การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

เวลา 09:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์