จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เรื่อง

ใบปะหน้า
1.เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวหน้าระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)”
3.เรื่องกำหนดหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ในปี 2562
4.เรื่อง ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