เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอความร่วมมือส่งโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

หนังสือขอความร่วมมือส่งโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์