จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง

ใบปะหน้า
1.เรื่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดซึ่งมีความพร้อมและมีความสนใจสมัครรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact : GECC) ประจำปี 2562
2.เรื่อง ประกาศรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact : GECC) ประจำปี 2561