อย. 4.0 ส่งเสริมการผลิตอาหารพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สร้างความมั่งคั่งให้เศรษฐกิจไทย ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี