อย. 4.0 บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนผักและผลไม้สดปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค มีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิต