ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.เรื่อง ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึก
2.เรื่อง มอบอำนาจในการดำนเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรืออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค
3.เรื่อง ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงลลงทุนสำหรับโรงพยาบาล” (Economic Capital Managenment)
เอกสารดาวน์โหลด