• Welcome to Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office.
 

ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำและเฝ้าระวังมาตรฐานด้านโควิด-19 ในช่วงเทศกาลกินเจ

เริ่มโดย environment, 27 ตุลาคม 2020, 10:48:31

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

environment

    นายสุริยะ คุหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขทุกอำเภอดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำและเฝ้าระวังมาตรฐานด้านโควิด-19
ณ โรงเจที่บริการเป็นโรงทานในช่วงเทศกาลกินเจ ในระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2563 โดยมีโรงเจที่เป็นโรงทานทั้งหมด 14 แห่ง และได้ตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีผลการตรวจดังนี้
1.ตรวจตามมาตรฐานโรงอาหาร จำนวน 14 แห่ง ผ่านทั้งหมด 14 แห่ง
2.ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งบริโภค ด้วยน้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11 มีผลการตรวจดังนี้                                                     
2.1 ตรวจมือผู้สัมผัสอาหารจำนวน 46 ตัวอย่าง พบเชื้อ 14 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 32 ตัวอย่าง                                       
2.2 ตรวจภาชนะจำนวน 54 ตัวอย่าง พบเชื้อ 21 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 33 ตัวอย่าง
2.3 ตรวจอาหารปรุงสุกจำนวน 60 ตัวอย่าง พบเชื้อ 7 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 53 ตัวอย่าง
2.4 ตรวจน้ำดื่มจำนวน 32 ตัวอย่าง พบเชื้อ 9 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 23 ตัวอย่าง               
2.5 ตรวจน้ำแข็งบริโภคจำนวน 16 ตัวอย่าง พบเชื้อ 4 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 12 ตัวอย่าง ส่วนที่ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียทางหน่วยบริการสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหากมีการเปิดให้บริการเป็นโรงทานในครั้งต่อไป

environment

    นายสุริยะ คุหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขทุกอำเภอดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำและเฝ้าระวังมาตรฐานด้านโควิด-19
ณ โรงเจที่บริการเป็นโรงทานในช่วงเทศกาลกินเจ ในระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2563 โดยมีโรงเจที่เป็นโรงทานทั้งหมด 14 แห่ง และได้ตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีผลการตรวจดังนี้
1.ตรวจตามมาตรฐานโรงอาหาร จำนวน 14 แห่ง ผ่านทั้งหมด 14 แห่ง
2.ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งบริโภค ด้วยน้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11 มีผลการตรวจดังนี้                                                     
2.1 ตรวจมือผู้สัมผัสอาหารจำนวน 46 ตัวอย่าง พบเชื้อ 14 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 32 ตัวอย่าง                                       
2.2 ตรวจภาชนะจำนวน 54 ตัวอย่าง พบเชื้อ 21 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 33 ตัวอย่าง
2.3 ตรวจอาหารปรุงสุกจำนวน 60 ตัวอย่าง พบเชื้อ 7 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 53 ตัวอย่าง
2.4 ตรวจน้ำดื่มจำนวน 32 ตัวอย่าง พบเชื้อ 9 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 23 ตัวอย่าง               
2.5 ตรวจน้ำแข็งบริโภคจำนวน 16 ตัวอย่าง พบเชื้อ 4 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ 12 ตัวอย่าง ส่วนที่ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียทางหน่วยบริการสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหากมีการเปิดให้บริการเป็นโรงทานในครั้งต่อไป