Author Archives: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสาร Input การจัดทำแผน

แผนสุขภาพเขต ปี 57 ฉบับปรับปรุงแผนปฏิบัติการกระทรวงเสนอ คสช.แผนพัฒนาจังหวัด 2557-2560เอกสารข้อเสนอ กสธ. 5 มิย. 57เอกสารข้อเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขต่อ คสช.รายงานผลงานรอบ 9 เดือนแผนสุขภาพจังหวัดประจวบ ปี 57แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกระทรวง ปี 57

สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน สำหรับไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  สอบราคาซื้อรถพยาบาล

รายงานรอบ 9 เดือน

รายงานรอบ 9 เดือน  ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน รายงานผลการดำเนินงาน KPI ตามแผนสุขภาพ ภายในวันที่ 15 กค.2557

หนังสือ และกำหนดการ นิเทศติดตามการพัฒนาระบบข้อมูล

หนังสือเชิญประชุม พัฒนาระบบข้อมูล วันที่ 20/6/57

แบบฟอร์มแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน

ฟอร์มข้อมูลโรงเรียน

ขอเชิญรับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบข้อมูล

หนังสือเชิญ นายอำเภอ

หนังสือเชิญ นายอำเภอกุยบุรี

หนังสือเชิญ ผู้ประสานกลุ่มงาน

หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย

ขอเชิญประชุม เรื่อ งบประมาณประจำปี 2557

หนังสือเชิญฯ สำหรับโรงพยาบาล

หนังสือเชิญฯ สำหรับสสอ.