แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 ตค.61

คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง

คำสั่งคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัวแทนพนักงานกระทรวงฯ

 บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

แนวทางวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง

แบบลงคะแนนเลือกตั้ง

รายงานผลการนับคะแนน

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุน

แบบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุน

รายชื่อผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง