การประชุมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2567

เวลา 13:00:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์