ร่วมภูมิใจ อย.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น