สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรสุขภาพชั้นนำในเขตสุขภาพที่ 5 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2565”

อัตลักษณ์พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนให้มีบทบาท และสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน สร้างเสริมกลไกบริหารตามหลังธรรมาภิบาล
3. ตรวจสอบ กำกับ และประเมินผลด้านบริการสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
4. สรา้งเสริมกลไกบริหารขององค์กร และเครือข่ายบริการสุขภาพให้สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายประเด็นยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (Excellence)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-611053 แฟกซ์ 032-611053-202