การประชุมจัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566

เวลา 09:00:00 น. - 15:30:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์