สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด นำส่งการประชาสัมพันธ์ ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทุนเรือนหุ้น และข้อมูลการกู้เงิน ดังนี้
1. เงินกู้สามัญ จาก ร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี (มีผล 1 พค. 2563)
2. เงินกู้ฉุกเฉิน จาก ร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี (มีผล 1 พค. 2563)
3. เงินกู้สามัญพิเศษ จาก ร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี (มีผล 1 พค. 2563)
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 3.65 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี (มีผล 1 มค. 2563)
5. การส่งหุ้นรายเดือนๆ ละ ไม่เกิน 20,000.00 บาท สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นได้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
6. การกู้เงิน
6.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน จึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ทุกประเภท
6.2 จำนวนเงินกู้สามุญ จากเดิม กู้ได้สูงสุด 2,500,000 บาท เป็น 3,000,000
6.3 สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยไม่มีหลักประกัน กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของมูงค่าหุ้นและเงินฝากทั้งหมด
6.4 สมาชิกสามารถค้ำประกันได้จากเดินไม่เกิน 4 คน เพิ่มเป็นค้ำได้ไม่เกิน 5 คน
*กู้ตั้งแต่ 2,500,001 บาทขึ้นไปต้องมีผู้ค้ำประกัน 5 คน
ขยายเวลาการยื่นกู้สามัญพิเศษ (ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)
การยืนยันตัวตนในการกู้เงินสามัญ ผู้ค้ำประกัน,คู่สมรสของผู้กู้และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันสามารถ Video Call ยืนยันตัวตนได้
7. ด้านสวัสดิการสมาชิก
1. สหกรณ์ ทำประกันชีวิตให้แก่สมาชิกสามัญ ทุกรายที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นสมาชิกสมทบ ทุนประกันชีวิต 100,000.- บาท ต่อราย
2. สหกรณ์ จัดสวัสดิการเป็นเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 2.1 ประเภทสามัญ จ่าย 20,000.- บาท พร้อมพวงหรีด 500.- บาท
2.2 ญาติสายตรงของสมาชิกประเภทสามัญ (บิดา /มารดา /สามี /ภรรยา/บุตร)
จ่าย 2,000.- บาท พร้อมพวงหรีด 500.- บาท
2.3 ประเภทสมทบ จ่าย 5,000.- บาท พร้อมพวงหรีด 500.- บาท
เอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ศพญาติสายตรงภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ญาติสายตรงเสียชีวิต
1. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบมรณบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีกรุงไทยของสมาชิก จำนวน 1 ฉบับ
**เอกสารทั้งหมดเป็นสีขาวดำ และสมาชิกลงลายมือชื่อ รับรองด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น**

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ชื่อบัญชี : สาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์
เลขที่บัญชี : 715-1-569599

บริการคุณภาพ ระดับมาตรฐาน

บริการประทับใจ

พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ยินดีให้บริการ
สมาชิกทุกท่าน

942

จำนวนสมาชิก

11,333,212.51

กำไรสุทธิปี

269,465,170.00

ทุนเรือนหุ้น

(ข้อมูลอัพเดท มีนาคม 2563)