เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

scenario analysis

แบบฟอร์มค่าตอบแทน ฉ.11 ปี 2561

ฟอร์มรายงานค่าตอบแทน ฉ.5 สำหรับ รพ.

สรุปค่าตอบแทน ฉ.12 ปี 2561

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2. เอกสารประกอบการประชุม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลฯ

  1. โครงการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความพร้อมรับผิดมุ่งสู่หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
โดย นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารดาวน์โหลด