ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

[2] ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

[3] ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

[4] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวการสถาบันบริหารจัดการธนาคา

[5] ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ สต

[6] การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ

[7] ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์

[8] รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

[9] ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผ่านมาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2563

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version