head
Menu
หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/04/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง
07/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง
07/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง
04/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
01/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง
01/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) และอาคารสถานีอนามัย
26/02/2019 (ร่าง) ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
26/02/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 8 หลัง
25/02/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุด
25/02/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง
29/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๔ หลัง
22/01/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11/12/2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร รพ.สามร้อยยอด ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
11/12/2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๘ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/2018 ประกาศจังวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ
30/11/2018 (ร่าง)ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร รพ.สามร้อยยอด ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
30/11/2018 (ร่าง)ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๘ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสาตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ
19/07/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25/05/2018 ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่องสร้าง
28/12/2017 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปราณบุรี
20/12/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องเป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน
20/12/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำรอบรั้วด้านในและระบบสูบ ระบายน้ำพร้อมปั้มน้ำ ความยาว 903 เมตร โรงพยาบาลบางสะพาน
23/11/2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561
22/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำรอบรั้วด้านในและระบบสูบระบายน้ำพร้อมปั้มน้ำ ความยาว 903 เมตร โรงพยาบาลบางสะพาน
15/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
14/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำรอบรั้วด้านในและระบบสูบระบายน้ำพร้อมปั้มน้ำความยาว 903 เมตร โรงพยาบาลบางสะพาน
10/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7ชั้น โรงพยาบาลบางสะพาน
02/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7ชั้น
31/10/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
11/10/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
11/10/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื็อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
27/09/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
17/08/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
31/07/2017 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
31/07/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรืิ่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
15/06/2017 โรงพยาบาลปราณบุรี ประกาศเรื่องแผนการจัดซื้อ ปี 2560
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