
25 สิงหาคม 2565
จัดสัมมนาการพัฒนากลไกลการเฝ้าระวังยาในชุมชนฯ (RDU)
5/30
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
761
25 สิงหาคม 2565
ตรวจค่าเสี่ยงภัย
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
762
24 สิงหาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
763
24 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะทำงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
/23
นางสาวนัธมน สมสร้าง
764
24 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
765
24 สิงหาคม 2565
ประชุม PM วัยรุ่น (สรุปผลการประเมิน)
/20
สุทธนภ ศรีทอง
766
24 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ และนักรังสีการแพทย์
/50
ฐิตารีย์ หูทิพย์
767
23 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
768
23 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการมุทิตาจิต
/23
นางสาวนัธมน สมสร้าง
769
23 สิงหาคม 2565
ประชุมสรุปตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
770
23 สิงหาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจ
/70
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
771
22 สิงหาคม 2565
คณะกรรมการอ่าน อวช ชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
772
19 สิงหาคม 2565
ประชุมทีม กพด.แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการTriple P
/2
วรัญญา มังกรแก้ว
773
19 สิงหาคม 2565
อบรมคุณภาพ โรงพยาบาล Day 2
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
774
19 สิงหาคม 2565
ตรวจสอบค่าเสีี่ยงภัยโควิด
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
775
18 สิงหาคม 2565
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
776
18 สิงหาคม 2565
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
777
18 สิงหาคม 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10 /2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
778
18 สิงหาคม 2565
อบรมคุณภาพ โรงพยาบาล Day 1
/50
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
779
18 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ชกพ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
780
18 สิงหาคม 2565
ตรวจค่าเสี่ยงภัย
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
781
17 สิงหาคม 2565
ประชุมการรายงานและการใช้โปรแกรมตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19 ของผู้รับบริการในสถานบริการ (ผ่านระบบZOOM)
/10
วริษา สวัสดี
782
17 สิงหาคม 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward)
/5
ปุณยาพร กาละสังข์
783
16 สิงหาคม 2565
ประชุมการรายงานตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19 ของผู้รับบริการในสถานบริการ
/10
วริษา สวัสดี
784
16 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
785
16 สิงหาคม 2565
ประชุมพัฒนางานแพทย์แผนไทย ครั้งที่3
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
786
15 สิงหาคม 2565
ประชุม
/15
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
787
15 สิงหาคม 2565
ประชุมคกก.ประเมินคัดเลือกระดับ ชช.
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
788
15 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับราชการ
/50
ฐิตารีย์ หูทิพย์
789
15 สิงหาคม 2565
อบรม IT (PM: SP สาขา NCD)
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
790
15 สิงหาคม 2565
ตรวจสอบค่าเสีี่ยงภัยโควิด
/16
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
791
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่นรัดับจังหวัด
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
792
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
1/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
793
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
794
11 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
/150
ปริศนา เทพประดิษฐ์
795
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.65
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
796
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.65
/20
ปริศนา เทพประดิษฐ์
797
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.65
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
798
10 สิงหาคม 2565
ประกวด อสม.
/125
ปริศนา เทพประดิษฐ์
799
10 สิงหาคม 2565
ประชุทคณะกรรมการ อ่าน อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
800
09 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
801
09 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะทำงานข้อมูลจังหวัด
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
802
08 สิงหาคม 2565
ประชุม อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
803
08 สิงหาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
804
07 สิงหาคม 2565
ดำเนินการจัดสอบผู้ควมคุมกระบวนการผลิตน้ำ น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชติ
/30
แสนพร ศรียารัณย
805
04 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
/110
นางสาวนัธมน สมสร้าง
806
03 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
/125
นางสาวนัธมน สมสร้าง
807
02 สิงหาคม 2565
ปรึกษาหารือ
/10
ยุทธศาสตร์ IT
808
02 สิงหาคม 2565
ประชุมโรคฝีดาษวานร
/10
วริษา สวัสดี
809
02 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
810
02 สิงหาคม 2565
ประชุม อวช นักกาย
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
811
01 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำนินการย้ายฯ
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
812
01 สิงหาคม 2565
ประชุมโรคฝีดาษวานรในคลินิคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
/20
วริษา สวัสดี
813
01 สิงหาคม 2565
ประชุม ZOOM โรคฝีดาษวานรในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
/20
วริษา สวัสดี
814
01 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์ข้าราชการโอนมารับราชการ 2 ราย
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
815
28 กรกฎาคม 2565
ประชุมท อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
816
27 กรกฎาคม 2565
ประชุมชมรม อสม.ระดับจังหวัด
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
817
27 กรกฎาคม 2565
ประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
1/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
818
27 กรกฎาคม 2565
ประกวดผู้สูงอายุระดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
819
26 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 37
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
820
26 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
821
26 กรกฎาคม 2565
สรุป ประเมินติดดาว
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
822
26 กรกฎาคม 2565
Zoom ประกวดผู้สูงอายุรัดับเขต
/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
823
26 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/150
วรวัฒน์ แตงอ่อน
824
25 กรกฎาคม 2565
อบรม it และ PM service plan NCD การจัดการฐานข้อมูล
/25
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
825
25 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
826
25 กรกฎาคม 2565
ประชุม refer ผู้บริหาร รพ.ทุกแห่ง
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
827
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
828
22 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
5/200
วรวัฒน์ แตงอ่อน
829
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมอสมประจำเดือน
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
830
22 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
/30
นางสาวนัธมน สมสร้าง
831
21 กรกฎาคม 2565
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
832
21 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
833
21 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
834
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
835
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
836
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
837
20 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
838
19 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 36
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
839
18 กรกฎาคม 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 9/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
840
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
841
18 กรกฎาคม 2565
ตรววจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
842
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/100
วรวัฒน์ แตงอ่อน
843
18 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
844
13 กรกฎาคม 2565
ศึกษาดูงาน
/50
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
845
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 35
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
846
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการ EMS ระดับจังหวัดประจวบฯ
/36
ปุณยาพร กาละสังข์
847
12 กรกฎาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ 80ปีสุขภาพดีและตำบล LTC /CM/Cg/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
2/25
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
848
11 กรกฎาคม 2565
ประชุมคัดเลือกเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องรังสีวินิจฉัย
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
849
11 กรกฎาคม 2565
ประชุมสรุปติดาว
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
850
11 กรกฎาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
851
11 กรกฎาคม 2565
ประเมินภาวะความเครียด​
/60
จารุณี ศราภัยวานิช
852
08 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงแสงสว่างภายในห้องประชุม
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
853
08 กรกฎาคม 2565
ประชุม PM ผู้สูงอายุ
7/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
854
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบริการฉีดวัคซีน
/20
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
855
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีน สสจ.ปข.
/20
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
856
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
857
07 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงแสงสว่างภายในห้องประชุม
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
858
07 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเรือนจำ ครั้งที่ 2
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
859
06 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/25
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
860
06 กรกฎาคม 2565
ประชุมผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.
19/50
สุทธนภ ศรีทอง
861
06 กรกฎาคม 2565
ทำสัญญานักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565
/13
รัชนี ศรีชาติ
862
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
863
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 34
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
864
05 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพและนักรังสีการแพทย์
/13
ฐิตารีย์ หูทิพย์
865
05 กรกฎาคม 2565
คณะกรรมการ อวช ชำนาญงาน
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
866
04 กรกฎาคม 2565
ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 5
/10
วริษา สวัสดี
867
04 กรกฎาคม 2565
ประชุมจัดสรรแพทย์ฯ
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
868
04 กรกฎาคม 2565
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
/50
จิตรลดา จิตต์การุณย์
869
01 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เขต5 ราชบุรี (โปรแกรมZOOM)
/5
ขวัญตา เยื่อใย
870
01 กรกฎาคม 2565
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพระบรมราชชนก
/10
รัชนี ศรีชาติ
871
30 มิถุนายน 2565
จัดเตรียมสถานที่จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
/30
จิตรลดา จิตต์การุณย์
872
30 มิถุนายน 2565
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านกฎหมายการเงินการคลัง (บำเหน็จบำนาญ)
/10
ฐิติพร กาละสังข์
873
30 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
/30
พิเชฐ ดาวสุข
874
29 มิถุนายน 2565
ประชุม คปสจ
/50
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
875
29 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานที่ผลิตนมโรงเรียนแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
876
29 มิถุนายน 2565
ประชุมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน
/15
วิชุดา ทอดสนิท
877
29 มิถุนายน 2565
ประกวดโครงงานนักเรียน
/60
ฉลาด คงสา
878
28 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 33
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
879
28 มิถุนายน 2565
ประชุมแพทย์แผนไทย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
880
27 มิถุนายน 2565
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
/12
สุทธิ วิเชียรฉาย
881
27 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินราคากลาง
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
882
24 มิถุนายน 2565
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566
/12
สุทธนภ ศรีทอง
883
24 มิถุนายน 2565
คณะกรรมการประเมินราคากลาง
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
884
24 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุง
/25
นุจรี ยะก๊บ
885
23 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร
/3
จุฑาทิพย์ พูลสุข
886
23 มิถุนายน 2565
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
887
23 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
