เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หนังสือเชิญประชุม พัฒนาระบบข้อมูล วันที่ 20/6/57

ขอเชิญรับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบข้อมูล

หนังสือเชิญ นายอำเภอ

หนังสือเชิญ นายอำเภอกุยบุรี

หนังสือเชิญ ผู้ประสานกลุ่มงาน

หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย

ขอเชิญประชุม เรื่อ งบประมาณประจำปี 2557

หนังสือเชิญฯ สำหรับโรงพยาบาล

หนังสือเชิญฯ สำหรับสสอ.

หนังสือเชิญประชุม การจัดทำฐานข้อมูล DBPOP 26/5/57

หนังสือเชิญประชุมการทำแผนสุขภาพด้านข้อมูล 19/2/57