การประชุมชี้แจง มาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิ (สป สธ)

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เวลา 08:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์