การประชุมแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

เวลา 09:30:00 น. - 14:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์