รัชนี ศรีชาติ
888
23 มิถุนายน 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี
/25
นุจรี ยะก๊บ
889
23 มิถุนายน 2565
ประชุมประจำเดือน
1/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
890
22 มิถุนายน 2565
ประชุม
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
891
22 มิถุนายน 2565
อวช พยาบาล
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
892
22 มิถุนายน 2565
ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรค และเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
9/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
893
21 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 31
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
894
21 มิถุนายน 2565
ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัยทำงาน
/20
ฉลาด คงสา
895
21 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566
/20
รัชนี ศรีชาติ
896
21 มิถุนายน 2565
ประชุมสาขาปลูกถ่าย
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
897
20 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 8/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
898
20 มิถุนายน 2565
ประชุมทำแผน พอ.สว. ปีงบประมาณ 2566
/10
สุทธนภ ศรีทอง
899
20 มิถุนายน 2565
คกก.สืบสวน
/3
มนตรี สุนทโรวิทย์
900
17 มิถุนายน 2565
ประชุมสาขากระดูก
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
901
16 มิถุนายน 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 8/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
902
16 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
รัชนี ศรีชาติ
903
16 มิถุนายน 2565
ประชุม PM กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
904
16 มิถุนายน 2565
รายงานตัวทำสัญญาจ้างพนง.ราชการเฉพาะกิจ 13 ราย
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
905
15 มิถุนายน 2565
การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี
/5
นุจรี ยะก๊บ
906
15 มิถุนายน 2565
อบรมฟื้นฟูศักยภาพคณะกรรมการประเมินรพ.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
/25
ขวัญตา เยื่อใย
907
15 มิถุนายน 2565
ประชุมผู้ประสานงาน Service Plan
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
908
15 มิถุนายน 2565
ประชุมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน lab, X-ray
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
909
14 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 30
/30
วริษา สวัสดี
910
14 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 30
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
911
14 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการ อวช พยาบาล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
912
14 มิถุนายน 2565
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล มาตรฐานการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบ
/20
สุทธนภ ศรีทอง
913
13 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
/30
ศศิวิมล บุญนาค
914
13 มิถุนายน 2565
อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR 40 ชั่วโมง) รุ่น 7/2565
/60
วิฑูรย์ วัดอักษร
915
13 มิถุนายน 2565
ปิดกิจกรรม“รวมพลัง ลดพุง มุ่งสุขภาพดี Contest”
/30
นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
916
10 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและข้อมูลประชากรข้า่มชาติ
/20
ศศิวิมล บุญนาค
917
10 มิถุนายน 2565
ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
918
09 มิถุนายน 2565
ประชุมกลุ่มงาน
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
919
09 มิถุนายน 2565
ประชุมกลุ่มงาน
/7
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
920
09 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องภาวะสมองเสื่อมและการพลัดตกหกล้ม
30/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
921
09 มิถุนายน 2565
ประชุม เครือข่ายผู้ประสานงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
/40
ปุณยาพร กาละสังข์
922
08 มิถุนายน 2565
คปสจ
/45
วรวัฒน์ แตงอ่อน
923
08 มิถุนายน 2565
ประชุมจัดหาคอม เขตสุขภาพที่ 5
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
924
08 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการอวช พยาบาล
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
925
08 มิถุนายน 2565
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชนผ่านระบบ Zoom
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
926
07 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 29
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
927
07 มิถุนายน 2565
ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
928
07 มิถุนายน 2565
่ตรวจสถานที่ผลิตอาหารออนไลน์
/3
จุฑาทิพย์ พูลสุข
929
06 มิถุนายน 2565
ประชุมสาขาอุบัติเหตุ
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
930
06 มิถุนายน 2565
ประชุมงานสุขภาพจิต
1/80
จารุณี ศราภัยวานิช
931
05 มิถุนายน 2565
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ และน้ำแข็ง
/50
แสนพร ศรียารัณย
932
02 มิถุนายน 2565
คปสจ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
933
02 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
934
02 มิถุนายน 2565
ประชุมการดำเนินการแพทย์แผนไทย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
935
02 มิถุนายน 2565
ประชุม NCDs
/20
สุทธิ วิเชียรฉาย
936
02 มิถุนายน 2565
ประชุมการดำเนินการแพทย์แผนไทย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
937
02 มิถุนายน 2565
ประชุม QA
/100
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
938
02 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการQA /นิเทศงานQA
/50
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
939
01 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดฯ
/16
นิลรุ่ง คงอาศัย
940
01 มิถุนายน 2565
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
941
01 มิถุนายน 2565
ประชุมรับฟังกฎหมายกัญชา กัญชง
/5
อรนิดา อบเชย
942
31 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 28
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
943
31 พฤษภาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบล LTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
944
31 พฤษภาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดระดับเขตผู้สูงอายุ 80สุขภาพดีและตำบล LTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
945
31 พฤษภาคม 2565
ประชุม CPO
/5
จุฑาทิพย์ พูลสุข
946
31 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการบริหาร
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
947
30 พฤษภาคม 2565
ประชุม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
948
30 พฤษภาคม 2565
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแบบออนไลน์
/4
อรนิดา อบเชย
949
30 พฤษภาคม 2565
ประชุมชี้แจงแผนงานกิจกรรมโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI3E ปีที่2
/30
สันติชัย โอสถสถาน
950
30 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
/30
ศุภมาศ สุขกันตะ
951
27 พฤษภาคม 2565
อบรมการพัฒนาน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่และครูโรงเรียน ตชด.
/35
ภาสกร โสมนัส
952
26 พฤษภาคม 2565
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
953
26 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล เขต 5
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
954
25 พฤษภาคม 2565
ประชุม อวช นวก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
955
25 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 7/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
956
25 พฤษภาคม 2565
ประะชุมคณะกรรมการประเมิน นักวิชาการสาธารณสุข
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
957
25 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการใช้เครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 5
/5
วรัญญา มังกรแก้ว
958
25 พฤษภาคม 2565
ประชุม หลังตรวจประเมิน QA 65
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
959
24 พฤษภาคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ
/60
ปวีณา บุญมี
960
24 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 27
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
961
24 พฤษภาคม 2565
ประกวดผู้สูงอายุ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
962
24 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะทำงาน QA สรุปนิเทศประเมิน ปี 2565
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
963
23 พฤษภาคม 2565
ประชุมประจำเดือน8/65
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
964
23 พฤษภาคม 2565
ประชุมแพทย์แผนไทย
/10
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
965
20 พฤษภาคม 2565
ประชุมเงินกู้ 7/65
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
966
20 พฤษภาคม 2565
เข้าอบรมแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี
/2
วรัญญา มังกรแก้ว
967
20 พฤษภาคม 2565
เข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
/2
วรัญญา มังกรแก้ว
968
20 พฤษภาคม 2565
ประชุมฟื้นฟูศักยภาพคณะกรรมการประเมินรพ.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
/25
ขวัญตา เยื่อใย
969
20 พฤษภาคม 2565
ถอดบทเรียน
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
970
19 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
971
19 พฤษภาคม 2565
ประชุมพิจารณาคัดเลือก อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
972
19 พฤษภาคม 2565
ประชุมจัดสรรแพทย์
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
973
18 พฤษภาคม 2565
ประชุมการจัดสรรแพทย์
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
974
18 พฤษภาคม 2565
ประชุมการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านระบบ Zoom)
/5
นิลรุ่ง คงอาศัย
975
18 พฤษภาคม 2565
ชี้แจงตรวจราชการรอบที่2
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
976
18 พฤษภาคม 2565
ชี้แจงตรวจราชหารรอบที่2
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
977
17 พฤษภาคม 2565
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
978
17 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 26
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
979
17 พฤษภาคม 2565
รายงานตัวแพทย์บรรจุใหม่ + ทำทะเบียนประวัติ กพ 7
/30
ฐิตารีย์ หูทิพย์
980
17 พฤษภาคม 2565
ประชุม​งาน​สุขภาพ​จิต​
/30
จารุณี ศราภัยวานิช
981
11 พฤษภาคม 2565
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
982
11 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
สุทธนภ ศรีทอง
983
11 พฤษภาคม 2565
ประชุม​งานสุขภาพ​จิต​
/30
จารุณี ศราภัยวานิช
984
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 2/2565
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
985
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 25
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
986
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมถอดบทเรียน liaison
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
987
10 พฤษภาคม 2565
ประชุมงานสุขภาพ​จิต​
/30
จารุณี ศราภัยวานิช
988
09 พฤษภาคม 2565
ประชุมการบันทึกข้อมูล 3 หมอ
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
989
06 พฤษภาคม 2565
คปสจ.
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
990
06 พฤษภาคม 2565
ประชุม
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
991
05 พฤษภาคม 2565
ประชุมทีมวิทยากรการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรม EMR
/20
สุทธิ วิเชียรฉาย
992
05 พฤษภาคม 2565
รายงานตัว พกส (คุณดาริกาญจน์)
/35
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
993
03 พฤษภาคม 2565
ประชุม
/10
ปุณยาพร กาละสังข์
994
03 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 24
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
995
02 พฤษภาคม 2565
ประกวด TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
อมรัตน์ ภิรมย์รอด
996
29 เมษายน 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข.
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
997
29 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
998
29 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.เรียนต่อ
/10
วิชุดา ทอดสนิท
999
29 เมษายน 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการ พรบ.สุขภาพจิต
/40
จารุณี ศราภัยวานิช
1000
28 เมษายน 2565
ประชุมขอรับเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เดือนเมษายน 2565
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1001
28 เมษายน 2565
ทำสัญญาลาศึกษา?? ายในประเทศ
/30
รัชนี ศรีชาติ
1002
28 เมษายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องภาวะสมองเสื่อม และการพลัดตกหกล้ม
/40
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1003
27 เมษายน 2565
การแถลงข่าว
/20
วิชุดา ทอดสนิท
1004
27 เมษายน 2565
ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1005
27 เมษายน 2565
ประชุมออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว
/25
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1006
27 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ครั้งที่ 2/2565
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1007
27 เมษายน 2565
ประชุมงานสุขศึกษา
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1008
26 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1009
26 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 23
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1010
26 เมษายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่มีความประสงคืถ่ายโอนไปยัง อบจ.
