คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง

  1. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0213/ว6267 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562  เอกสารดาวน์โหลด
  2. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 02006.01/ว595 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว(ล)9649 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ใน ปี 2562

เอกสารดาวน์โหลด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เรื่อง

ใบปะหน้า
1.เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวหน้าระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)”
3.เรื่องกำหนดหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ในปี 2562
4.เรื่อง ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.เรื่อง ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึก
2.เรื่อง มอบอำนาจในการดำนเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรืออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค
3.เรื่อง ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงลลงทุนสำหรับโรงพยาบาล” (Economic Capital Managenment)
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กันยายน 2561

1.ระเบียบวาระ กวป 26 กย.61
2.pa62
3.แผนปฎิบัติงานเดือนตุลาคม
4.รายงานการประชุมกวป. สค. 2561
5.สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 38
6.นำเสนอสถานการณ์การป้องกัน วัยรุ่น

วาระก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3.1
ระเบียบวาระที่ 3.2
ระเบียบวาระที่ 3.3
ระเบียบวาระที่ 3.4
ระเบียบวาระที่ 4.1
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.6
ระเบียบวาระที่ 4.7
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6.2