อย.ร่วมกับ สวทช.จัดอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ
แม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)