/5
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1011
26 เมษายน 2565
ประชุมการบริหารงบประมาณเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1012
25 เมษายน 2565
เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันขนาดกลาง
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1013
25 เมษายน 2565
ประชุมสมัชชาสุขภาพ
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1014
25 เมษายน 2565
ประชุม zoom สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2565
/15
ภาสกร โสมนัส
1015
22 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิ เขต 5
/6
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1016
22 เมษายน 2565
ประชุมอสม.ประจำเดือน
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1017
22 เมษายน 2565
ประชุมทีมวิทยากรการแพทย์ฉุกเฉิน
/15
สุทธิ วิเชียรฉาย
1018
21 เมษายน 2565
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1019
21 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
/10
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1020
21 เมษายน 2565
ประชุม รพ.สต.ติดดาว
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1021
21 เมษายน 2565
ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ปีการศึกษา 2565
/20
รัชนี ศรีชาติ
1022
20 เมษายน 2565
ประชุม มสส.ประจวบคีรีขันธ์
3/60
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1023
20 เมษายน 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบเมษายน 2565
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1024
19 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 22
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1025
19 เมษายน 2565
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พชอ. งบ สสส.
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1026
19 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการดำเนินการ และ ประชุมกรรมการเงินกู้ 6/2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1027
18 เมษายน 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบเมษายน
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1028
12 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 21
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1029
12 เมษายน 2565
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
/10
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1030
11 เมษายน 2565
ประชุม ZOOM เตรียมการรับเสด็จฯ
/10
ฉลาด คงสา
1031
11 เมษายน 2565
ประชุมรับเสด็จ
/10
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1032
11 เมษายน 2565
ประชุมเตรีนมการรับเสด็จฯ
/10
ฉลาด คงสา
1033
08 เมษายน 2565
ประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
/12
สุทธนภ ศรีทอง
1034
08 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พกส. 31 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1035
08 เมษายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้สูงอายุ Individual wellness Plan
/50
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1036
07 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 2/2565
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1037
07 เมษายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนผู้สูงอายุสุขภาพดีรายบุคคล ( Individual Wellness Plan )
19/80
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1038
07 เมษายน 2565
ประชุม CSO
/20
ปุณยาพร กาละสังข์
1039
05 เมษายน 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 20
/50
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1040
05 เมษายน 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
/10
สุทธิ วิเชียรฉาย
1041
05 เมษายน 2565
ประชุมไข้หวัดใหญ่
/30
ปวีณา บุญมี
1042
04 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการเฉพาะกิจ
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1043
04 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการเฉพาะกิจพยาบาลวิชาชีพ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1044
01 เมษายน 2565
รายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ
/15
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1045
01 เมษายน 2565
รายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก
/25
รัชนี ศรีชาติ
1046
01 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการเฉพาะกิจตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์
/30
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1047
31 มีนาคม 2565
ประชุมเครือข่ายควบคุมโีรค
/20
ปวีณา บุญมี
1048
31 มีนาคม 2565
ประชุม กวป
/80
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1049
30 มีนาคม 2565
ประชุมเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เดือนมีนาคม 2565
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1050
30 มีนาคม 2565
สัมภาษณ์ รองจันทนา/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
/5
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1051
30 มีนาคม 2565
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
/100
ฉลาด คงสา
1052
29 มีนาคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 18
/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1053
29 มีนาคม 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข.
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1054
29 มีนาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 5
/10
พิเชฐ ดาวสุข
1055
28 มีนาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566
/25
รัชนี ศรีชาติ
1056
28 มีนาคม 2565
องค์กรแห่งความสุข (เทศกาลสงกรานต์)
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1057
27 มีนาคม 2565
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิต น้ำ น้ำแข็งและน้ำแร่ธรรมชาติ
/30
แสนพร ศรียารัณย
1058
25 มีนาคม 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 5/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1059
24 มีนาคม 2565
ประชุม คทง.สารนิเทศ
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1060
24 มีนาคม 2565
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1061
24 มีนาคม 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 5/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1062
24 มีนาคม 2565
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับราชการ
/80
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1063
23 มีนาคม 2565
แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19
/10
อรนิดา อบเชย
1064
23 มีนาคม 2565
ประชุม HI/CI
/15
ภาสกร โสมนัส
1065
23 มีนาคม 2565
อบรมโครงการ ITA
/40
นิลรุ่ง คงอาศัย
1066
23 มีนาคม 2565
ประชุมแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
1/70
จารุณี ศราภัยวานิช
1067
22 มีนาคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 17
/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1068
21 มีนาคม 2565
ประชุมทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว
/20
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1069
21 มีนาคม 2565
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ผ่านระบบ Remote Audit
/3
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1070
18 มีนาคม 2565
ประชุมคระทำงานสารนิเทศ สสจ.ประจวบฯ
/22
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1071
18 มีนาคม 2565
รับคณะตรวจเยี่ยมตาม kpi ด้านสุขาภิบาลอาหาร จากสำนักสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
/20
ภาสกร โสมนัส
1072
18 มีนาคม 2565
รับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพฯ
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1073
18 มีนาคม 2565
ประชุมงานสุขภาพจิต
/60
จารุณี ศราภัยวานิช
1074
17 มีนาคม 2565
รับสมัครคัดเลือกพยาบาล จพ.ทันต นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1075
17 มีนาคม 2565
การประชุมผู้ประกอบการ เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
/40
พิเชฐ ดาวสุข
1076
16 มีนาคม 2565
คัดเลือก/ประกวด ตำบล LTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุสุขภาพ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1077
16 มีนาคม 2565
ปฐมนิเทศพนง.ราชการเฉพาะกิจ
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1078
16 มีนาคม 2565
คัดเลือก/ประกวด ตำบล LTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุสุข?? าพ
/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1079
16 มีนาคม 2565
คัดเลือก/ประกวด ตำบล LTC/CM/CG/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุสุขภาพ
/30
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1080
16 มีนาคม 2565
รับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพฯ
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1081
15 มีนาคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 16
/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1082
15 มีนาคม 2565
ประชุมกำหนดตำแหน่ง รพ.สต (Zoom meeting)
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
1083
15 มีนาคม 2565
ประชุม คกก.ตรวจสอบบัญชี และคกก.ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการ
18/30
พรรทิภา คำแก้ว
1084
14 มีนาคม 2565
ประชุมทีมประเมิน รพ.สต.
/20
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1085
14 มีนาคม 2565
ประชุม อวช เภสัชกร
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1086
14 มีนาคม 2565
รับสมัครคัดเลือกช้าราชการ แพทย์แผนไทย นักเทคนิคการแพทยื จพ.ทันต
/40
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1087
11 มีนาคม 2565
ประชุมแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ
1/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1088
10 มีนาคม 2565
(รองคมสัน) ประชุมโยธาจังหวัด
/12
พิริยา แสงเดช
1089
09 มีนาคม 2565
เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19
/5
นางสาวอัญชิสา วงษ์สวรรค์
1090
08 มีนาคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 15
/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1091
08 มีนาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการ อวช เภสัช
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1092
08 มีนาคม 2565
ประชุม
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1093
07 มีนาคม 2565
สอบคัดเลือกพนง.ราชการเฉพาะกิจ 17 อัตรา
/30
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1094
07 มีนาคม 2565
ประชุมแนวทางการดำเนอนงานมาตรฐานบริการสุขภาพ 9
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1095
07 มีนาคม 2565
สอบคัดเลือกพนง.ราชการเฉพาะกิจ 17 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1096
04 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
1/100
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1097
03 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
7/100
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1098
03 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1099
02 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1100
02 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1101
02 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1102
02 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1103
01 มีนาคม 2565
ประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
/15
ยุทธศาสตร์ IT
1104
01 มีนาคม 2565
สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
/6
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
1105
01 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1106
01 มีนาคม 2565
ตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1107
01 มีนาคม 2565
ประชุมซักซ้อมการเตรียมข้อมูลและการนำเสนอผลงานรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)
1/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1108
28 กุมภาพันธ์ 2565
เข้าร่วมการตรวจราชการประเด็นติดตามการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Cisco WebeX
/5
วรัญญา มังกรแก้ว
1109
28 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/40
นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
1110
28 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมซักซ้อมตรวจประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.ปี65
/25
พีระพรรณ์ ทัศนา
1111
25 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
/17
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1112
25 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษ กุมภาพันธ์
/5
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1113
25 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมซักซ้อมการเตรียมข้อมูลและการนำเสนอผลงานรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1)
1/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1114
24 กุมภาพันธ์ 2565
ซักซ้อมนำเสนอผลงาน
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1115
24 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1116
24 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัครพนง.ราชการเฉพาะกิจ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1117
24 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1118
24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวด อสม. ระดับประเทศ
/35
วิชุดา ทอดสนิท
1119
23 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1120
23 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH.Board) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
16/45
ขวัญตา เยื่อใย
1121
22 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 4/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1122
22 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 14
/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1123
22 กุมภาพันธ์ 2565
การบริหารจัดการวัคซีน
/10
วริษา สวัสดี
1124
22 กุมภาพันธ์ 2565
เตรียมประกวด อสม.ชาติ
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1125
22 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลรายใหม่ ครั้งที่ 1/2565
/15
พิเชฐ ดาวสุข
1126
21 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมผู้รับผิดชอบศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย Refer จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1127
21 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคกก.สอบคัดเลือกพนง.ราชการเฉพาะกิจ 17 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1128
17 กุมภาพันธ์ 2565
เตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ระดับชาติ
/30
วิชุดา ทอดสนิท
1129
17 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลรายใหม่ ครั้งที่ 1/2565
/12
พิเชฐ ดาวสุข
1130
17 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ปั่นสุข
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1131
16 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเตรียมความพร้แมประกวด อสม.ชาติ
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1132
16 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการ ราชทัณฑ์ปั่นสุข
/30
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1133
15 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 13
/30
ศรีรัตน์ กลิ่นเพย
1134
15 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคอม
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1135
15 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1136
14 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1137
11 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
/7
อรนิดา อบเชย
1138
11 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมวัยทำงาน
/20
ฉลาด คงสา
1139
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมพัสดุ รพ หห
/10
มนตรี สุนทโรวิทย์
1140
10 กุมภาพันธ์ 2565
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
พรรทิภา คำแก้ว
1141
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.25
50/50
สุทธนภ ศรีทอง
1142
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน (LAB, X-ray) 1/65
/6
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1143
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1144
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1145
08 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 11
/60
ปวีณา บุญมี
1146
08 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมปลดกัญชาจากยาเสพติด
/5
อรนิดา อบเชย
1147
08 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตำบล LTC
6/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1148
07 กุมภาพันธ์ 2565
พิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชา
/7
อรนิดา อบเชย
1149
03 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
สุทธนภ ศรีทอง
1150
02 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (PM วัยรุ่น)
/30
สุทธนภ ศรีทอง
1151
02 กุมภาพันธ์ 2565
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการเฉพาะกิจ (นวก.การเงินฯ/รพ.บางสะพาน)
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1152
02 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนตำบลจัดการ คุณภาพชีวิต
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1153
01 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 10/2565
/60
ปวีณา บุญมี
1154
01 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
/5
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1155
31 มกราคม 2565
ประชุมเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เดือนมกราคม 2565
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1156
28 มกราคม 2565
ประชุม คกก.บริหาร สสจ.ปข.
