คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 1 เม.ย.62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละหน่วยงาน

ประกาศอัตราร้อยละ

แบบประเมินพนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 เม.ย.62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแต่ละหน่วยงาน

ประกาศอัตราร้อยละ พกส.

แบบประเมิน พกส.

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 และโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

บัญชีแสดงการขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง

รายงานการประชุม

เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สสจ. เม.ย.62

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละ

บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย.62

บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายงานการประชุม

เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ หน่วยงานในสังกัด สสจ. เม.ย.62

บัญชีแสดงวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62

บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการและจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน

บัญชีรายละเอียดกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละ

รายงานการประชุม

ประกาศจังหวัด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