head
Menu
หน้าหลัก > ระบบรายงาน

ระบบรายงาน

ระบบดัชนีข้อมูลสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HIMS
สถิติการส่งข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข HDC
สถิติการส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HDC
ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระบบ CMI เขตสุขภาพที่ 5

สถานการณ์โรคเฝ้าระวัง

สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับจังหวัด
รายงานสถานการณ์โรคประจำเดือน
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออกตามมาตรา 331
บันทึกข้อมูล HICI
ตรวจสอบรายงานสอบสวนโรค
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