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1157
28 มกราคม 2565
ประชุมวัยเรียน
/20
ฉลาด คงสา
1158
28 มกราคม 2565
ประชุม SP sepsis
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1159
27 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการกัญชง
/15
แสนพร ศรียารัณย
1160
27 มกราคม 2565
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การทำ อวช
/6
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1161
27 มกราคม 2565
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การทำ อวช
/8
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1162
27 มกราคม 2565
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1163
27 มกราคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
17/25
ขวัญตา เยื่อใย
1164
26 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 9/2565
/30
ปวีณา บุญมี
1165
26 มกราคม 2565
ประชุมกรรมการเงินกู้ 3/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1166
26 มกราคม 2565
แถลงข่าวสถานการณ์โควิด ประจำสัปดาห์
/8
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1167
26 มกราคม 2565
ประชุม งาน อสม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1168
25 มกราคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 6/2565
/60
ปวีณา บุญมี
1169
25 มกราคม 2565
ประชุม ผ่านระบบ Zoom กองโรคจากการประกอบอาชีพ
/25
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1170
25 มกราคม 2565
ประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
/10
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1171
24 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก สสจ.ปข. ครั้งที่ 2/2565
/15
พิริยา แสงเดช
1172
24 มกราคม 2565
ประชุม พชอ. UCCARE
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1173
21 มกราคม 2565
ประชุม
/15
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1174
20 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3/2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1175
20 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1176
20 มกราคม 2565
ประชุมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน (LAB, X-ray)
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1177
19 มกราคม 2565
พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่
/10
วริษา สวัสดี
1178
19 มกราคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ PM กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
10/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1179
19 มกราคม 2565
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
/50
ฉลาด คงสา
1180
18 มกราคม 2565
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1181
18 มกราคม 2565
ประชุมทีม Operation
/10
ปวีณา บุญมี
1182
18 มกราคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 5/2565
/60
ปวีณา บุญมี
1183
18 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการเรือนจำ
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1184
17 มกราคม 2565
ประชุม(งาน อสม)
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1185
17 มกราคม 2565
ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
/30
วรัญญา มังกรแก้ว
1186
17 มกราคม 2565
ประชุม
/12
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1187
14 มกราคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1188
14 มกราคม 2565
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
/3
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1189
14 มกราคม 2565
ประชุม
1/20
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1190
13 มกราคม 2565
ประชุมแนวทางการดูแลและการให้บริการHome isolation ในหน่วยบริการ
/10
ขวัญตา เยื่อใย
1191
13 มกราคม 2565
ประชุมSP สาขาหลอดเลือดสมอง
/10
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1192
13 มกราคม 2565
สคร.5 ติดตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
/10
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1193
12 มกราคม 2565
ประกวด อสม.เขต ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1194
12 มกราคม 2565
ประกวด อสม.เขต,?? าค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1195
12 มกราคม 2565
ประกวด อสม. ระดับภาค
/40
วิชุดา ทอดสนิท
1196
11 มกราคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 4/2565
/60
ปวีณา บุญมี
1197
11 มกราคม 2565
ประชุม คกก.สอบสวน
/6
มนตรี สุนทโรวิทย์
1198
11 มกราคม 2565
ประชุม อวช นวก
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1199
11 มกราคม 2565
ประชุม คกก.สอบสวน
/6
มนตรี สุนทโรวิทย์
1200
10 มกราคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่​ 3​ /65
/20
ปวีณา บุญมี
1201
10 มกราคม 2565
ประกวดอสม. เขต ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1202
10 มกราคม 2565
ประกวด อสม. ระดับภาค
/40
วิชุดา ทอดสนิท
1203
07 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหาารทรัพยากรบุคคล
/20
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1204
07 มกราคม 2565
ประชุม
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1205
06 มกราคม 2565
ประกวด อสม. ระดับภาค
/40
วิชุดา ทอดสนิท
1206
06 มกราคม 2565
ประกวดอสม.เขต ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1207
06 มกราคม 2565
ประกวด อสม.เขต/ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1208
05 มกราคม 2565
ประชุมระบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยโควิด19
/5
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1209
05 มกราคม 2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1210
05 มกราคม 2565
ประชุม อวช นักวิชาการสาธารณสุข
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1211
04 มกราคม 2565
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1/2565
/30
ปวีณา บุญมี
1212
30 ธันวาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1213
29 ธันวาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 58
/50
ปวีณา บุญมี
1214
29 ธันวาคม 2564
ประชุมอ่านอวช. สายงานแพทย์
/5
เบญจวรรณ ยอดเชื้อ
1215
29 ธันวาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อม อสม ประกวดระดับเขต ภาค
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1216
29 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมฯ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1217
28 ธันวาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 57
/60
ปวีณา บุญมี
1218
28 ธันวาคม 2564
ประชุม คกก.สอบสวน
/5
มนตรี สุนทโรวิทย์
1219
28 ธันวาคม 2564
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1220
28 ธันวาคม 2564
ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน
/40
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1221
27 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ QA
/20
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1222
27 ธันวาคม 2564
ประชุมงานสุขศึกษา
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1223
27 ธันวาคม 2564
ปินปรับปรุง
/1
ยุทธศาสตร์ IT
1224
24 ธันวาคม 2564
ประชุมกรรมการเงินกู้ 2/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1225
24 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะทำงานตรวจรับพัสดุ
/20
พิริยา แสงเดช
1226
24 ธันวาคม 2564
ประชุมSP สาขา Sepsis
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1227
24 ธันวาคม 2564
ประชุมแนวทางการประเมิน UCCARE (พชอ.) ผ่านระบบ Cl UCCARE
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1228
24 ธันวาคม 2564
ประชุมยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
สุทธนภ ศรีทอง
1229
23 ธันวาคม 2564
ประชุมประจำเดือน 2/2565
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1230
23 ธันวาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1231
22 ธันวาคม 2564
จัดแถลงข่าว สถานการณ์โควิดวิด-19 ประจำสัปดาห์
/20
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
1232
22 ธันวาคม 2564
ซ่อมกีฤาสี
/20
วรวิทย์ แซ่ซิ้ม
1233
22 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะทำงานธรรม?? ิบาล
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1234
22 ธันวาคม 2564
ประชุมQA การพยาบาล
/10
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1235
22 ธันวาคม 2564
ประชุมกีฬาสี
/20
ยุวดี จ่าบาล
1236
21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 56
/60
ปวีณา บุญมี
1237
21 ธันวาคม 2564
กรรมการระดับเขต
/4
สมเนตร ทองอยู่
1238
21 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาวุโส
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1239
21 ธันวาคม 2564
ประชุมสาขาปลูกถ่าย
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1240
21 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการอาวุโส
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1241
20 ธันวาคม 2564
กิจกรรมกีฬา สีน้ำเงิน
/20
วริษา สวัสดี
1242
20 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ อาวุโล
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1243
20 ธันวาคม 2564
ประชุมคณกรรมการ อวล. คณะทำงาน GREEN & CLEAN Hospital และคณะทำงาน SHA+
/35
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1244
19 ธันวาคม 2564
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภค น้ำแข็งและน้ำแร่
/50
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1245
17 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขต 5
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1246
17 ธันวาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมกีฬา สสจ.ปข. (สีน้ำเงิน)
/20
วริษา สวัสดี
1247
17 ธันวาคม 2564
ประชุมกีฬาสี ชมพู
/29
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
1248
17 ธันวาคม 2564
ประชุมสีเลือดนก
/20
วไลลักษณ์ เอมโอ
1249
17 ธันวาคม 2564
ประชุม อวช zoom
/5
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1250
16 ธันวาคม 2564
ประชุมกิจกรรมกีฬาสี สสจ.ปข
/25
พิริยา แสงเดช
1251
16 ธันวาคม 2564
ประชุม อวช เภสัชกร
/4
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1252
16 ธันวาคม 2564
ประชุมสมัชชา
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1253
15 ธันวาคม 2564
ประชุมเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
/45
สุทธิ วิเชียรฉาย
1254
15 ธันวาคม 2564
ประชุมสมัชชา
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1255
14 ธันวาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 55
/20
ปวีณา บุญมี
1256
14 ธันวาคม 2564
เตรียมประกวด อสม.เขต ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1257
14 ธันวาคม 2564
เตรียมประกวด อสม.เขต ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1258
14 ธันวาคม 2564
ประกวด อสม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1259
13 ธันวาคม 2564
ประชุมผู้ประสานงานSP
/6
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1260
13 ธันวาคม 2564
ประชุม​Zoom​ พฤติกรรมสุขภาพ
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1261
09 ธันวาคม 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA พ.ศ. 2565
/25
นิลรุ่ง คงอาศัย
1262
09 ธันวาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1263
08 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกัญชงครั้งที่ 1/2565
/10
พิเชฐ ดาวสุข
1264
08 ธันวาคม 2564
แถลงข่าวสถานการณ์ Covid 19 รายสัปดาห์
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1265
08 ธันวาคม 2564
ประชุมกีฬาสี สสจ.ปข.
