คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ พ.ศ.2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านยา
จำนวน 14 ฉบับ

1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

2. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน 
3. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
4. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
5. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ
6. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อ   จำหน่าย ซึ่งยาเสพติด 

7. การขออนุญาตผลิต
8. การขอใบแทน แก้ไข ปป.ในใบอนุญาตด้านยา
9. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา
10. การขอแก้ไข ปป. ทะเบียนตำรับยาโบราณฯที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
11. การขออนุญาตโฆษณษขายยาทางสื่อทั่วไป
12. การอนญาตผลิตนำสั่งยาตัวอย่างเพื่อขึ้นทะเบียน
13. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา
14. การขึ้นทะเบียนตำรับยาโบราณสูตรเดี่ยวหรือยาหม่องสูตรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว


คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านอาหาร
จำนวน 17 ฉบับ

1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ
9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
10.การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ

12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
15. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
16. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Re-Process
17. การอนุญาตโฆษณาอาหาร นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 


คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านวัตถุเสพติด
จำนวน 4 ฉบับ
1. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)
2. การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ หน่วยงานราชการ)
3. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)
4. การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ หน่วยงานราชการ)


คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง
จำนวน 3 ฉบับ

1. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ 
2. การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง 
3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้ง 


คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านวัถตุอันตราย
จำนวน 11 ฉบับ

1. แจ้ง วอ.1
2. ใบแทน วอ.1 
3. แจ้งดำเนินการ วอ.2 
4. ใบแทนใบแจ้ง วอ.2 
5. ต่ออายุใบแจ้ง วอ.2 
6. แก้ไขใบแจ้ง วอ.2 
7. ขออนุญาตครอบครอง วอ.3 
8. ใบแทนใบอนุญาต วอ.3 
9. แก้ไขใบอนุญาต วอ.3 ไม่ตรวจสถานที่ 
10. แก้ไขใบอนุญาตครอบครอง วอ.3 ตรวจสถานที่ 
11. ต่ออายุใบอนุญาต วอ.3 


คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์
จำนวน 8 ฉบับ

1.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
2.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
3.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
4.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
5.การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
6.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
7.การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
8.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์


คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านสถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
จำนวน 20 ฉบับ

-โรงพยาบาล
1.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
2.การชำระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลประจำปี
3.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
4.การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการและสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 5.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
-คลินิก
1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก 
2.การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก 
4.การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
5.การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
6.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย
8.การแจ้งเลิกคลินิก
9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก 
11.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกและการขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
14.การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
-ธุรกิจบริการสุขภาพ
1.การรับรองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2.สสธ 1- แบบคำร้อง (รายใหม่)
3.สสธ 2- แบบคำร้อง(รายต่ออายุ)
4.สสธ 6- ทะเบียนผู้ให้บริการ
5.สสธ 7- แบบลงทะเบียนผู้รับบริการ
6.สสธ 17- คำร้องขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
7.สสธ 18 – คำร้องขอยกเลิกการดูแลกิจการ สปาเพื่อสุขภาพ
8.สสธ 20 – คำร้องขอแจ้งเลิกกิจการ
9.สธธ 21 – คำร้องขอเปลี่ยนผู้ประกอบการ
10.สสธ 22- หนังสือยื่นคำร้อง
11.หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปา
12.หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ


คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านแพทย์แผนไทย
จำนวน 3 ฉบับ

1.การขออนุญาตใช้ประโยชน์ฯ
2.การจดทะเบียนสิทธิฯ
3.รับรองหมอพื้นบ้าน


 

 

ประกาศผลการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2557

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ผลการจัดซื้อร่วมยา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
[จำนวน 4 หน้า]
3 4 5 6

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ผลการจัดซื้อร่วมวัสดุชันสูตร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
[จำนวน 1 หน้า]
2

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ผลการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
[จำนวน 1 หน้า]
1

2.5 รายการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จำนวน 14 รายการ

 • 1. Alginate (ชนิดเปลี่ยนสีได้และเป็น normal หรือ fast set)
 • 2. Amalgam (capsule 1 spill  ชนิด high Copper)
 • 3. Fluoride vanish (ชนิดหลอดแบบ Multiple use)
 • 4. Dental needle G27 short
 • 5. Dental needle G27 long
 • 6. หัวขูดหินน้ำลาย P10
 • 7. Sealant (ชนิด refill bottle)
 • 8. Lidocaine 2% with adrenaline 1:100000
 • 9. Mepivacaine 2%  with adrenaline 1:100000
 • 10. Saliva ejector  (ชนิดมีแกนลวดและถอดหัวได้)
 • 11. แปรงสีฟันเด็ก 0-3ปี
 • 12. แปรงสีฟันเด็ก 3-5 ปี
 • 13. แปรงสีฟันเด็ก 6-12 ปี
 • 14. แปรงสีฟันผู้ใหญ่

2.4 รายการจัดซื้อร่วมวัสดุเอกซเรย์ 8 รายการ

 • 1. Film X-ray 7″ x 17″ Green
 • 2. Film X-ray 8″ x 10″ Green
 • 3. Film X-ray 10″ x 12″ Green
 • 4. Film X-ray 11″ x 14″ Green
 • 5. Film X-ray 12″ x 15″ Green
 • 6. Film X-ray 12″ x 16″ Green
 • 7. Film X-ray 14″ x 14″ Green
 • 8. Film X-ray 14″ x 17″ Green

หมายเหตุ การจัดซื้อร่วมวัสดุเอกซเรย์นั้น ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แต่ให้บริษัทผู้ผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ส่งวัสดุเอกซเรย์ในรายการที่ 8. Film X-ray 14″ x 17″ Green จำนวน 10 แผ่น มายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเอกสารและแบบฟอร์มตามหัวข้อที่ 4

2.3 คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุชันสูตร 12 รายการ