การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 1 เม.ย.62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละหน่วยงาน

ประกาศอัตราร้อยละ

แบบประเมินพนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 เม.ย.62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแต่ละหน่วยงาน

ประกาศอัตราร้อยละ พกส.

แบบประเมิน พกส.

ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง

  1. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0213/ว6267 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562  เอกสารดาวน์โหลด
  2. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 02006.01/ว595 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว(ล)9649 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 และโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

บัญชีแสดงการขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง

รายงานการประชุม

ประกาศเรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ใน ปี 2562

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์