จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง

ใบปะหน้า
1.เรื่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดซึ่งมีความพร้อมและมีความสนใจสมัครรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact : GECC) ประจำปี 2562
2.เรื่อง ประกาศรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact : GECC) ประจำปี 2561

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เรื่อง

ใบปะหน้า
1.เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวหน้าระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)”
3.เรื่องกำหนดหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ในปี 2562
4.เรื่อง ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