ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ หมวด
ปีงบประมาณ 2567 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) คู่มือ
02/11/65 การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลปราณบุรี ผลงานวิชาการ