การประชุมคัดเลือก ผอ.รพ.สต.

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

เวลา 09:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์