2.4 รายการจัดซื้อร่วมวัสดุเอกซเรย์ 8 รายการ

  • 1. Film X-ray 7″ x 17″ Green
  • 2. Film X-ray 8″ x 10″ Green
  • 3. Film X-ray 10″ x 12″ Green
  • 4. Film X-ray 11″ x 14″ Green
  • 5. Film X-ray 12″ x 15″ Green
  • 6. Film X-ray 12″ x 16″ Green
  • 7. Film X-ray 14″ x 14″ Green
  • 8. Film X-ray 14″ x 17″ Green

หมายเหตุ การจัดซื้อร่วมวัสดุเอกซเรย์นั้น ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แต่ให้บริษัทผู้ผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ส่งวัสดุเอกซเรย์ในรายการที่ 8. Film X-ray 14″ x 17″ Green จำนวน 10 แผ่น มายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเอกสารและแบบฟอร์มตามหัวข้อที่ 4