แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำรวจข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2553-2554

หนังสือนำส่ง

แบบสำรวจรายการงบค่าเสื่อม

 

 

 

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  1. กลุ่มปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2. พฤติกรรมวัยรุ่น
  3. ไข้เลือดออก
  4. วัณโรค
  5. มาเลเรีย
  6. เอดส์
  7. ไข้หวัดใหญ่
  8. มะเร็ง
  9. โรคติดต่อทางเดินอาหาร
  10. สุขภาพจิต

 

 

 

ฟอร์มแผนส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่

เชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ๑๐ สาขา

หนังสือเชิญประชุม