/20
พิริยา แสงเดช
1266
08 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ม. 41 ครั้งที่ 2/2565
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1267
07 ธันวาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 54
/60
ปวีณา บุญมี
1268
07 ธันวาคม 2564
เตรียมประกวด อสม.เขต ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1269
07 ธันวาคม 2564
เตรียมประกวด อสม.เขต ภาค
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1270
03 ธันวาคม 2564
ประชุมทีมกพด.เขต5 เพื่อเตรียมวางแผนดำเนินโครงการกพด. เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2565
/5
วรัญญา มังกรแก้ว
1271
03 ธันวาคม 2564
คปสจ.
/25
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1272
03 ธันวาคม 2564
ตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
/2
เบญจวรรณ ยอดเชื้อ
1273
02 ธันวาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1274
01 ธันวาคม 2564
ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
/20
สุทธนภ ศรีทอง
1275
30 พฤสจิกายน 2564
สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1276
29 พฤสจิกายน 2564
สอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1277
28 พฤสจิกายน 2564
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิต น้ำบริโภคฯ น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชาติ
/50
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1278
26 พฤสจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 1-65
/23
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1279
26 พฤสจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 1/2565
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1280
26 พฤสจิกายน 2564
ประชุมQA
/5
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1281
25 พฤสจิกายน 2564
ประชุม
1/5
วิชุดา ทอดสนิท
1282
25 พฤสจิกายน 2564
รับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ
/20
สุทธิ วิเชียรฉาย
1283
24 พฤสจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
/3
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
1284
24 พฤสจิกายน 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 52
/60
ปวีณา บุญมี
1285
24 พฤสจิกายน 2564
แถลงข่าวฯ
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1286
24 พฤสจิกายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Application Pink Book (video Conference)
/5
ขวัญตา เยื่อใย
1287
24 พฤสจิกายน 2564
แถลงข่าวฯ
/10
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1288
23 พฤสจิกายน 2564
ประชุมผู้รับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ครั้งที่ 1/2565
/25
สุทธิ วิเชียรฉาย
1289
23 พฤสจิกายน 2564
ประชุมการรายงานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านโปรแกรม Webex Meeting number : ๒๕๑๑ ๐๐๖ ๔๘๖๗ Password : ๑๒๓๔๕
/4
นภาลัย เกิดเรียน
1290
18 พฤสจิกายน 2564
ประชุมการดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อสรรหาพนง.ราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1291
18 พฤสจิกายน 2564
ประชุม
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1292
17 พฤสจิกายน 2564
ตรวจสอบเอกสารปิดงบโครงการสนับสนุนการสรรหาและพัฒนากระบวนการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตที่ 5
/5
อภิษฐาภรณ์ มูลคำ
1293
17 พฤสจิกายน 2564
ประชุมขับเคลื่อนบริการที่จำเป็นสู่ชุดสิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ (video Conference)
/5
ขวัญตา เยื่อใย
1294
15 พฤสจิกายน 2564
ประชุม กลุ่มงาน
/8
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1295
12 พฤสจิกายน 2564
เตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญ
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1296
12 พฤสจิกายน 2564
ประชุมกลุ่มงานกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1297
12 พฤสจิกายน 2564
เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
/20
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1298
11 พฤสจิกายน 2564
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1299
11 พฤสจิกายน 2564
ประชุม
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1300
10 พฤสจิกายน 2564
ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
/7
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1301
10 พฤสจิกายน 2564
ประคณะกรรมการQA เขต 5
/3
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1302
09 พฤสจิกายน 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 50/2564
/60
ปวีณา บุญมี
1303
09 พฤสจิกายน 2564
ประชุมชี้แจ้งแผนการตรวจราชการปี2565
/20
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1304
05 พฤสจิกายน 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1305
04 พฤสจิกายน 2564
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน วัยเรียน วัยรุ่น
/5
สุทธนภ ศรีทอง
1306
03 พฤสจิกายน 2564
ประชุม คปสอ
/50
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1307
03 พฤสจิกายน 2564
ประชุม
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1308
02 พฤสจิกายน 2564
ประชุม PMQA
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1309
29 ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจง พชอ.
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1310
29 ตุลาคม 2564
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
/25
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1311
28 ตุลาคม 2564
ประชุม คคก.บริหาร สสจ.ปข.
/25
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1312
28 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
/15
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1313
28 ตุลาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1314
28 ตุลาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1315
26 ตุลาคม 2564
++เรียนเชิญร่วมประชุม++ Video Conference : Cisco WebEx วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. หัวข้อประชุม : การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมว
/5
วรัญญา มังกรแก้ว
1316
26 ตุลาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่ 47/2564
/50
ปวีณา บุญมี
1317
26 ตุลาคม 2564
Meeting
/9
สมเนตร ทองอยู่
1318
26 ตุลาคม 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประชุมกลุ่มงานฯ
/20
วรวิทย์ แซ่ซิ้ม
1319
25 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1320
20 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ที่ได้รับสนับสนุนจาก ศอ.5
/20
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1321
20 ตุลาคม 2564
ประชุมพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1322
20 ตุลาคม 2564
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1323
20 ตุลาคม 2564
ประชุมมอบ ATK จากศูนย์อนามัยที่ 5
/20
ภาสกร โสมนัส
1324
20 ตุลาคม 2564
ประชุมการจัดทำฐานข้อมูล Thaiphc
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1325
20 ตุลาคม 2564
ประชุม คกก.กองอำนวยกาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
/5
วริษา สวัสดี
1326
19 ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565
/10
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1327
19 ตุลาคม 2564
ประชุม คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1328
18 ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565
/10
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1329
17 ตุลาคม 2564
สอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคฯ น้ำแข็งและน้ำแร่ธรรมชาติ
/50
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1330
15 ตุลาคม 2564
ประชุมสรุปงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
/10
ธิดารัตน์ คงทัพ
1331
15 ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
/8
ภาสกร โสมนัส
1332
14 ตุลาคม 2564
ประชุม Case Management
/40
ฉลาด คงสา
1333
14 ตุลาคม 2564
ประชุม Zoom CM
/10
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1334
14 ตุลาคม 2564
ประชุมแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
/10
ภาสกร โสมนัส
1335
14 ตุลาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1336
12 ตุลาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 44
/50
ปวีณา บุญมี
1337
11 ตุลาคม 2564
ประชุม ทัม Operation
/30
ปวีณา บุญมี
1338
11 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบ Zoom
/12
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1339
08 ตุลาคม 2564
แผนรายได้ค่าใช้จ่ายและจัดสรรกำไร ประจำปี
/15
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1340
08 ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/5
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1341
07 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกัญชง
/5
พิเชฐ ดาวสุข
1342
06 ตุลาคม 2564
หารือเรื่องเปิดเมืองฯ
/5
วริษา สวัสดี
1343
06 ตุลาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 43/2564
/30
ปวีณา บุญมี
1344
06 ตุลาคม 2564
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
/3
ขวัญตา เยื่อใย
1345
06 ตุลาคม 2564
ตรวจสอบบัญชี งานวัยรุ่น
/5
สุทธนภ ศรีทอง
1346
05 ตุลาคม 2564
ประชุมสรุปตัวชี้วัดกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1347
05 ตุลาคม 2564
ประชุมตัวชี้วัดกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1348
05 ตุลาคม 2564
ารอบรมแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal
/10
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
1349
05 ตุลาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1350
01 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกัญชง
/2
พิเชฐ ดาวสุข
1351
30 กันยายน 2564
ประชุมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโ?? คและเ?? สัชสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
/11
พิเชฐ ดาวสุข
1352
30 กันยายน 2564
ประชุม WebX (กระทรวง)
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1353
29 กันยายน 2564
เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานผู้รับจ้างขอส่งมอบงาน งวดที่ 3
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1354
29 กันยายน 2564
ประชุม อสม. พร้อมบอกต่อ ATK
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1355
28 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาตร์
/25
นุจรี ยะก๊บ
1356
28 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
/25
นุจรี ยะก๊บ
1357
28 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาตร์
/25
นุจรี ยะก๊บ
1358
28 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาตรื
/25
นุจรี ยะก๊บ
1359
28 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
/100
นุจรี ยะก๊บ
1360
28 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
/25
นุจรี ยะก๊บ
1361
27 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
/100
นุจรี ยะก๊บ
1362
27 กันยายน 2564
ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
/25
นุจรี ยะก๊บ
1363
27 กันยายน 2564
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
/25
นุจรี ยะก๊บ
1364
27 กันยายน 2564
สอบสัมภาษณ์พกส. 4 อัตรา รพ.ปราณบุรี/บางสะพาน/สสอ.สามร้อยยอด
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1365
23 กันยายน 2564
,meeting
/5
สมเนตร ทองอยู่
1366
23 กันยายน 2564
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พนง.ราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1367
23 กันยายน 2564
ประชุม WebX (กระทรวง)
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1368
23 กันยายน 2564
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 อัตรา
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1369
22 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการกัญชงครั้งที่ 4/2564
/7
พิเชฐ ดาวสุข
1370
21 กันยายน 2564
ประชุม CFO เขต
/4
พรรทิภา คำแก้ว
1371
20 กันยายน 2564
ประชุมทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาฯ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 โควตา จ.ประจวบฯ (ZOOM)
/55
รัชนี ศรีชาติ
1372
20 กันยายน 2564
ประชุมทีมกพด.เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex
/4
ขวัญตา เยื่อใย
1373
20 กันยายน 2564
ประชุมอาสารอบรู้สุขภาพ
/20
ฉลาด คงสา
1374
17 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 11/2564
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1375
16 กันยายน 2564
ประชุม zoom คณะกรรมการ บค.
