head
Menu
หน้าหลัก > ระบบภายในสำนักงาน

ระบบภายในสำนักงาน

ระบบจองห้องประชุม
หนังสือเชิญประชุม กวป.
รายงานการประชุม กวป.
เอกสารตรวจราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