แผนผังโครงสร้างบุคลากรและภารกิจงานที่รับผิดชอบ

   Pre-Marketing Control
   งานกำกับตรวจสอบมาตรฐาน สถานประกอบการด้านสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด
             -  รับยื่น ตรวจสอบ และพิจารณาเอกสารคำขออนุญาต พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงการตรวจสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
   ที่กฎหมายกำหนด ก่อนออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านสุขภาพ หรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรืออนุญาตการโฆษณา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ


   Post-Marketing Control
   งานกำกับตรวจสอบมาตรฐาน สถานประกอบการด้านสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังออกสู่ตลาด
             -  ควบคุม กำกับ และตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานประกอบการด้านสุขภาพให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
             -  เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการโฆษณา
             -  รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากสถานประกอบการด้านสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             -  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลและการติดตามเกี่ยวกับ
   เรื่องร้องเรียน