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1376
16 กันยายน 2564
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1377
16 กันยายน 2564
ประชุม WebX (กระทรวง)
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1378
15 กันยายน 2564
ชี้แจงการทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาจากเงินบำรุงของหน่วยบริการฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (ระบบZOOM)
/55
รัชนี ศรีชาติ
1379
15 กันยายน 2564
ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย
/8
สมเนตร ทองอยู่
1380
15 กันยายน 2564
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 5
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1381
14 กันยายน 2564
ประชุม
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1382
14 กันยายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดสอบ ATK
/5
ณัฐภรณ์ พรมเงิน
1383
13 กันยายน 2564
ประชุม
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1384
12 กันยายน 2564
จัดสอบความรู้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำ น้ำแข็งและน้ำแร่
/40
แสนพร ศรียารัณย
1385
10 กันยายน 2564
.ประชุมกลุ่ม
/7
สมเนตร ทองอยู่
1386
10 กันยายน 2564
ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
/8
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1387
09 กันยายน 2564
ประชุมซูมกับกรม
/3
สมเนตร ทองอยู่
1388
09 กันยายน 2564
ประชุมการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร ZOOM
/5
วริษา สวัสดี
1389
09 กันยายน 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1390
07 กันยายน 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 38/2564
/60
ปวีณา บุญมี
1391
07 กันยายน 2564
ประชุม
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1392
06 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก
/25
สุทธิ วิเชียรฉาย
1393
06 กันยายน 2564
ประชุมเรื่องพืชกระท่อมผ่านระบบzoom
/7
สมเนตร ทองอยู่
1394
03 กันยายน 2564
ประชุม คกก.จัดแผนยุทธ์ฯ ครั้งที่ 4/2564
/30
สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์
1395
03 กันยายน 2564
ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและขับเคลื่อนนโยบายการใช้กัญชา
/5
วริษา สวัสดี
1396
03 กันยายน 2564
ประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมฯ
/10
สุทธนภ ศรีทอง
1397
03 กันยายน 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1398
02 กันยายน 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1399
01 กันยายน 2564
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
/6
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1400
01 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมกัญชง
/2
พิเชฐ ดาวสุข
1401
01 กันยายน 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1402
01 กันยายน 2564
ประชุม
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1403
31 สิงหาคม 2564
ประชุมรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ในประเทศไทย
/5
ขวัญตา เยื่อใย
1404
31 สิงหาคม 2564
จองห้องประชุม (ท่องเที่ยวประสานขอใช้โดยตรงกับ นพ.สสจ.)
/10
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
1405
30 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม.ดีเด่น ปี2564
/5
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1406
30 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1407
27 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
/5
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1408
27 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม.
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1409
26 สิงหาคม 2564
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักวิทย์ฯ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1410
26 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
/5
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1411
26 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม
/30
วิชุดา ทอดสนิท
1412
26 สิงหาคม 2564
ประชุม WebX
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1413
25 สิงหาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อม อสม.
/5
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1414
25 สิงหาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ
/50
ปวีณา บุญมี
1415
25 สิงหาคม 2564
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงตำแหน่งนักวิทย์ฯ
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1416
25 สิงหาคม 2564
อบรมโปรแกรม พตส. VDO Conference
/5
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1417
24 สิงหาคม 2564
ประชุมอ่านอวชเขต
/10
เบญจวรรณ ยอดเชื้อ
1418
24 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
/5
สุทธิ วิเชียรฉาย
1419
24 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
/5
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1420
24 สิงหาคม 2564
ประกวด อสมดีเด่นระดับจังหวัด
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1421
23 สิงหาคม 2564
ประชุมงบลงทุน
/4
นุจรี ยะก๊บ
1422
20 สิงหาคม 2564
ประชุมเงินกู้ 10/64
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1423
20 สิงหาคม 2564
อ่านแบบประเมิน 2 ราย
/7
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1424
20 สิงหาคม 2564
ประชุม
/10
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1425
19 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 10/2564
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1426
19 สิงหาคม 2564
ระชุม WebX
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1427
18 สิงหาคม 2564
สรุปเตรียมการจัดกิจกรรม องค์กรแห่งความสุข
/15
ยุวดี จ่าบาล
1428
18 สิงหาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้บที่ 33/2564
/60
ปวีณา บุญมี
1429
18 สิงหาคม 2564
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ
/5
วริษา สวัสดี
1430
18 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกัญชง
/2
พิเชฐ ดาวสุข
1431
17 สิงหาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1432
17 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกกรมการกัญชง ครั้งที่ 3/2564
/10
พิเชฐ ดาวสุข
1433
16 สิงหาคม 2564
ประชุม
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1434
13 สิงหาคม 2564
ประชุม Palliative ( ออนไลน์ )
1/5
นางสาวชุภคิณี มุ่งดี
1435
13 สิงหาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1436
11 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ZOOM
/4
วริษา สวัสดี
1437
11 สิงหาคม 2564
ประกวด ชมรมผู้สูงอายุ
/20
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1438
11 สิงหาคม 2564
ประกวดตำบล LTC /CM/Cg
/50
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1439
11 สิงหาคม 2564
ประกวดตำบล นวตกรรม / ผู้สูงอายุสุข?? าพดี
/20
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1440
10 สิงหาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 32/64
/60
ปวีณา บุญมี
1441
10 สิงหาคม 2564
ประชุม Webex กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1442
09 สิงหาคม 2564
ประชุมฝ่าย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1443
08 สิงหาคม 2564
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำ น้ำแข็งและน้ำแร่
/45
อุมาภรณ์ ภิญโญ
1444
05 สิงหาคม 2564
ประกวด อสม.
/50
วิชุดา ทอดสนิท
1445
05 สิงหาคม 2564
ประชุม WebX
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1446
05 สิงหาคม 2564
ประชุมฝ่าย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1447
03 สิงหาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 30/2564
/50
ปวีณา บุญมี
1448
03 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์รปะจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 รอบ 2
/15
รัชนี ศรีชาติ
1449
03 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกัญชง
/2
พิเชฐ ดาวสุข
1450
30 กรกฎาคม 2564
กวป.
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1451
29 กรกฎาคม 2564
นัดตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงอาคารชั้นล่างเป็นห้องแพทย์แผนไทย
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1452
29 กรกฎาคม 2564
ประชุมการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
/5
ขวัญตา เยื่อใย
1453
29 กรกฎาคม 2564
ประชุม WebEX
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1454
27 กรกฎาคม 2564
ประชุมชี้แจงการทำบัญชี พชอ.
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1455
23 กรกฎาคม 2564
สอบข้อเขียนพนง.ราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา
/40
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1456
23 กรกฎาคม 2564
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1457
23 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะกรรมประเมินผลตำบล LTC
/15
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1458
23 กรกฎาคม 2564
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในด้านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (แบบออนไลน์)
/10
นิลรุ่ง คงอาศัย
1459
22 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1460
22 กรกฎาคม 2564
ประชุม WebEx
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1461
22 กรกฎาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ พกส 7 อัตรา
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1462
21 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 9/2564
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1463
21 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
สุทธนภ ศรีทอง
1464
21 กรกฎาคม 2564
ประชุมการดูแลรักษาแบบ home isolation
/5
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1465
20 กรกฎาคม 2564
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ( Web Conference)
/3
ขวัญตา เยื่อใย
1466
20 กรกฎาคม 2564
อ่านแบบประเมิน จพ. สธ จำนวน 3 ราย
/10
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1467
19 กรกฎาคม 2564
ประชุมความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยรุ่น เขต 5
1/6
สุทธนภ ศรีทอง
1468
19 กรกฎาคม 2564
ประชุมเรื่องการจัดการกำลังคนในระบบEOC
/5
สมเนตร ทองอยู่
1469
18 กรกฎาคม 2564
จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำ น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชาติ
1/45
อุมาภรณ์ ภิญโญ
1470
16 กรกฎาคม 2564
ประชุมงานผู้ป่วยฯ
/25
จารุณี ศราภัยวานิช
1471
15 กรกฎาคม 2564
ประชุม WebEx
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1472
15 กรกฎาคม 2564
สอบคัดเลือก
/20
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1473
15 กรกฎาคม 2564
ประชุมคัดเลือก
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1474
14 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 27/2564
/50
ศุภมาศ สุขกันตะ
1475
14 กรกฎาคม 2564
ประชุมคัดเลือก ผอ รพ สต
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1476
14 กรกฎาคม 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1477
13 กรกฎาคม 2564
ประชุมทีมวางแผนเตรียมดำเนินงานกพด.เขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
/3
วลิต
1478
13 กรกฎาคม 2564
ประชุมคัดเลือกชำนาญการพิเศษ
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1479
13 กรกฎาคม 2564
ประชุมงานสุขภาพจิต
/50
สุทธนภ ศรีทอง
1480
12 กรกฎาคม 2564
ประชุมปฐมภูมิ
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1481
12 กรกฎาคม 2564
ประชุมแนวทางการดำเนินงานฆ่าตัวตาย
/50
จารุณี ศราภัยวานิช
1482
09 กรกฎาคม 2564
ประชุมกลุ่มกฎหมาย
/4
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1483
09 กรกฎาคม 2564
ประชุมนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล
/10
พิเชฐ ดาวสุข
1484
09 กรกฎาคม 2564
ประชุมการตรวจและรับการตรวจประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (webex)
/5
เบญจวรรณ ยอดเชื้อ
1485
09 กรกฎาคม 2564
ประชุมการขออนุญาตกัญชง
/5
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1486
08 กรกฎาคม 2564
ประชุมนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล
/10
พิเชฐ ดาวสุข
1487
08 กรกฎาคม 2564
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ และนวก.สธ.
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1488
08 กรกฎาคม 2564
ประชุมหัวหน้างานประกันระดับอำเภอ
/5
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1489
08 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะทำงานSPสาขารับและส่งต่อ
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1490
07 กรกฎาคม 2564
สอบสัมภาษณ์พนง.ราชการ
/30
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1491
06 กรกฎาคม 2564
สอบข้อเขียนพนง.ราชการ 2อัตรา
/30
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1492
06 กรกฎาคม 2564
ประชุม​ อสม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1493
06 กรกฎาคม 2564
ประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และ พอ.สว.
