คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศจากระบบ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง

ใบปะหน้า
1.เรื่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดซึ่งมีความพร้อมและมีความสนใจสมัครรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact : GECC) ประจำปี 2562
2.เรื่อง ประกาศรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact : GECC) ประจำปี 2561

ประกาศเผยแพร่ แนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเปนเป็นพนักงานกระทรวงสาาธารณะสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเปนเป็นพนักงานกระทรวงสาาธารณะสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานสาธารณะสุข

เอกสารดาวน์โหลด