head
Menu
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
08/03/2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง
08/03/2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 เรื่อง
01/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับเลื่อน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ กล่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
01/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง
20/02/2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12/02/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเ้พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
07/02/2019 รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด
01/02/2019 ประกาศพื้นที่เหตุรำคาญโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31/01/2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
31/01/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
30/01/2019 ประกาศกรมอนามัย ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
08/11/2018 ฟร์อมข้อมูลภาครัฐ รพ.ในและนอกสังกัด สสอ. สอ
08/11/2018 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (Gis health)
29/10/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นักจัดการงานทั่วไป และ ต.นักวิชาการพัสดุ
24/10/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นักจัดการงานทั่วไป และ ต.นักวิชาการพัสดุ
08/10/2018 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา , ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26/09/2018 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกตะคร้อ
26/09/2018 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเมือง
26/09/2018 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20/09/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19/09/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12/09/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
06/09/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 22 อัตรา
06/08/2018 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
23/07/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
06/07/2018 การจัดทำข้อมูลวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
29/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง
28/06/2018 แบบสำรวจข้อมูลจำนวนวัด ในจังหวัดประจวบฯ ณ มิถุนายน 61
22/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
22/06/2018 แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