ประกาศขึ้นบัญชี

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ 11 ตำบลบึงนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์