Author Archives: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน สำหรับไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  สอบราคาซื้อรถพยาบาล

รายงานรอบ 9 เดือน

รายงานรอบ 9 เดือน  ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน รายงานผลการดำเนินงาน KPI ตามแผนสุขภาพ ภายในวันที่ 15 กค.2557

หนังสือ และกำหนดการ นิเทศติดตามการพัฒนาระบบข้อมูล

หนังสือเชิญประชุม พัฒนาระบบข้อมูล วันที่ 20/6/57

แบบฟอร์มแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน

ฟอร์มข้อมูลโรงเรียน

ขอเชิญรับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบข้อมูล

หนังสือเชิญ นายอำเภอ

หนังสือเชิญ นายอำเภอกุยบุรี

หนังสือเชิญ ผู้ประสานกลุ่มงาน

หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย

ขอเชิญประชุม เรื่อ งบประมาณประจำปี 2557

หนังสือเชิญฯ สำหรับโรงพยาบาล

หนังสือเชิญฯ สำหรับสสอ.

หนังสือเชิญประชุม การจัดทำฐานข้อมูล DBPOP 26/5/57