เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กันยายน 2561

1.ระเบียบวาระ กวป 26 กย.61
2.pa62
3.แผนปฎิบัติงานเดือนตุลาคม
4.รายงานการประชุมกวป. สค. 2561
5.สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 38
6.นำเสนอสถานการณ์การป้องกัน วัยรุ่น

วาระก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3.1
ระเบียบวาระที่ 3.2
ระเบียบวาระที่ 3.3
ระเบียบวาระที่ 3.4
ระเบียบวาระที่ 4.1
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.6
ระเบียบวาระที่ 4.7
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6.2