เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แจ้งพื้นที่ประชุมรับฟังการตรวจราชการ

ขอส่งแจ้งความระกาศสอบราคาซื้อหัดดูดสลายต้อกระจก(หัว Phaco)

ประกาศสอบราคาซื้อหัวดูดสลายต้อกระจก (หัว Phaco) จำนวน 1 ชุด

แผนยุทธศาสตร์ด้านบริการ (Service Plan) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558

service plan เขต 5 ปี 2558

ยุทธ์ศาสตร์ด้านบริการ เขต5ปี2558