/25
สุทธนภ ศรีทอง
1494
02 กรกฎาคม 2564
ประชุม PM กลุ่มวัยสูงอายุ
/20
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1495
01 กรกฎาคม 2564
ประชุมกลุ่มงานฯ
/7
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1496
01 กรกฎาคม 2564
ประชุมWebEX
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1497
30 มิถุนายน 2564
กวป.
/40
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1498
30 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ด้านการแพทย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/25
สุทธนภ ศรีทอง
1499
29 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
/4
สมเนตร ทองอยู่
1500
29 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว
/30
วิชุดา ทอดสนิท
1501
29 มิถุนายน 2564
ประชุม Good Fractory ในสถานประกอบการ
/45
ฉลาด คงสา
1502
28 มิถุนายน 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 25/2564
/60
ปวีณา บุญมี
1503
28 มิถุนายน 2564
ประชุม
/10
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1504
28 มิถุนายน 2564
ประชุม อวช พยบ zoom
/8
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1505
25 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (Zoom)
/15
จิตรลดา จิตต์การุณย์
1506
25 มิถุนายน 2564
ประชุม Lab X-Ray
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1507
25 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการ Lab X-ray
/18
วิชุดา ทอดสนิท
1508
24 มิถุนายน 2564
ประชุมฝ่าย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1509
24 มิถุนายน 2564
ประชุมฝ่าย
/7
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1510
24 มิถุนายน 2564
ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทน (พ.ต.ส) VDO Conference
/5
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1511
24 มิถุนายน 2564
ประชุมWebEx
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1512
23 มิถุนายน 2564
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุภาพที่ 5
/4
วลิต
1513
23 มิถุนายน 2564
ประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
/8
ศิริพร อุคมเกษตรรัตน์
1514
23 มิถุนายน 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ
/60
ปวีณา บุญมี
1515
23 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการบริการพยาบาล
/25
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1516
22 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการ ม.41
/15
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1517
22 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการประเมินผลงาน อวช พยาบาล
/8
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1518
22 มิถุนายน 2564
ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมประเมินตนเอง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ ZooM
/10
นภาลัย เกิดเรียน
1519
21 มิถุนายน 2564
ประชุมงานสุขภาพจิต
/25
สุทธนภ ศรีทอง
1520
21 มิถุนายน 2564
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ
/5
พรรทิภา คำแก้ว
1521
18 มิถุนายน 2564
ประชุม
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1522
18 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตาและคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565
/15
รัชนี ศรีชาติ
1523
18 มิถุนายน 2564
ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
/12
รัชนี ศรีชาติ
1524
17 มิถุนายน 2564
ประชุม WebEx
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1525
17 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสุขภาพ สปสช เขต5 ผ่านระบบ ZOOM
/10
วรวิทย์ แซ่ซิ้ม
1526
16 มิถุนายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผ่านระบบ video conference
/3
ขวัญตา เยื่อใย
1527
16 มิถุนายน 2564
ประชุมอนุญาตสถานประกอบการให้เป็นไปตาม SOP
/10
พิเชฐ ดาวสุข
1528
16 มิถุนายน 2564
km day สาระนารู้จาก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)
/15
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1529
16 มิถุนายน 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 23/2564
/60
ปวีณา บุญมี
1530
16 มิถุนายน 2564
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการ
/20
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1531
15 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม. 41
/15
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1532
15 มิถุนายน 2564
ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
/12
รัชนี ศรีชาติ
1533
15 มิถุนายน 2564
อบรมการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เขตสุขภาพที่ 5
/4
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1534
14 มิถุนายน 2564
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
/4
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1535
14 มิถุนายน 2564
ประชุมติดตามการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
/6
วิชุดา ทอดสนิท
1536
11 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1537
10 มิถุนายน 2564
ประชุมรับตรวจราชการงานสุขภาพจิต รอบ 2 ปี 2564
/15
สุทธนภ ศรีทอง
1538
10 มิถุนายน 2564
ประชุมทางไกล WebEx
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1539
10 มิถุนายน 2564
ตรวจราชการ
/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1540
09 มิถุนายน 2564
ประชุมพิจารณาผลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1541
09 มิถุนายน 2564
ประชุมไข้หวัดใหญ่
/30
ปวีณา บุญมี
1542
09 มิถุนายน 2564
เตรียมรับผู้ตรวจ
/5
พรรทิภา คำแก้ว
1543
09 มิถุนายน 2564
ประชุมไข้หวัดใหญ่
/30
ปวีณา บุญมี
1544
08 มิถุนายน 2564
ประชุม
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1545
08 มิถุนายน 2564
ประชุมการจัดการโรงงาน
/50
ปวีณา บุญมี
1546
07 มิถุนายน 2564
ประชุมออนไลน์พัฒนาการเด็ก TEDA4I
/4
วลิต
1547
07 มิถุนายน 2564
พิจารณาผล ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
/16
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1548
04 มิถุนายน 2564
ประชุมตรวจราชการ
/30
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1549
02 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 21/2564
/50
กนกวรรณ จันทร์พรม
1550
02 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารการพยาบาล
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1551
02 มิถุนายน 2564
ประชุมนโยบาย 30บาท รักษาทุกที่
/4
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1552
01 มิถุนายน 2564
ขอเชิญประชุมปรับเพิ่มค่าตอบแทน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (ประชุม ZOOM)
/3
ปิยมาภรณ์ อิ่มทั่ว
1553
01 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะทำงานQA การพยาบาล
/45
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1554
01 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการCSO
/45
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1555
31 พฤษภาคม 2564
คปสจ.
/40
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1556
31 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะทำงานQA การพยาบาล
/458
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1557
31 พฤษภาคม 2564
สอบสัมภาษณ์พกส. รพ.ปราณบุรี (7อัตรา)
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1558
28 พฤษภาคม 2564
ประชุมชี้แจงการขยายสิทธิการเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ ผ่าน Cisco Webex Meeting
/5
สุทธิ วิเชียรฉาย
1559
28 พฤษภาคม 2564
ประชุมการบริหารจัดการวัคซีน ในเขตสุขภาพที่ 5
/10
ศุภมาศ สุขกันตะ
1560
28 พฤษภาคม 2564
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์
/5
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1561
27 พฤษภาคม 2564
ประชุม แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายบริการการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ covid19
/5
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1562
27 พฤษภาคม 2564
ประชุมทางไกลออนไลน์ WebEx
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1563
25 พฤษภาคม 2564
ประชุมชี้แจงปิดโครงการควบคุมสนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่าน Cisco Webex Meeting
/5
สุทธิ วิเชียรฉาย
1564
25 พฤษภาคม 2564
ประชุมพิจารณาการเปิดรับสมัครตำแหน่งประเภทวิชาการ (ผอ รพ สต) จำนวน 6 ตำแหน่ง
/10
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1565
25 พฤษภาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อ
/60
ปวีณา บุญมี
1566
25 พฤษภาคม 2564
ประชุมเรียนรู้ CFO
/5
พรรทิภา คำแก้ว
1567
25 พฤษภาคม 2564
ทันตแพทย์จบใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 (กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom
/3
ธีรดนย์ พงษ์เพชร
1568
24 พฤษภาคม 2564
ประชุม Conference กลุ่มวัยเรียน กรมอนามัย
/20
ฉลาด คงสา
1569
24 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
/10
สุทธิ วิเชียรฉาย
1570
24 พฤษภาคม 2564
ทันตแพทย์จบใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 (กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านโปรแกรม zoom
/3
ธีรดนย์ พงษ์เพชร
1571
21 พฤษภาคม 2564
ประชุมกรรมการเงินกู้
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1572
21 พฤษภาคม 2564
ประชุมยาเสพติด ผ่านระบบ Zoom
/10
สุทธิ วิเชียรฉาย
1573
21 พฤษภาคม 2564
อบอรมออนไลน์
/5
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
1574
20 พฤษภาคม 2564
ประชุมประจำเดือน
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1575
20 พฤษภาคม 2564
เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอสงวนสิทธิ์และขยายเวลาในการก่อสร้างอาคารแผนไทย
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1576
20 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน พ.ค. 64
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1577
20 พฤษภาคม 2564
ประชุมทางไกล WEbEx
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1578
20 พฤษภาคม 2564
อบรมออนไลน์
/5
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
1579
19 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
/5
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1580
19 พฤษภาคม 2564
ประชุม CFO เขต
/5
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1581
19 พฤษภาคม 2564
ประชุม อวช เภสัชกร
/7
ณิชชนันทน์ ตุ้มน้อย
1582
19 พฤษภาคม 2564
อบรมออนไลน์
/5
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
1583
18 พฤษภาคม 2564
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/60
ปวีณา บุญมี
1584
18 พฤษภาคม 2564
อบรมออนไลน์
/5
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
1585
18 พฤษภาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องม.41
/10
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1586
17 พฤษภาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการม.41
/10
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1587
17 พฤษภาคม 2564
อบรมออนไลน์
/5
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
1588
14 พฤษภาคม 2564
ประชุมยาเสพติด ผ่านระบบ zoom
/10
สุทธิ วิเชียรฉาย
1589
13 พฤษภาคม 2564
ประชุมแพทย์
/5
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1590
13 พฤษภาคม 2564
ประชุมทางไกลการดำเนินงานรณรงค์"อสม ทุกคนชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน"
/5
วิชุดา ทอดสนิท
1591
12 พฤษภาคม 2564
อบรมครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว ในระดับพื้นที่
/45
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1592
11 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ พชอ.
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1593
11 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานด้านโควิด ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1594
10 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลัง พชอม PCC /NPCC
/15
วิชุดา ทอดสนิท
1595
07 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 17-2564
/70
ศุภมาศ สุขกันตะ
1596
07 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้ปฏิบัติด้านโควิดรพ.ชุมชน
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1597
06 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานโควิดรพ.ชุมชน
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1598
06 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ ชมรม อสม.
