ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความพร้อมรับผิดมุ่งสู่หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส