ตัวอย่างการคิดคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สูตรการคำนวณเงินปันผล
เงินปันผล = เงินค่าหุ้น x อัตราเงินปันผล/100 x ระยะเวลา (เดือน)/12

**ตามข้อบังคับสหกรณ์หน้า 10 ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (1) วรรคสอง ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าการชำระหุ้นทุกกรณีที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป**

ตัวอย่าง นาย ก มีหุ้นอยู่ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 (ซึ่งถือเป็นค่าหุ้นรายเดือน ของเดือนกันยายน) จำนวน 50,000.- บาท ในระหว่างปี 2562 ชำระค่าหุ้นแต่ละเดือน ๆ ละ 2,000 บาท ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 จะมีหุ้นทั้งสิ้น 74,000.- บาท สหกรณ์ฯ ให้เงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.60 ต่อปี มีวิธีการคำนวณ ดังนี้

เดือน การคำนวน ปันผล
ตุลาคม 2561 2,000 x (11/12) x 5.60% /100 102.67
พฤศจิกายน 2561 2,000 x (10/12) x 5.60% /100 93.34
ธันวาคม 2561 2,000 x (9/12) x 5.60% /100 84.00
มกราคม 2562 2,000 x (8/12) x 5.60% /100 74.67
กุมภาพันธ์ 2562 2,000 x (7/12) x 5.60% /100 65.34
มีนาคม 2562 2,000 x (6/12) x 5.60% /100 56.00
เมษายน 2562 2,000 x (5/12) x 5.60% /100 46.67
พฤษภาคม 2562 2,000 x (4/12) x 5.60% /100 37.34
มิถุนายน 2562 2,000 x (3/12) x 5.60% /100 28.00
กรกฎาคม 2562 2,000 x (2/12) x 5.60% /100 18.67
สิงหาคม 2562 2,000 x (1/12) x 5.60% /100 9.34


** ถ้าสมาชิกชำระทุนเรือนหุ้นภายในวันที่ 5 จะนำมาคิดในเดือนนั้น
ยอดยกมาของปี 2561                     ได้เงินปันผล       2,800.00 บาท
ยอดรวมระหว่างปี 2562                    ได้เงินปันผล       616.04 บาท
(ต.ค. 61 – ส.ค. 62) รวมปี 2562      ได้เงินปันผล     3,416.04 บาท


วิธีการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
สูตรการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระทั้งปี x อัตราเฉลี่ยคืน / 100

**ตามข้อบังคับสหกรณ์หน้า 10 ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น**

ตัวอย่าง วันที่ 3 เมษายน 2562 นาย ก ได้กู้เงินกู้สามัญ จำนวน 1,800,000.- บาท และวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้กู้เงินกู้ฉุกเฉิน 100,000.- บาท ซึ่งนาย ก ได้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน ทั้งปี 2562 เป็นเงิน 90,000.- บาท สหกรณ์ฯ กำหนดให้มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราร้อยละ 12 จะคำนวณเงินเฉลี่ยคืนได้ดังนี้

90,000 x 12 /100 = 10,800.00 บาท

** สรุป นาย ก ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2562 (3,416.04 + 10,800.00) เป็นเงิน 14,216.04 บาท