/30
วิชุดา ทอดสนิท
1599
05 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการวินัยร้ายแรง
/8
อินทร์ธนัต ลิบลับ
1600
05 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานด้านโควิดรพ.ชุมชน
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1601
05 พฤษภาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. VDO Conference
/6
ฐิตารีย์ หูทิพย์
1602
03 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานด้านโควิคของรพ.ชุมชน
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1603
30 เมษายน 2564
คปสจ.
/20
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1604
29 เมษายน 2564
ประชุม คกก.โรคติดต่อ
/50
กนกวรรณ จันทร์พรม
1605
29 เมษายน 2564
กิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
/15
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1606
28 เมษายน 2564
ประชุม อวช พยาบาล 4/2564
/8
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1607
27 เมษายน 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/50
สุทธนภ ศรีทอง
1608
27 เมษายน 2564
ประชุมตำบลจัดการสุขภาพ
/40
วิชุดา ทอดสนิท
1609
26 เมษายน 2564
อ่านแบบประเมิน จพ.สธ. 1 ราย
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1610
26 เมษายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพชาวต่างชาติ
/30
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1611
26 เมษายน 2564
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
/15
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1612
23 เมษายน 2564
ประชุม CFO จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1613
23 เมษายน 2564
ประชุมโควตาวิสัญญีพยาบาล ปี2564
/5
วริษา สวัสดี
1614
23 เมษายน 2564
จัดทำสัญญาลาศึกษาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564
/25
รัชนี ศรีชาติ
1615
23 เมษายน 2564
อบรมครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว ในระดับพื้นที่
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1616
22 เมษายน 2564
ประชุมประจำเดือน 6/2564
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1617
22 เมษายน 2564
ประชุมคณะตรวจสอบบัญชี
/25
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1618
22 เมษายน 2564
อบรมครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว ในระดับพื้นที่
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1619
21 เมษายน 2564
คกก.สอบสวนวินัย
/4
มนตรี สุนทโรวิทย์
1620
21 เมษายน 2564
สอบสวนวินัย
/5
มนตรี สุนทโรวิทย์
1621
21 เมษายน 2564
กิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
/115
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1622
21 เมษายน 2564
ประชุม CFO จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/10
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1623
21 เมษายน 2564
อบรมครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว ในระดับพื้นที่
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1624
20 เมษายน 2564
ประชุมพิจารณาการจัดสรรโควตา พจบ.ปี 2565 และแพททย์เพิ่มพูนทักษะ 2564
/5
รัชนี ศรีชาติ
1625
20 เมษายน 2564
อบรมผู้บริหาร cfo
2/30
พรรทิภา คำแก้ว
1626
20 เมษายน 2564
ประกวดตำบล LTC/CM/Cg/นวตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุสุขภาพดี
/30
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1627
20 เมษายน 2564
ประกวดตำบล LTC/CM/Cg/นวัตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุสุขภาพดี
/80
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1628
20 เมษายน 2564
ประกวดตำบล LTC /CM/CG/นวตกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุสุขภาพดี
/20
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1629
19 เมษายน 2564
ประชุมคณะกรรมการนิเทศกองทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
พชรวรรณ จันทร์ทัพ
1630
08 เมษายน 2564
ประชุม zoom จองแทน
/10
กิตติพงษ์ อังอำนวยโชค
1631
08 เมษายน 2564
ประชุมทางไกล (WebEx Meeting) การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจรารจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
/6
สุทธิ วิเชียรฉาย
1632
08 เมษายน 2564
รับเครื่องราชย์ของสสจ.ประจวบฯและรพ.ประจวบฯ
/60
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1633
08 เมษายน 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมินตำบล LTC
/15
สุกัญญา เจียรวนานนท์
1634
08 เมษายน 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ท่านใช้ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการประชุมรับการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรร
/40
ไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
1635
07 เมษายน 2564
ประปุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด 19
/25
พิริยา แสงเดช
1636
07 เมษายน 2564
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดัน
/6
นัทะดารมย์ จันทร์อ่อน
1637
07 เมษายน 2564
ประชุม Video Conference
/5
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1638
07 เมษายน 2564
ประชุม Video Conference เรื่อง อสม.พร้อม ชวนคนไทยฉีดวัคซีน
/10
ปริศนา เทพประดิษฐ์
1639
07 เมษายน 2564
ประชุมวัฒนธรรม
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1640
05 เมษายน 2564
การประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด ระยะที่ 3 ผ่านระบบทางไกล
/10
สุทธิ วิเชียรฉาย
1641
02 เมษายน 2564
ประชุมการพัฒนาการปลุกกัญชาในโรงพยาบาลและรพสต
/6
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1642
02 เมษายน 2564
ประชุมเสริมสร้างการดำเนินการโรคไข้หวัดใหญ่
/20
ปวีณา บุญมี
1643
01 เมษายน 2564
(Webex) ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตาม MOU โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติฯ
/10
วริษา สวัสดี
1644
01 เมษายน 2564
นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
/30
รัชนี ศรีชาติ
1645
01 เมษายน 2564
คัดเลือกผอ.รพ.สต. 3 แห่ง
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1646
31 มีนาคม 2564
คปสจ.
1/50
วรวัฒน์ แตงอ่อน
1647
31 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ service plan สาขาทันตกรรม
/12
ธีรดนย์ พงษ์เพชร
1648
31 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 7/2564
/70
ศุภมาศ สุขกันตะ
1649
31 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ รพ .สต ติดดาว
/15
วิชุดา ทอดสนิท
1650
30 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปภ.)
/80
สุทธิ วิเชียรฉาย
1651
30 มีนาคม 2564
สัมมนาฟื้นฟูความรู้มาตรฐานสถานที่ผลิอาหารประเภทน้ำและน้ำแข็ง ประจำปี 2564
/150
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1652
29 มีนาคม 2564
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
/60
วไลลักษณ์ เอมโอ
1653
26 มีนาคม 2564
จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องการและบำบัดรักษารักษาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/26
สุทธิ วิเชียรฉาย
1654
26 มีนาคม 2564
ประชุม อวช พยาบาล 3/64
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1655
26 มีนาคม 2564
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค สรุปผลการนิเทศงานกำจัดโรคไข้มาลาเรียจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/15
สันติชัย โอสถสถาน
1656
26 มีนาคม 2564
ประชุมผู้บริหาร
/40
นางสาวนัธมน สมสร้าง
1657
26 มีนาคม 2564
ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์1000วัน
/80
วลิต
1658
25 มีนาคม 2564
รับการนิเทศโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย
/15
สันติชัย โอสถสถาน
1659
25 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมิน SHA+
/15
ธิดารัตน์ คงทัพ
1660
25 มีนาคม 2564
ประชุมมาลาเรีย
/20
กนกวรรณ จันทร์พรม
1661
25 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/35
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1662
25 มีนาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ
/30
ภาสกร โสมนัส
1663
25 มีนาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และ โรงอาหารปลอดภัย
/40
ภาสกร โสมนัส
1664
24 มีนาคม 2564
ปรชุมสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน ๕ อัตรา
/10
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1665
24 มีนาคม 2564
ประชุมงานปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1666
23 มีนาคม 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564
/15
พิเชฐ ดาวสุข
1667
23 มีนาคม 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรับรองหมอพื้นบ้านในระดับภูมิภาค
1/6
นางสาวลัดดา น้อยจำรัส
1668
23 มีนาคม 2564
ประชุมการส่งต่อกับเขตสุขภาพที่ 5
/2
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1669
23 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สนง.
/25
นภาลัย เกิดเรียน
1670
22 มีนาคม 2564
องค์กรแห่งความสุข
/20
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1671
22 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมิน (อวช พยาบาล)
/8
ดาริกาญจน์ ฐิตะทัด
1672
22 มีนาคม 2564
ประชุมชมรมอสม.ระดับจังหวัด
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1673
19 มีนาคม 2564
ประชุมเงินกู้ครั้ง ที่ 5/2564
/7
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1674
19 มีนาคม 2564
ประชุม CFO
/15
พรรทิภา คำแก้ว
1675
19 มีนาคม 2564
สัมมนาฟื้นฟูความรู้มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารประเภทน้ำและน้ำแข็ง ปี ๒๕๖๔
/150
จุฑาทิพย์ พูลสุข
1676
18 มีนาคม 2564
ประชุมประจำเดือน 5/2564
/25
ฉวีวรรณ สุทธางคกูล
1677
18 มีนาคม 2564
ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20/20
วศิน บุณยะรัตน์สุวิมล
1678
17 มีนาคม 2564
คกก.สอบสวนวินัย
/7
มนตรี สุนทโรวิทย์
1679
17 มีนาคม 2564
ประชุมทีมประเมิน รพ.สต ติดดาว
/15
วิชุดา ทอดสนิท
1680
17 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการMCH.board ครั้งที่1/2564
/45
ขวัญตา เยื่อใย
1681
16 มีนาคม 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564
/15
พิเชฐ ดาวสุข
1682
16 มีนาคม 2564
ประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับจังหวัด (ผ่าน ระบบ Zoom )
/10
วิชุดา ทอดสนิท
1683
16 มีนาคม 2564
ประชุมผู้ประสานงานSP
/30
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี
1684
16 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะพัสดุและราคากลาง
/10
อารีนา ชมสอิ้ง
1685
15 มีนาคม 2564
ประชุมเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 2
/80
สุทธิ วิเชียรฉาย
1686
12 มีนาคม 2564
ประชุมผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับอำเภอ ครั้งที่ 2
/30
สุทธิ วิเชียรฉาย
1687
11 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบ้านพักสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/20
สุทธิ วิเชียรฉาย
1688
11 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคลีนิกผู้สูงอายุ
/40
อัจฉรา โชติอุทยางกูร